Attraktive tettsteder i distriktskommunene i Rogaland

Rogaland fylkeskommune arbeider tverrfaglig, og samordner tilskudd og veiledning. Rogalandsmodellen bidrar til god nærings- og stedsutvikling i distriktskommunene.

Personer som sitter rundt utendørs kafebord ved en elv.

Bilde fra workshop i Flekkefjord i prosjektet UNESCO 2030 i regi av Magma Unesco Global Geopark- hvordan kan unescostatusen skape ringvirkninger for reiselivsnæringen i regionen
Foto: Heidi Skifjell

Hva er Rogalandsmodellen?

Rogalandsmodellen er fylkeskommunens metode for å bidra til nærings- og stedsutvikling i kommunene i fylket. Initiativ og planer i kommunene organiseres i innovasjonsprosjekter der kommunene, fylkeskommunen og andre utviklingsaktører samarbeider om å tilføre lokalsamfunnet noe nytt og verdiøkende. Den fylkeskommunale innsatsen skal forsterke kommunenes egen innsats, og bidra til at planer gjennomføres. Utviklingsarbeidet tar utgangspunkt i lokale utfordringer og fortrinn, og skal finne muligheter for nyskaping og innovasjon.

Rogalandsmodellen er videreutviklet fra nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn som ble lansert i 2019. I Rogaland ble veikartet først tatt i bruk i utviklingsarbeid i Utsira kommune. Før dette hadde Rogaland fylkeskommune i perioden 2016-2019 gjennomført et pilotprosjekt om attraktive tettsteder i distriktene. Kommunene Sauda, Vindafjord, Lund og Hjelmeland deltok og fylkeskommunen bidro med økonomisk bistand, rådgivning og tilrettelegging av et læringsnettverk.

En gruppe personer som står rundt et stort ark på golvet. Foto

Fra workshop i Lund kommune – nærmere 70 deltakere deltok
Foto: Heidi Skifjell

Fylkeskommens egne erfaringer og læring fra disse lokale utviklingsprosjektene resulterte i Rogalandsmodellen. I tillegg ble smarte samfunn ett av fire satsingsområder i nærings- og innovasjonsstrategien til fylkeskommunen. Strategien slår fast at fortrinn og løsninger som identifiseres gjennom Rogalandsmodellen skal prioriteres av Rogaland fylkeskommune.

Rådgiver Heidi Skifjell i Rogaland fylkeskommune sier at kommunene etterspør mer kunnskap om innovative metoder i samfunnsutviklingsarbeid. Rogalandskommunene som deltar i Gnist kompetanse får kunnskapspåfyll om design og arkitektur, som kan gi dem nye perspektiver og forslag til løsninger som de i utgangspunktet ikke hadde tenkt på selv.  Skifjell sier at kommunene har satt pris på læringsaspektet.

Fire personer i gruppearbeid rundt eit bord

fra workshop i Ølen- Vindafjord i prosjektet Gode VIBar
Foto: Heidi Skifjell

Rogalandsmodellen brukes også når kommunale prosjektideer – som utvikles f.eks gjennom deltakelse i Gnist kompetanse – skal gjennomføres. Rådgivere samordner seg på tvers av boksene av det fylkeskommunale organisasjonskartet. Slik kan fylkeskommunen tilby kommunene en pakke av ulike virkemidler og veiledning.

Vi må gjøre mer enn å forvalte, og Rogalandsmodellen gjør at fylkeskommunen bygger kultur for å samhandle mellom avdelinger. Flere må sitte rundt bordet når vi møter distriktskommunene

– Heidi Skifjell, rådgiver i Rogaland fylkeskommune

Næringshagene i Rogaland spiller også en rolle som utviklingsressurs for nærings- og innovasjonsstrategi i distriktskommunene.

