Fagområde: Stedsutvikling

By- og tettstedsutvikling (video)

Stedsutvikling handler om tilrettelegging og fysisk utforming av lokalsamfunnet. Kommunen må involvere næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere for å få til gode prosesser.

For å tiltrekke seg og holde på folk, og få tilgang til kompetent arbeidskraft er stedskvaliteter og levende sentrum viktig. Distriktssenteret erfarer at skillet mellom næringsutvikling og annen samfunnsutvikling har blitt mindre. For distriktskommuner der næringslivet har arbeidsplassvekst må kommunene skape bostedsattraktivitet for å tiltrekke og beholde arbeidskraft, og dermed oppnå befolkningsvekst (Vareide, 2016). Gode tettstedssentra er i seg selv et gode, men det handler også om å vinne fram i konkurransen om kompetansen. For å tiltrekke seg og holde på folk og få tilgang til kompetent arbeidskraft er stedskvaliteter og levende sentrum viktig (Angell & Grimsrud, 2017).

Møre og Romsdal fylkeskommune er et godt eksempel for andre fylker i sin satsing på by- og tettstedsutvikling gjennom sitt program for bærekraftig by- og tettstedutvikling. Program er et samarbeidsprogram mellom kommunene i fylket og fylkeskommunen for å bidra til at Møre og Romsdal er et attraktivt fylke å bo i, finne arbeid i og besøke. Programmet bidrar med en kombinasjon av kompetansehevende tiltak på viktige område for by- og tettstedutvikling, i tillegg til medfinansiering.

Møre og Romsdal fylkeskommune, statsforvalteren i Møre og Romsdal og Distriktssenteret har laget en film som beskriver hvordan og hvorfor fylkeskommunen jobber med stedsutvikling.

Denne filmen inngår som en del av satsinga opplæring for plan for politikere, som er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret.