Fagområde: Kommunereformen

Hof og Holmestrand vil slå seg sammen

18. desember 2015 leverte kommunene Hof og Holmestrand i Vestfold sin søknad om sammenslåing for å etablere den nye kommunen Holmestrand. De vil være én kommune fra 1. januar 2018 og få i underkant av 14.000 innbyggere.

Bakgrunn for sammenslåingen

Kommunene Holmestrand, Hof og Re startet i januar 2015 opp arbeidet med utredningen «kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen«. De samme kommunene gjennomførte våren 2014 en forstudie. Sande kommune vedtok i mars 2015 å slutte seg til utredningsarbeidet som deretter fikk forkortelsen 4K. Etter at utredningsarbeidet var ferdig ble det 14. september 2015 gjennomført folkeavstemning i Sande og Re kommune. I begge kommunene ble det flertall for å si nei til sammenslåing med Holmestrand og Hof.

Holmestrand og Hof startet forhandlinger

Kommunestyret i Hof vedtok på sitt møte 13. oktober 2015 å endre sammensetningen av den politiske styringsgruppen som skulle arbeide videre med kommunestruktur og samarbeid mellom Hof og Holmestrand. Etter kommunevalget hadde «posisjonspartiene» i Hof, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og felleslista (Miljøpartiet de grønne og Rødt) inngått avtale om å forhandle videre med Holmestrand. Politiske arbeidsgrupper fra de to kommunene møttes første gang 28. oktober 2015 og konkluderte med at målet var å ha en søknad klar innen fristen for løp 1 som er 31. desember 2015.

Tidsplanen til de to kommunene var meget stram. I tillegg til de politiske møtene, ble det arrangert tre folkemøter i månedskifte november/desember. Mulighetsstudien for 4K ble omarbeidet til å være en vurdering av ulike sider ved en sammenslåing av Hof og Holmestrand. Rapporten om konsekvensutredning av sammenslåing Hof og Holmestrand var ferdig 21.10.15.

Politisk behandling og bruk av innbyggeriniativretten

De politiske arbeidsgruppene arbeidet frem et en politisk plattform med 9. punkter:

  1. prinsipper for sammenslåingsprosessen
  2. mål for den nye kommunen
  3. tjenestetilbudet til innbyggerne
  4. lokaldemokrati
  5. kommuneplan og arealpolitikk
  6. ansattes rettigheter
  7. økonomi
  8. eventuelle grensejusteringer
  9. navn

Kommunestyret i Hof var 15. desember invitert til gjøre vedtak om sammenslåingen av Hof og Holmestrand kommuner, og i tillegg oppnevne fellesnemnda sine medlemmer. Innholdet i de 9 punktene skal legges til grunn for fellesnemnda sitt arbeid. Rådmannens innstilling om sammenslåing ble vedtatt mot to stemmer.

I forkant av kommunestyremøtet hadde en gruppe innbyggere samlet underskrifter for at sammenslåingen med Holmestrand skulle avgjøres med folkeavstemning. Ved bruk av innbyggerinitiativretten ble kravet om folkeavstemning fremmet for kommunestyrets behandling. Kravet ble nedstemt mot to stemmer.

Bystyret i Holmestrand vedtok enstemmig sammenslåing med Hof 16. desember.

17. desember møtte kommunestyrene fylkesmann Erling Lae, og 18. desember ble søknaden overlevert kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Organiseringen av den nye kommunen

Fra etableringen av den nye kommunen 1. januar 2018 og frem til kommunevalget i 2019 skal kommunestyret bestå av 39 representanter, der Holmestrand har 27 og Hof 12. Dagens kommunestyrer ønsker at kommunestyret etter valget i 2019 skal bestå av 35 representanter, og det vil være opp til kommunestyret i 2018 å vedta dette.

Økonomi

Totalt får kommunene 27 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen, der 20 millioner går til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen og fem millioner gis som reformstøtte og er til fri bruk. I tillegg får kommunene 2 millioner fordi de er tidlig ute i prosessen.

Den nye kommunen Holmestrand får i tillegg beholde småkommunetilskuddet og basistilskuddet som i dag tilfaller Hof i 15 år etter sammenslåingen før det trappes ned over fem år.