Rogalandsmodellen i praksis

Distriktskommunene Suldal, Kvitsøy og Utsira har prøvd Rogalandsmodellen i praksis. Rogaland fylkeskommune, innovasjonsklyngen Nordic Edge, stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) og næringshagene har vært kommunenes viktigste samarbeidspartnere.

 

Suldal kommune

Suldal kommune med 3800 innbyggere planlegger for etablering av et industrianlegg for bygging og montering av flytende vindturbiner. Kommunen har gått inn som deleier. Siden 2021 har de sett på hvordan kommunen kan forberede seg til en slik etablering og hvordan de lokale ringvirkningene kan bli størst mulig.

Innovasjonsarbeidet i Suldal kommune

Dersom etableringen kommer i stand vil det innebære en stor omveltning med en befolkningsvekst på mellom 12-20 % avhengig av hvor mange som kommer til å bosette seg i kommunen. For å gjennomføre dette trenges arbeidskraft som ikke finnes i kommunen i dag og mye ny boligbygging.

Suldal kommune tok med seg disse problemstillingen inn i innovasjonsprogrammet Gnist i 2022. Kommunen ønsker å ta ut ringvirkningspotensiale ved en stor industrietablering, og finne ut hvordan kommunen kan styrke sin attraktivitet og øke bolyst hos innbyggerne.

Innovasjonsprosessen startet med at kommunen arrangerte skaperverksteder. Ryfylke Næringshage i samarbeid med kommunen kartla deretter tidligere innovasjonsprosjekter kommunen hadde vært involvert i. Dette er anbefalt i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Høsten 2021 deltok to fra kommunen i det digitale kurset Gnist kompetanse, som er spesielt innrettet mot ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Innholdet i kurset er designmetodikk og ulike innganger til innovativ steds- og næringsutvikling. Etter kurset søkte Suldal kommune og ble utvalgt deltaker i Gnist innovasjon, som gir utvalgte kommuner mulighet til å arbeide med en stedsspesifikk utfordring, og teste ut designmetodikk i praksis. Suldal var med i Rogalandsmodellen der samme type metodikk praktiseres før Gnist. Innfallsvinkelen med Rogalandsmodellen var næringsutvikling med søkelys på næringsutvikling i Jelsa. Nordic Edge var en pådriver til at Suldal etter hvert søkte seg inn i Gnist-programmet, i samråd med fylkeskommunen. Det var en naturlig å gå fra deltagelse i Rogalandsmodellen til Gnist, sier daglig leder av næringshagen i Ryfylke, Laila Steine.

Designfirma Prosjektil ble engasjert til å lage en forstudie av steds- og næringsutvikling i Gnist. Kommunen og Prosjektil gjennomførte en omfattende medvirkningsprosess med ulike målgrupper i befolkningen. Prosjektil anbefaler kommunen å styrke sin bo- og besøksattraktivitet ved å:

 • Lage en boligstrategi
 • Utvikle Sand og Jelsa sentrum
 • Integreringstiltak for innvandrere
 • Lage et Bolystforn
 • Markedsføre kommunen bedre

Kommunen har på bakgrunn av anbefalinger i rapporten fra Prosjektil laget konsekvens- og beredskapsanalyse for næringsetablering. Kommunen har også fått utarbeidet rapport fra Menon Economics om ringvirkninger av næringsetablering i Suldal.

– Det må gjøre litt vondt før vi kommer i mål, sier leder for Ryfylke næringshage Laila Steine, etter erfaringen med å ha deltatt i DOGA og Nordic Edge sitt GNIST program. Kommunen og næringshagen sier de har hatt en positiv opplevelse med kunnskapspåfyll både fra DOGA og Nordic Edge og fra designfirma Prosjektil.

GNIST har bevisstgjort oss på hvordan vi kan tenke på fortrinn og utfordringer og samarbeide på tvers av avdelinger og med frivilligheten og næringslivet sier kommunalsjef Øyvind Stueland. Problemstillingene som kom fram med hjelp av bred involvering av innbyggerne, blir mer og mer aktuelle, sier rådgiver Silje Helen Færøy i Suldal.

Elementer fra prosessen i GNIST er tatt inn i en ny samfunnsanalyse som kommunen selv har stått for og i kommuneplanens samfunnsdel. Et eksempel på dette er at kommunen legger opp til at det skal være ledige, attraktive, byggeklare tomter i alle grender i kommunen for å flytte til kommunen og bli boende. Informantene i Suldal mener at Rogaland fylkeskommune kunne fått deltatt mer gjennom Gnist-prosessen i kommunen. Fylkeskommunen var god kompetansepartner før kommunen søkte om å bli med i GNIST programmet og fulgte godt opp og vært på tilbudssiden etter GNIST deltakelsen sier også informantene.

Suldal har også fått god hjelp av eksterne designmiljøer og Nordic Edge i sitt utviklingsarbeid. Etter prosessen med Nordic Edge, GNIST og fylkeskommunen sier kommunen at de viktigste læringspunkter er at samarbeid er nøkkelen til å få til utvikling. Næringsliv, innbyggere og sivilsamfunnet må involveres. Kommunen må få folk med seg, også de som bor i de ulike grendene i kommunen. Kommunestyret i Suldal har diskutert hvordan de skal ta alle anbefalingene fra Prosjektil og Menon sine rapporter videre.

Kommunen jobben nå med en ny arealdel i kommunen som setter rammer og legger premisser for videre arbeid med tiltakene som ble satt i gang gjennom deltakelse i GNIST. Med å være med i Rogalandsmodellen og Gnist-programmet fikk Suldal metoder og verktøy til å jobbe med steds- og næringsutvikling på en annen måte, og ta det med i det videre utviklingsarbeidet. Gjennom deltagelse i begge programmene har administrasjonen og samarbeidspartnere i Suldal fått økt kompetanse gjennom informasjon, tjenestedesign og innovasjonsmetodikk. De har fått prøvd ut og øvd seg på konkret innovasjonsarbeid.

Kvitsøy kommune

Øykommunen Kvitsøy har 535 innbyggere. Kommunen etablerte utviklingsprogrammet Kvitsøy 360° i 2020. Kommunen har samarbeidet mest med næringsavdelingen, rådgiverne innenfor tettstedsutvikling og kulturminneavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Attraktivt kommunesenter

Kvitsøy har kopiert handlingsplanen fra Rogalandsmodellen i programmet, lært av metodikken og vært tro mot denne. Målet er å utvikle et attraktivt kommunesenter. Telemarksforsknings teorier og analyser om steders attraktivitet har også vært viktig for arbeidet.

Arbeidet i Kvitsøy 360° er organisert i flere delprosjekter:

 • Framsnakk Kvitsøy
 • Besøksstrategi
 • Kulturhistorisk stedsanalyse av Ydstebøhavn, Leiasundet og Grøningen

I Framsnakk Kvitsøy har kommunen hatt god dialog med innbyggerne, for å få innspill til konkrete tiltak og videre arbeid. Kommunen engasjerte innovasjonsklyngen Nordic Edge til å gjennomføre gjestebud blant innbyggerne.  10 verter inviterte 53 gjester, det vil si at 10 % av befolkningen deltok. Gjestebudene ble samtaler med mening, hvor en også oppnådde økt forståelse og toleranse for samfunnet rundt seg, sier tidligere prosjektleder Ronny Gundersen. Resultatene fra gjestebudene er innsikt som kommunen bruker i videre utviklingsarbeid.

