Kommunen sikrer bygdas dagligvarebutikk

Det er ikke en kommunal oppgave å drive nærbutikk. Men servicetilbudet som butikken gir, er viktig for både fastboende og tilreisende. Derfor gir mange kommuner lån eller tilskudd for å sikre at innbyggerne får tilgang på dagligvarer der de bor.

Tre personar framfor butikkdør. Klipper snor. Foto.

GODT SAMARBEID: Kjøpmann Roger Hanssen klipper snoren for nytt butikkbygg, med ordfører Hans Oskar Devik (t.v.) og rådmann Ola Peder Tyldum som snorholdere.
Foto: Birger Aamo, Namdalsavisa

– Det hadde ikke blitt noen ny butikk i bygda vår uten at kommunen hadde vært med på laget. Så enkelt er det, sier kjøpmann Roger Hansen ved Joker Røyrvik i Trøndelag.

Første uka i november kunne ordfører Hans Oskar Devik klippe snora og åpne en splitter ny dagligvarebutikk i den vesle fjellbygda med 460 innbyggere. Nybygget er et kombinert butikk- og leilighetsbygg. Over butikken er det fire moderne leiligheter. 2 av leilighetene er solgt, de 2 siste er lagt ut for salg.

3 kommuner – 3 næringsbygg

Flere distriktskommuner har engasjert seg sterkt for å sikre butikktilbudet på bygda de siste årene:

  1. Røyrvik kommune i Trøndelag har gitt lån og tilskudd fra næringsutviklingsfondet til nybygg til kommunens eneste dagligvarebutikk
  2. Rømskog kommune i tidligere Østfold har reist et kommunalt næringsbygg, spesielt tilrettelagt for nærbutikken som hadde behov for nye lokale
  3. Rennebu kommune i Trøndelag har ført opp et næringsbygg i hytteområdet Nerskogen, med god plass til både nærbutikken og et populært kafetilbud.

Bedre servicetilbud

De nye butikkbyggene har blitt realisert gjennom tett samarbeid mellom kjøpmannen og kommunen. Merkur-programmet har vært en viktig samarbeidspartner, både i form av rådgiving fra Merkur-konsulentene og ved å gi investeringstilskudd.

Nye butikkbygg har gitt kundene større vareutvalg og et langt bedre servicetilbud. Mer attraktive butikker har ført til flere kunder og en kraftig økning i omsetningen. På denne måten har satsingen på nye butikker vært med på å sikre videre drift.

Har bare 1 butikk

Kontaktinformasjon

Hans Oskar Devik
ordfører, Røyrvik kommune
[email protected]
+47 48 11 90 70

Roger Hanssen
kjøpmann, Joker Røyrvik
[email protected]
+47 970 77 269

Butikken i Røyrvik er eneste dagligvarebutikk i fjellkommunen med 460 innbyggere. Den gamle butikken holdt til i et utslitt næringsbygg fra 60-tallet og det var stort behov for oppgradering. Dersom butikken skulle forsvinne, ville innbyggerne få opptil 40 minutters kjøretid til nærmeste butikk i nabokommunen. Dette var bakgrunnen for kommunens engasjement for lokalbutikken.

– Røyrvik Mat er en avgjørende faktor i næringslivet og samfunnet for øvrig. For bosetting og bolyst er bedriften en helt essensiell og kritisk faktor. For Røyrvik som reisemål er nærbutikken en sentral tilbyder. Nærbutikken en viktig møteplass og servicetilbyder som oppleves som lokalsamfunnets puls og det som gjør at samfunnet holdes levende, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Kommunen har også vært opptatt av å ha tilgjengelige og tilrettelagt leiligheter i sentrum hvor eldre kan bo. Nybygget i Røyrvik gjorde det mulig å koble dette behovet sammen med behovet for nytt butikklokale.

Butikkbygning. Bilar parkert utafor.

LEILIGHETSBYGG: Nybygget i Røyrvik har fire leiligheter, i tillegg til butikk. Kommunen har garantert for innskudd til tre av leilighetene.
Foto: Privat

Livsnødvendig tilbud

Joker-butikken på Rømskog var i samme situasjon som butikken på Røyrvik. Den eneste butikken i gamle Rømskog kommune med 670 innbyggere, slet med gamle og trange lokaler. I 2016 bestemte kommunen seg for å gi en hjelpende hånd ved å kjøpe ny tomt og sette opp et næringsbygg til 9,5 millioner kroner. Rømskog næringsselskap AS, som er eid av kommunen, stod for byggeprosessen. Nå leier Joker Rømskog lokale av næringsselskapet.

– Butikken er en del av livsnerven i et så lite lokalsamfunn. Uten butikk vil ingen flytte hit. Det vil også bli vanskelig å bo her for eldre og barnefamilier. Dette er bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg for å skaffe butikken nye og tidsmessige lokale, uttalte rådmann Anne Kristi Johnsen i forbindelse med åpningen i 2017.

– Dersom Rømskog skulle blitt uten butikk, ville resultatet ha blitt fraflytting. Da ville det ikke være grunnlag for verken skole eller barnehage. Rømskog ville ha blitt et ødeland, la rådmannen til.

Vedtaket om å reise kommunalt næringsbygg for butikken var enstemmig i kommunestyret. Butikkbygget ble åpnet av daværende kommunalminister Jan Tore Sanner.

For hytte-gjestene

Kontaktinformasjon

Ola Øie
ordfører, Rennebu kommune
[email protected]
+47 92 61 00 98

Rennebu kommune valgte også å bruke kommunale midler til å bygge ny nærbutikk. Etter at de 130 fastboende på Nerskogen fikk selskap av 1000 hytter innafor en radius på ei mil, ble det veldig trangt på den lille nærbutikken. Kjøpmann Torill Dullum Lund ønskte å utvide butikken, men prislappen for nybygg var høy og det var vanskelig å få lån.

Løsningen ble at Rennebu kommune tok opp et lån på 9,8 mill. kr for å føre opp et næringsbygg på Nerskogen, med plass til både en stor og moderne butikk og en kafé som fungerer som samlingsplass både for fastboende og hyttegjester. Kommunen satser stort på hyttebygging, og da er det helt nødvendig å ha et attraktivt butikktilbud på fjellet.

– Dette er ikke første gangen kommunen reiser næringsbygg, men det er første gang det er en butikk vi legger til rette for. Rennebu har satset på å bli en hyttekommune siden år 2000. Da er det vesentlig at hyttefolket har tilgang til en butikk, sa ordfører Ola Øie da han erklært butikken for åpen i 2016.

Butikken betaler nå husleie til kommunen. Det er meningen at kjøpmannen på sikt skal overta hele bygget.

Slik fikk butikken hjelp av kommunen

Røyrvik kommune

Kommunen har lånt ut inntil 2,5 mill. kr til Joker Røyrvik fra næringsutviklingsfondet, med 20 års nedbetalingstid.

Kommunen har gitt et tilskudd på 500.000 kr fra næringsutviklingsfondet

Kommunen garanterer for innskudd på tre leiligheter på til sammen 4,5 mill. kr.

I tillegg har Merkur-programmet gitt et investeringstilskudd på 600.000 kr til butikkinnredning.

Byggeprosjektet er utviklet i samarbeid med entreprenøren GL-Bygg AS

Rømskog kommune

Kommunen har reist et næringsbygg til 9,5 mill. kr.  Oppføringen har skjedd i regi av Rømskog næringsselskap AS som er eid av kommunen.

Joker Rømskog leier lokale av næringsselskapet.

Kommunen har gitt et engangstilskudd til butikken i forbindelse med nybygget, innenfor de rammene som gjelder for bagatellmessige tilskudd.

PS: Rømskog kommunen ble fra 1. januar 2020 en del av storkommunen Aurskog-Høland.

Rennebu kommune

Kommunen har lånt 9,8 mill. kr til å føre opp et næringsbygg på Nerskogen, skreddersydd for butikk og kafe.

Joker Nerskogen leier butikklokalet på gunstige vilkår. På sikt er det meningen at kjøpmannen skal overta hele bygget.

I tillegg har Merkur-programmet gitt investeringstilskudd på 800.000 kr, fordelt på 2 år.