Fagområde: Inkludering

Webinarrekke i opptak: Inkludering av innvandrere i arbeidslivet

Webinarserie i 3 deler som tar for seg hvordan nordiske kommuner og regioner jobber for å korte ned veien til jobb eller utdanning for innvandrere. Her kan du se alle 3 delene i opptak.

Del 3: Sivilsamfunnets rolle i inkludering

Sykkel - folk i bakgrunn. Foto.

Alla er enige i at sivilsamfunnet spiller en avgjørende rolle i å åpne dører til yrkeslivet og til samfunnet forøvrig. På dette webinaret får du høre forskere og frivillige organisasjoner diskutere hvilken rolle organisasjonene spiller i dag, og hvilken rolle de bør spille i fremtiden.

Case 1 Finland

Ann-Jolin Grüne, Luckan integration – et holistisk veiledningssenter

Luckan integration tilbyr informasjon og veiledning for innvandrere innen jobbsøking, studier, språkopplæring. De viser i tillegg vei i byråkratiet, og finner frem profesjonelle og sosiale nettverk. Luckan integrasjon tilbyr i tillegg regelmessig enkle jobbsøkerkurs og sosiale tilstelninger.

Case 2 Sverige

Astrid Gyllenkrok Kristensen, Yrkesdörren
Yrkesdörren er en organisasjon som hjelper innvandrere å bygge et profesjonelt nettverk i Sverige, og hjelper svenske bedrifter med å ivareta den kompetansen som personer med utenlandsk bakgrunn har.

Emma Hammar, gründer och bedriftsleder, Kompisbyrån
Kompisbyrån matcher nye og «gamle» svensker som kan møtes for korte og morsomme møter på ca. en times varighet. Hverdagsinkludering som gjør det enkelt og morsomt å engasjere seg! Kompisbyån finnes i dag ti steder rundtom i Sverige, og har formidlet 14 000 kontakter fra 126 land.

Her finner du alle presentasjoner som ble brukt i del 3 av webinarserien.

Målgruppe

 • Personer som jobber med inkludering i kommuner og regioner
 • Ledere og tilsatte i utdanningssektoren og NGOer som jobber med nyankomne flyktninger
 • Beslutningstakere på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå

I dette webinaret får du

 • Økt kunnskap om utfordringer utenlandskfødte i Norden møter
 • Høre hvordan frivillige organisasjoner arbeider for å gjøre det enklere for innvandrere å etablere seg i arbeidslivet, og hvordan de kan bidra til å gjøre veien til utdanning enklere.
 • Høre om innovative løsninger som skaper større samordning mellom myndigheter og frivillige  organisasjoner, og mer samarbeid med nyankomne flyktninger og andre innvandrere.
 • Knyttet kontakter og utvekslet erfaringer
Se del 2 - Utenlandskfødte kvinners etablering i arbeidsmarkedet

Del 2: Utenlandskfødte kvinners etablering i arbeidsmarkedet

Illustrasjonsbilde. Fistbump. Foto.

Du finner presentasjoner fra webinaret på Nordiskt nätverk för vuxnas lärande sine nettsider.

Case 1 Yalla Trappan

Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan. Yalla Trappan er et sosialt foretak innen arbeidsintegrering og kvinnekooperativ i Rosengård i Malmø. De bidrar til at kvinner som står aller lengst fra arbeidsmarkedet kommer i jobb.  Det dreier seg i hovedsak om middelaldrende kvinner som mangler utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet.

Case 2 KVINFOs Mentornetværk

Christian Larsen, prosjektleder, KVINFOs Mentornetværk. KVINFOs Mentornetværk jobber med å få innvandrerkvinner inn i det danske arbeidsmakedet. Nettverket som består av frivillige mentorer rekruttert i danske lokalsamfunn støtter minioritetskvinner slik at de blir inkludert i lokalsamfunnet og kommer i jobb. Metoden fra KVINFOs Mentornetværk har blitt brukt til å starte søsterprogram i 30 land og i det nystartede mentorprosjektet PIFT,  som retter seg mot sårbare unge kvinner i Danmark.

Her finner du alle presentasjoner som ble brukt under del 3 av webinar

I dette webinaret får du

 • høre om hvordan organisasjoner arbeider for å forbedre kvinners etablering på arbeidsmarkedet og hvordan det kan skapes veier til utdanning og engasjement i lokalsamfunnet
 • lære om innovative løsninger som skaper god samfunnsutvikling i utsatte områder.
 • knytte kontakter og utveksle erfaringer med nordiske kolleger og eksperter innenfor inkluderingsfeltet

Bakgrunn

OECD slår fast at utenlandsfødte kvinner har en tredobbel utfordring: Foruten at de er kvinner og født i et annet land har de ofte kort utdanning og mangelfull arbeidserfaring. Dessuten viser forskning at kvinner ofte misslykkes med selve etableringen og har mindre tilgang på arbeidsrettede virkemiddel. 

I webinaret får du høre om læringseksempel som kan skape mer likestilt deltakelse på det nordiske arbeidsmarkedet.

Se del 1 - Fra flyktning til kollega

Del 1: Inkludering i arbeidslivet

Dekor

Du finner presentasjoner fra webinaret på Nordiskt nätverk för vuxnas lärande sine nettsider.

Case 1 – Åre kommune i Sverige

Peter Bergman, tidligere ordfører i kommunestyrelsen i Åre kommune i Sverige. Gjennom et bevisst og kreativt integrasjonsarbeid har Åre kommune lyktes med å skape utvikling og mangfold i en distriktskommune. Samarbeidet mellom offentlig, privat og frivillig sektor har skapt oppmerksomhet – og statistikken taler sitt tydelige språk: De siste par årene har kommunen lyktes med å få 85 prosent av kommunens nyankomne flyktninger i arbeid. Peter Bergman mener at flyktninger utgjør en ressurs for kommunen uansett om de kommer fra nabokommunen eller fra en annen del av verden.

Case 2 – Vest-Agder fylkeskommune

Evy Ann Ludvigsen og Astrid Krüger Eiken, karriereveiledere i Vest-Agder fylkeskommune. Kompetanse Norge prøver ut realkompetansevurdering av asylsøkere som bor eller har bodd på integreringsmottak. Formålet er å synliggjøre realkompetansen på et tidligere tidspunkt enn det som er mulig idag. Ludvigsen og Eiken vil fortelle om utprøving av VISKA der kandidatene først gjennomfører en selvregistrering av kompetansen og deretter karriereveiledning.

I webinaret får du lære om

 • Lokale eksperter sin erfaring med hvordan de har lyktes med å korte ned veien til arbeid for nyankomne flyktninger.
 • Hvordan kommuner og regioner med bakgrunn i bosetting av flyktninger kan sikre framtidig behov for kompetanse.
 • Innovative løsninger som bidrar til etablering på arbeidsmarkedet.  Særskilt fokus på veilederrollen.
 • Konkrete tips og verktøy på hvordan få til et velfungerende samarbeid mellom kommune, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunn.

Presentasjonenene var på norsk og svensk.

Webinarserien er utviklet av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio og Nordens välfärdscenter, med støtte fra Nordisk ministerråd.

Stikkord: