Fagområde: Inkludering

Kvalifisering av innvandrere i Nordland

Kommunene i Nordland har karrieresentrene som viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å kvalifisere innvandrere.

Karrieresenteret Ytre Helgeland i Sandnessjøen samarbeider med kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Toril Sommerseth, leder ved Karrieresenteret i Sandnessjøen, forteller at de jobber med karriereveiledning for befolkningen generelt. I 2015 var andelen minoritetsspråklige brukere 28%. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør mellom 7-21% av befolkningen i disse kommunene.

Senteret ser at noen innvandrere har særlige behov:

  • informasjon om godkjenningsordninger av utdanning tatt i utlandet både med og uten dokumentasjon
  • informasjon om rett til grunnskole, rett til og muligheter for videregående opplæring og fagbrev, muligheter for høyere utdanning og samt vilkår for støtte fra Statens Lånekasse
  • informasjon om jobbsøking, CV og jobbintervjuer
  • individuell karriereveiledning

Samarbeidsavtaler med kommunene

Karrieresenteret Ytre Helgeland samarbeider med blant annet den kommunale voksenopplæringen, NAV og flyktningetjenesten. For å vise arbeidsdelingen mellom Karrieresenteret og kommunene, har Karrieresenteret en samarbeidsavtale med Dønna kommune. I avtalen spesifiseres det hvilke tjenester Karrieresenteret kan tilby, hvilke tjenester som samarbeidskommunen selv skal tilby, og hvordan disse forskjellige tjenestene står i relasjon til hverandre. En lignende avtale er på trappene med Herøy kommune.

Informerer gjennom introduksjonsordningen

Karrieresenteret reiser rundt og gir felles informasjon til deltakere i samarbeidskommunenes introduksjonsordninger. Læreren er til stede, noe som sikrer at informasjonen blir forstått og gjentatt ved behov. Det er lærerne ved introduksjonsordningene eller NAV-konsulentene som etter behov henviser enkelte innvandrere til veiledningssamtale med Karrieresenteret. I disse samtalene gir Karrieresenteret veiledning basert på den enkeltes yrkespersonlighet, egenskaper, kompetanse og motivasjon.

Karrieresenteret tar dessuten gjerne i bruk en test for å undersøke kandidatenes «yrkespersonlighet», menn foreløpig er dette et tilbud for dem med tilstrekkelig norskkunnskaper. I tillegg har et de verktøy som kalles Jobpics, som er en koffert med bilder som illustrerer ulike yrker. Dette for bedre å gi veisøkerne et inntrykk av hvilke egenskaper og kvalifikasjoner som kreves i ulike yrker

Karrieresenteret ønsker mer samarbeid med frivillig sektor

Toril påpeker at de ser at en del brukere sliter etter gjennomført introduksjonsordning: de får ikke arbeid, men kommer seg heller ikke inn i et passende kvalifiserings- eller utdanningsløp. Når kandidatene faller ut av utdanning og jobb, mister de også gradvis en del av de norskkunnskapene de har tilegnet seg. Karrieresenteret har derfor samtaler med Frivillighetssentralen i flere kommuner, og målet er å koble innvandrere med lag og foreninger. Tanken er at deltakelse i frivillig sektor vil kunne gi innvandreren språktrening, inspirasjon og et nødvendig nettverk for å skaffe seg en jobb eller komme seg inn i et passende utdanningsløp.

Tjenester og veiledere fra Nordland fylkeskommune

Gjennom Nettskolen i Nordland tilbyr fylkeskommunen nettbasert videregående opplæring. De aller fleste deltakerne er voksne personer med eller uten rett til videregående opplæring. Toril Sommerseth påpeker at dette er et godt tilbud, men noen av innvandrerne som er ferdige med introduksjonsordningen kan ikke følge undervisningen via nettskolen. De mestrer ikke det norske språket godt nok. Nordland fylkeskommune jobber derfor med å utvikle et nettbasert tilbud om norskopplæring for innbyggere som trenger kurs på ulike nivå (fra A1 til B2) som kan kvalifisere både for videre opplæring eller jobb.

Det fylkeskommunale tilflyttingsprosjektet har utarbeidet en guide som karrieresentrene kan bruke som oppslagsverktøy i sitt arbeid med minoritetsspråklige.

Tilflyttingsprosjektet har også utarbeidet en oversikt over hvem som har rett og plikt til norskopplæring, en beskrivelse av de ulike nivåene og en oversikt over et utvalg av verktøy og ressurser til bruk i opplæringen for ulike grupper innvandrere.

Fakta om karrieresentrene i Nordland

Karrieresentrene i Nordland kom i ordinær drift i 2009 etter at fem regioner hadde prøvd ut tilbudet som prosjekt siden høsten 2004. Det er nå etablert karrieresentra i alle ni NAV-regionene i fylket.

Fylkeskommunen eier karrieresentrene. Lønns-og personalansvar for ansatte på sentrene ivaretas normalt av en videregående skole, eventuelt opplæringssenteret etter nærmere avtale med den enkelte region.

Karrieresentrene er organisert som partnerskap, både på fylkesnivå og i regionene. Høsten 2016 skjer det sammenslåing med studieverkstedene på de videregående skolene. Det er foreslått å beholde partnerskapene, men med noen endringer. Saken skal behandles i fylkestinget senere i år.

På fylkesnivå består partnerskapet av Nordland fylkeskommune, NAV, NHO, LO, fylkesmannen, høgskolene og KS. Fylkesutdanningssjef og NAV-direktør utgjør styringsgruppen.

I regionenen består partnerskapet av NAV, kommune, videregående skole og næringsliv.

Karrieresenter Ytre Helgeland er organisert under Sandnessjøen videregående skole og rektor har personalansvar. Karrieresenter Ytre Helgeland har 2,1 faste stillinger fordelt på 3 ansatte (september 2016).

Karrieresenteret Ytre Helgeland på Facebook

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i kommunene (2016)
Alstahaug 10,6%
Dønna 7,6%
Herøy 14,9%
Leirfjord 11,7%
Lurøy 7%
Træna 21,7%