Fagområde: Inkludering Tilflytting

Aktiv inkludering sikrer arbeidskraft

Flere lokale tiltak for å sikre arbeidskraft ble diskutert da Distriktssenteret og IMDi Nord inviterte til seminar i midten av mai.

24. mai arrangerte Distriktssenteret og IMDi Nord seminaret Mangfold og sysselsetting – Hva skal til for at innvandrere blir? Til sammen møttes rundt 60 deltakere fra Nordland og Troms, deriblant representanter fra kommuner, fylkeskommunen, NAV, Husbanken, KUN m.fl. Formålet var å lære om og diskutere hva som skal til for at innvandrere skal velge å bli boende i Nord-Norge.

Gode grep for å fremme inkludering

Nylig ble studien «Derfor blir vi her» – innvandrere i Distrikts-Norge publisert, utarbeidet av NIBR på oppdrag fra IMDi og Distriktssenteret. Dette er en casestudie av kommunene Vestvågøy, Haram og Tynset som har undersøkt hva som skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere velger å bli boende i distriktskommuner. På seminaret oppfordret Guri Mette Vestby, forsker i NIBR, kommuner og lokalsamfunn til å aktivt involvere innvandrere i de sidene av samfunnet som vi selv verdsetter.

Mona Handeland, seniorrådgiver i Distriktssenteret, fulgte opp i sitt innlegg med forslag til gode grep for å fremme inkludering. Les mer om funnene i studien i Guri Mette Vestbys presentasjon og om de gode grepene i Mona Handelands presentasjon.

Nord-Norge trenger flere hoder og hender

Fylkesdirektør i NAV Nordland, Kjell Hugvik presenterte hva utenlandsk tilflytting betyr for arbeids- og næringsliv i Nord-Norge. – Regionen har stort behov for arbeidskraft, påpekte Hugvik. – Offentlige og private virksomheter må derfor bli flinkere til å utnytte arbeidsreservene hos innvandrerne som er her samt jobbe for å tiltrekke flere. Hugvik presiserte også hvor viktig det er for innvandrere å komme i arbeid. De fleste mangler nettverket som fastboende har, og arbeid blir derfor ofte en viktig inngangsport for sosial kontakt og deltakelse.

Aktiv inkludering nytter

Rolf Steffensen, ordfører i Hamarøy og leder i Salten regionråd, innledet videre om hvordan de har jobbet med tilflytting i Hamarøy, deriblant hvordan de har samarbeidet med Husbanken og næringslivet om boligbygging. Med seg hadde han Ellen Ediassen fra Finnøy Grendelag. Finnøy er ei øy i Hamarøy kommune som har opplevd sterk tilflytting de siste årene. Ediassen påpekte at de som bor på Finnøy aldri slutter å ønske nye tilflyttere velkommen. Den åpne og inkluderende mentaliteten på Finnøy er noe andre utkantkommuner kan lære mye av.

Hossein Mirza, som kom til Hamarøy som enslig mindreårig flyktning i 2002, kunne bekrefte Ediassens påstander. I sitt innlegg fortalte han at han alltid har følt seg velkommen, ivaretatt og sett – og at han aktivt har blitt invitert med på aktiviteter i kommunen. Dette har vært avgjørende for at han fortsatt velger å bo i Hamarøy i dag.

Hvilke tiltak kan iverksettes lokalt

Dialog var en viktig del av seminaret og deltakerne ble derfor satt sammen i grupper på tvers av organisasjoner for å utveksle erfaringer, lære av hverandre og for å komme med forslag til tiltak for at innvandrere skal ønske å bli boende. Av de forslag som kom opp i gruppearbeidet var å:

  • Bygge flere boliger (etter modell offentlig-privat samarbeid i Hamarøy)
  • Kartlegge tilflytteres kompetanse – aktivt bruke verktøy som allerede finnes
  • Bli flinkere til å utnytte teknologiske løsninger – f.eks. nettbaserte studietilbud
  • Videreutvikle mentorordning som kan brukes i arbeidslivet
  • Lag og foreninger må aktivt ta i mot og rekruttere inn nye medlemmer blant tilflyttere
  • Etablere fadderordninger for alle tilflyttere
  • Frivillig ordning med øvelseskjøring så flere innvandrere kan få førerkort

Se også fullstendig oppsummering av gruppearbeidet.

Deltakerne diskuterer hvilke tiltak som kan iverksettes lokalt for å sikre god inkludering av utenlandske tilflyttere (Foto: Distriktssenteret)

Deltakerne diskuterer hvilke tiltak som kan iverksettes lokalt for å sikre god inkludering av utenlandske tilflyttere (Foto: Distriktssenteret)