Arbeidet med besøksstrategien ble ledet av konsulentselskapet PWC. Kvitsøy ønsker å være rustet for økt besøk, og utvikle reiselivsnæringen og lokalsamfunnet. Her har representanter fra Rogaland fylkeskommune vært representert i arbeidsgruppen med Kvitsøy kommune, Region Stavanger og Kvitsøy 360. Den overordnede ambisjonen er bærekraftig utvikling av Kvitsøy som reisemål og lokalsamfunn gjennom følgende strategier:

 • Tåleevne og styring av ferdsel
 • Infrastruktur for gode opplevelser
 • Planverk som sikrer ønsket utvikling
 • Økt lokal verdiskaping gjennom kvalitetsopplevelser
 • Markedsføring av Kvitsøy som et kvalitetsreisemål

Den kulturhistoriske stedsanalysen ble gjennomført av Trafo arkitektur. Besøksstrategien med tiltaksplan ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2023.

På Kvitsøy er det grupper som arbeider konkret med de tre temaene attraktivitet for bosetting, bedrift og besøk. Gruppene sine mandat er vedtatt av kommunestyret, og det rapporteres med tertialrapportering og årsmelding til kommunestyret. Innkalling til møter og referat finnes på kommunens hjemmeside under aktive utvalg.

Kvitsøy 360 har styringsgruppe bestående av 5 politikere og varamedlemmer fra de politiske listene, og en observatør fra hver av arbeidsgruppene med tale og forslagsrett i alle møter. Kommunestyret sitt vedtak i 2021 følger tre konkrete målsettinger:

 1. Kvitsøy kommune skal ha flere bosatte innbyggere pr 1.1.24 enn per 1.1.21
 2. Kvitsøy kommune skal ha flere reiselivsbedrifter pr 1.1.24 enn pr 1.1.21
 3. Kvitsøy kommune skal ha en forbedring på minst 12 prosentpoeng på respondenter fra næringslivet som er helt enig i påstanden «kommunen håndterer saker som gjelder næringslivet raskt og effektivt». Dette er en av indikatorene Kvitsøy har identifisert når de har sendt ut en undersøkelse til det lokale næringslivet om hvordan de opplever den kommunale næringsutviklingsrollen. Mer informasjon om undersøkelsen finnes her.

I årsmeldingen for Kvitsøy kommune for 2022 står det at prosjektet har styrt etter vedtatt handlingsplan, og alle delprosjektene er fullført og rapportert inn. Det har vært aktiv gjennomføring på 13 av de 15 delprosjektene i handlingsplanen. Handlingsplan for 2023 er også omfattende.

Ordfører Stian Gill Bjørsvik sier at Kvitsøy kommune er godt fornøyd med samarbeidet med Rogaland fylkeskommune, og at fylkeskommunens arbeid fremstår som koordinert overfor kommunen. Det å knytte seg så tett opp mot eksterne fagmiljøer muliggjør både tilgang på kompetanse og finansiell støtte, påpeker han videre. Ordføreren mener denne type samarbeid med fordel kan videreføres, og kanskje også utvikles videre. Han forteller at prosjektet Kvitsøy 360 bruker malen for handlingsplaner som følger Rogalandsmodellen, og er tro mot selve metodikken.

Bjørsvik mener Rogalandsmodellen er et godt verktøy fordi den er tydelig på at arbeidet skal forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunen. – En slik vektlegging sikrer forankring i kommunen, og reduserer friksjonen som ofte kan komme når kommuner arbeider med innovasjon, fortsetter han. Ved å bygge på det eksisterende blir sannsynligvis veien fra ide til gjennomføring kortere, sier tidligere ordfører Stian Gill Bjørsvik.

Kvitsøy søkte, men ble ikke deltaker i Gnist innovasjon i 2021. Kommunen deltok i Gnist kompetanse, og ble sammen med Ringebu, Bygland, Hadsel og Hjelmeland følgekommuner til Vang kommune, og deres arbeid med boligutvikling. Kvitsøy kommune tester ut tiltak der folk kan prøvebo i kommunen. Målgruppen er barnefamilier. Kommunen eier en leilighet som siden 2022 leies ut billig til potensielt nye innbyggere. Kommunen tilbyr også fadder som følger opp leietakerne og bidrar til at de blir bedre kjent med lokalsamfunnet. Barnefamilie som har flyttet til Kvitsøy sier at prøveboordningen var avgjørende for at valgte å flytte dit fast. Kvitsøy kommune skal nå i gang med å evaluere ordningen videre. Per nå er alle leilighetene tatt i bruk.

Andre viktige lærdommer er at innbyggerinvolvering kan være utfordrende i innovasjonsprosjekter. En måte å imøtekomme det på er å lære seg å tenke bredt i forhold til samarbeid, sier tidligere prosjektleder for Kvitsøy 360 Ronny Gundersen. Hvem skal inkluderes og hvordan? Når setter man en strek i involveringsarbeidet? I tillegg er det viktig å ha en strategi for kommunikasjon overfor innbyggerne og omgivelsene underveis i arbeidet, sier Gundersen videre.

Med en kommunikasjonsplan er det enklere å lykkes når du skal holde omverden oppdatert på hva som jobbes med og hvorfor, og hvordan det til slutt blir resultater av arbeidet.

 

Utsira kommune

Utsira, er en liten øykommune utenfor norskekysten med 203 innbyggere. Kommunen med havområdet Utsira Nord er vertskap for muligens verdens største satsing på flytende havvind. Havvindparken vil legge beslag på 70% av kommunens areal.

Hvordan kan kommunen forberede seg til en slik etablering og hvordan kan de lokale ringvirkningene bli størst mulig? Dette var utgangspunktet for utviklingsarbeidet som Utsira kommune og Rogaland fylkeskommune satte i gang i 2019 med utvikling av Rogalandsmodellen.

Norges minste kommune blir vertskap for verdens største havvindpark

Utsira ble første kommune som fikk dra nytte av nye arbeidsmåter i fylkeskommunen, som siden er videreutviklet og utprøvd i flere rogalandskommuner gjennom Rogalandsmodellen.

Å skape nye arbeidsplasser i og legge til rette for lokale ringvirkninger av havvindparken utgjør kjernen i kommunens arbeid. Fylkeskommunen med Heidi Skifjell i spissen, Innovasjon Norge og Rogaland Ressurssenter næringshage reiste på felles tur til Utsira høsten 2019.

Arbeidsmetodikken i det møtet fulgte Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Etter møtet med kommuneadministrasjonen og politisk ledelse på Utsira, ble det notert flere aktiviteter på fylkeskommunes blokk. Det resulterte i at også fylkeskommunens kulturseksjon ble hektet på. Deretter inviterte fylkeskommunen, Nordic Edge og Utsira kommune til workshop, for å se nærmere på utfordringer og fortrinn Utsira har. Det var på mange måter fase 1 av det som senere ble kjent som Rogalandsmodellen, der de jobbet med utfordringsbilde for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling.

Resultatet ble kort sagt lansering av Utsira som O-utslipp samfunn. I etterkant av dette får regional-, kultur og næringsutvalget i fylkeskommunen egen sak om innføring av Rogalandsmodellen i sitt møte 28. mai 2020.

Et levende testsenter

Utsira deltar i Gnist programmet i 2020. Ideen var at de ville utvikle et konsept for etablering av hele Utsira kommune (øy og havområder) som et levende testsenter. Det skulle tas utgangspunkt i naturgitte fordeler basert på rike og ekstreme naturressurser, og bidra til at Utsira blir mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende. Resultatet ble prosjektet Siramat, hvor ideen var å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. I tillegg var ideen å etablere et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget som skulle gjøre produksjon til attraksjon og bidra til å øke turismen til øya. Prosjektet ble ikke realisert, men kompetansen kommunen ervervet seg gjennom Gnist resulterte i utlysningen av en næringsutvikler, som fikk midler fra det regionale næringsfondet til fylkeskommunen til å finansiere en del av stillingen, sier Heidi Skifjell.

