Webinar i opptak: FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging

Hvordan brukes FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging? Se opptak og presentasjoner fra webinar der Nordlandsforskning, KMD og KS forteller om verktøy, metoder og praktiske erfaringer.

Last ned presentasjonar brukt under webinaret:

Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning

Ida Stenbråten Harildstad, Kommunald og -moderniseringsdepartementet

Anne Romsaas, KS


Regjeringen har gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» bestemt at FNs bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. Forventningene legger til grunn at planlegging er et effektivt og godt styringsverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling.

Nordlandsforskning har undersøkt hvordan bærekraftsmålene tas i bruk i kommunal planlegging. Hvordan arbeider kommuner med dette i praksis, og hva slags erfaringer har de gjort? Resultatene av undersøkelsen er samlet i rapporten Strekk i laget – en kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD.

I tillegg har Nordlandsforskning kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.

På vegne av Forum for stedsutvikling inviterer Distriktssenteret til webinar der hovedfunn fra rapporten blir presentert. Forumet er en faglig samarbeidsarena for by- og stedsutvikling bestående av: KMD, Distriktssenteret, Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og DOGA.

Aase Kristine Lundberg forsker på bruk og vern av naturressurser, med fokus på legitimitet og konflikthåndtering i medvirkningsprosesser. Lundberg er prosjektansvarlig for utredningen hos Nordlandsforksning, og vil presentere hovedfunn fra rapporten og svare på spørsmål.
Ida Stenbråten Harildstad jobber i planavdelingen i KMD. Harildstad har ledet oppdragsgivers arbeide med rapporten, og vil fortelle om bakgrunn for utredningen og arbeidet med å følge opp funnene.

Anne Romsaas, seniorrådgiver innovasjon KS

Anne Romsaas koordinerer arbeidet med FNs bærekraftsmål i KS – Kommunesektorens organisasjon. Romsaas vil reflektere over og kommentere innleggene, ut ifra KS sine erfaringer fra hvordan kommunene jobber sammen i nettverk og felles innsats for å legge bærekraftsmålene til grunn for planlegging og utviklingsarbeid.

Målgruppe for webinaret er for kommuner og andre interesserte lokale aktører. Webinaret varer ca 1 time.