Finnskogen Natur- og kulturpark

Ein natur- og kulturpark på Finnskogen vil arbeide for å ta vare på skogfinsk kultur, utvikle lokale produkt og bidra til auka busetnad og besøk.

Finnskogen strekk seg frå Austmark til Trysil kommunar nord i Hedmark fylke og over riksgrensa inn i Sverige. Området er kjerneområdet for den skogfinske innvandringa og kulturarven. Studier viser at 10 – 20 % av folket her har skogfinske aner. Men spreiddbygde Finnskogen er eit fråflyttingsområde, og  konsekvensen er forfall av kulturlandskap og at gamle handverkstradisjonar, musikk, litteratur og forteljartradisjonar er i ferd med å verte gløymde.

Arbeidsgrupper

Finnskogen Natur- og kulturpark har etablert fem arbeidsgrupper som arbeider med ulike tema i parkplanen. Kultur og kulturminnegruppa og arbeidsgruppa for skogens natur, miljø og sosiale verdiar arbeider med på ivaretaking og bevisstgjering. Medan gruppene for turisme og opplevingar, merkevarebygging og produktutvikling av lokale råvarer jobbar med på nyskaping og bærekraftig næringsutvikling. Verdiskapingsprosjektet Propark – produktutvikling i park, vil og vere ein del av parketableringa. Målet her er eit grenseoverskridande samarbeid om utviklinga av lokale produkt og pakking av opplevingar på Finnskogen med grunnlag i særprega i regionen.

Eit av tiltaka i Finnskogen Natur- og kulturpark er ei kultur og kulturminnegruppe som skal arbeide med ivaretaking av kulturlandskap og handverkstradisjonar.

Eit av tiltaka i Finnskogen Natur- og kulturpark er ei kultur og kulturminnegruppe som skal arbeide med ivaretaking av kulturlandskap og handverkstradisjonar. (Foto: Värmlands museum)

Norsk-svensk samarbeid

Finnskogen er innom seks norske grensekommunar og strekk seg over riksgrensa og inn i fire svenske kommunar i Värmlands län med Torsby som den største. Hovudmålsettinga med parketableringa er å forsterke det langsiktige og grenselause samarbeidet om særpreget og ressursane i regionen mellom alle lokale og regionale interessentar.

Finnskogen Natur – og kulturpark eitt av totalt 22 prosjekt i ”Verdiskapingsprogrammet for Norske lokale og regionale parkar” i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Parken har ei Facebook-side.