Rogalandsmodellen ble ikke brukt i utviklingen av prosjektet Sira mat, men er aktivt brukt i de andre prosjektene som ble initiert i forlengelsen av Gnist arbeidet, sier kommunens næringsutvikler Grete Møgster. Flere av prosjektene er nå i Rogalandsmodellen sin fase III – oppsiktsfasen, fra ide til handling. Det handler om å finansiere og realisere alle de gode innovasjonsideene.

I 2020 varslet regjeringen at havområdet vest for Utsira skulle åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurransen om prosjektområde til havvind i Utsira Nord. Området er på 1.010 kvadratkilometer, og de nærmeste vindmøllene vil være ca 7 km fra øya Utsira. I dag arbeider Utsira kommune aktivt med å få på plass en handlingsplan for lokale ringvirkninger og kompensasjoner for Utsirasamfunnet av Utsira Nord utbyggingen. De arbeider aktivt for at ringvirkningene av utbyggingen av flytende havvind i kommunens sjøareal skal komme utsirasamfunnet til gode.

Næringsutvikler i Utsira kommune, Grete Møgster, arbeider med mange innovasjonsprosjekter og ulike prosjekter parallelt der man også ser på å sikre at ringvirkninger av Utsira Nord blir lagt vekt på. Eksempel på det er Smarte Utsira, hvor målet er å utvikle Utsira som et levende testsenter for nye energiløsninger. Haugaland Kraft er ansvarlig for å etablere testsenteret. Næringsutvikleren mener hovedutfordringene er å sette fart og retning, spesielt med tanke på byråkratiske prosesser og politikernes forståelse av omfanget og betydningen av utbyggingen av Utsira Nord. Dette arbeidet skjer ikke bare innenfor Utsiras kommunegrenser, det omfatter også andre kommuner og fylkeskommunen, sier Møgster. – Det som er viktigst er å sette byråkratiske prosesser i system, få fram gode politiske beslutningsgrunnlag og – å involvere innbyggerne, sier Møgster. Samarbeidspartnere som Haugaland Vekst har vært involvert, og næringsutvikleren mener dette samarbeidet har bidratt til å styrke arbeidet ytterligere. Eksempelvis har Haugaland vekst vedtatt Havvindstrategi Utsira Nord 2023-2030 vedtatt, og utarbeidet kompetansebehov havvind 2023.

Møgster sier at kommunen bør legge til rette for bygging av flere og mer varierte boliger. Hun viser til at kommuneplanen er under revidering, og at arealdelen er gammel og utdatert. Det er mye for et lite lokalsamfunn å ta stilling til, sier hun.

Tettstedutvikling i Rogaland

Fylkeskommunens rolle er å:

 • Mobilisere distriktskommuner til å jobbe med tettstedsutvikling
 • Bidra til at distriktskommuner får styrket sin kompetanse og kapasitet til å gjennomføre konkret tettstedsutviklingsarbeid
 • Utvikle og utprøve nye måter å jobbe på
 • Lære og dele ny kunnskap og erfaringer
 • Samordne og koordinere fylkeskommunens innsats mot distriktskommuner

Fylkestinget vedtok i sitt møte 16. juni 2021 å bevilge en totalramme på kr 10 mill kroner som kan disponeres innenfor prosjektperioden 2021-2024. Fylkeskommunen har selv gitt eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

 • Utarbeide strategi for stedsutvikling for kommunesenter
 • Leie inn planfaglig kompetanse, eller å dekke lønn til ekstra prosjektmedarbeider
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for stedsutviklingsarbeid, herunder mulighetsstudier, stedsanalyser, mobilitetsanalyser mm
 • Utrede virkninger av stedsutviklingstiltak på samfunn og miljø
 • Arrangere samlinger for kompetanseheving, erfaringsdeling, medvirkning og samarbeid om tiltak/samskapingsprosesser
 • Etablere temporære tiltak, for eks midlertidige møteplasser eller gjenbruk av tomme lokaler

Derfor lykkes fylkeskommunen

Fylkeskommunene har det ledende ansvaret for å utforme regionale strategier for utvikling, som innebærer å utvikle, samordne og følge opp regionale mål for utviklingen i sitt fylke. Distriktssenteret mener at Rogalandsmodellen er godt eksempel på hvordan Rogaland fylkeskommune – sammen med andre aktører – styrker og veileder kommunene i planlegging, oppgaveløsing og utviklingsarbeid. Sammen utgjør aktørene et lag rundt distriktskommunene, slik Kommunal- og distriktsdepartementet oppfordrer til.

Distriktssenteret mener Rogaland fylkeskommune har utviklet en praksis som ivaretar læringen fra det nasjonale LUK-programmet. Vi ser disse elementene som suksessfaktorer i fylkeskommunen sitt tverrfaglige utviklingsarbeid:

1. Intern samordning og tverrfaglig samarbeid
Rådgivere innen fagområdene tettstedutvikling, kulturarv og næring er satt sammen i en arbeidsgruppe som har faste møter. Distriktskommunene som ber om veiledning, møter på den måten en godt samordnet fylkeskommune. Arbeidsgruppen reiser også samlet på besøk til kommunene som ønsker å bruke Rogalandsmodellen i sitt utviklingsarbeid. – Vi har blitt bedre på å forstå distriktskommunene sine utfordringer, sier Gareth Philip Doolan, avdelingsleder for plan, miljø og samfunn. Vi vil gi konstruktiv støtte til kommunene, og ikke bare fremme innsigelser, sier Dollan.
2. Kompetanse følger pengene
Fylkeskommunen bidrar ikke bare økonomisk med midler til lokalt utviklingsarbeid. Rådgivning og tilrettelegging av læringsnettverk er minst like viktig, både for fylkeskommunen selv og for kommunene. Fylkeskommunen mener at økt kompetanse i kommunene – og fylkeskommunen – fører til mer gjennomføringsevne og handlingskapasitet.
3. Samarbeid med eksterne aktører

Rogaland fylkeskommune er bevisste på at eksterne ressurser skal bidra i lokalt utviklingsarbeid som fylkeskommunen støtter med veiledning og tilskudd. På denne måten bidrar fylkeskommunen til at kommunene får tilført ekstra utviklingskapasitet når det er behov for det. Eksempler på aktørene som fylkeskommunen har samarbeid med er

 • innovasjonsklyngen Nordic Edge
 • stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA)
 • Næringshagen Rogaland Ressurssenter
 • Andre næringshager i Rogaland fylke
 • Haugaland Vekst IKS

4. Støtte og oppfølging av distriktskommunene gjennom flere år av og faser i utviklingsarbeidet
På denne måten blir rådgivere i fylkeskommunen godt kjent med de lokale forutsetninger og behov, og kan bedre tilpasse bidraget fra fylkeskommunen. Innovasjonsprogrammer som Gnist bidrar til å komme i gang med innovasjonsprosesser i deltakerkommunene. Deltakerkommunenes behov for støtte er like stor – om ikke større – etter en innovasjonssprint. Når konsepter, tanker og ideer skal konkretiseres, videreutvikles og gjennomføres er fylkeskommunen solid og vesentlig støttespiller. Fylkeskommunen bruker regionale utviklingsmidler og andre økonomiske virkemidler for å bidra når kommunene som har deltatt i Gnist skal gjennomføre tiltak.

Rogaland fylkeskommune ser selv nye områder hvor Rogalandsmodellen kan brukes. Etter veiledning fra fylkeskommunen vil både Kvitsøy kommune og Hjelmeland kommune bruke modellen for å gå fra planlegging av tettstedprosjekter til å få de realisert. Også i fylkeskommunens egen administrasjon er modellen kjent. – Vi tenker mer og mer på hvordan denne metoden kan brukes på andre fagområder, sier Kate Irene Jellestad Syvertsen, avdelingssjef for kultur og næring.

Steder: