Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping

Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom et steds attraktivitet og verdiskaping.

Begrepet stedsattraktivitet er ikke entydig

Begrepet kan forstås som et steds tiltrekningskraft for bedrifter, besøkende og bosetting ut over det som kan forventes ut fra strukturelle forhold, dvs. det stedet selv kan påvirke.

Det økonomiske verdiskapingsbegrepet defineres gjerne som summen av bedriftens driftsresultat og lønnskostnader

Stedets verdiskaping blir da summen av alle lokaliserte bedrifters verdiskaping.

Arbeidsplassvekst på et sted gir ikke nødvendigvis verdiskapingsvekst

Dersom produktiviteten (verdiskaping pr. sysselsatt) i bedriftene på stedet utvikler seg negativt, vil samlet verdiskaping på stedet kunne reduseres selv om det har vært en vekst i antall arbeidsplasser. Steder kan også oppleve at verdiskapingen øker, selv med nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet.

Det finnes ingen entydig sammenheng mellom endring i verdiskaping og flytting

Hvorfor skal nettoflyttingen påvirkes om stedet har en høy verdiskapingsvekst uten at antall arbeidsplasser øker? En modell som forklarer sammenhenger mellom tilflytting og verdiskaping må i så fall inkludere hvordan endring i produktivitet påvirker arbeidsplassvekst og flytting.

Om dette notatet

Dette notatet levert av Telemarksforsking i forbindelse med at er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatet er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.