Sammenhenger mellom stedsattraktivitet og verdiskaping

Hva vet vi om sammenhengene mellom stedsattraktivitet og verdiskaping? I disse notatene prøver fem ulike kunnskapsmiljøer å besvare spørsmålet.

Vår oppsummering av funn

 • Begrepet stedsattraktivitet er ikke entydig.
  Begrepet kan forstås som et steds tiltrekningskraft for bedrifter, besøkende og bosetting ut over det som kan forventes ut fra strukturelle forhold, dvs. det stedet selv kan påvirke.(Telemarksforsking)
  Eller det kan forstås som alle egenskaper ved et sted som gjør at folk og bedrifter ønsker å bli værende der eller etablere seg der, dvs. det stedet selv kan påvirke + det stedet påvirkes av som i liten grad kan påvirkes av stedet selv. (Samfunnsøkonomisk analyse)
 • Det økonomiske verdiskapingsbegrepet defineres gjerne som summen av bedriftens driftsresultat og lønnskostnader. Stedets verdiskaping blir da summen av alle lokaliserte bedrifters verdiskaping.(Telemarksforsking)
 • Steders utgangspunkt og geografiske Iokalisering har stor betydning for hva slags attraktivitetstiltak som kan gi positiv effekt. Tiltak bør ta utgangspunkt i om stedet er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion eller ikke, deres funksjon innenfor en større region og geografiske avstand til sentrum. (Samfunnsøkonomisk analyse)
 • Det er periferiregionene i Norge som i perioden 2004-2013 kan vise til den høyeste prosentvise verdiskapingsveksten pr. sysselsatt (4,7%).
  Dernest kommer storbyregioner med 4,6%, småbyregioner med 4,5%, mellomstore byregioner 3,8% og lavest vekst i bygdesenterregioner med 3,6%. (Menon 2015)
 • Verdiskapingen pr. sysselsatt er imidlertid høyere i befolkningsrike kommuner enn i kommuner med få innbyggere, selv etter at kommunene er korrigert for at befolkningsrike kommuner ofte har høy sentralitet. Årsakssammenhenger er imidlertid ikke studert. (Vista analyse)
 • Arbeidsplasser er den primære driveren for folks flyttestrømmer.
  Det foreligger ikke forskning som sterkt støtter opp om at det å satse på å tiltrekke seg mennesker først gir betydelige effekter på steders arbeidsplassvekst og verdiskaping. (Trøndelag Forskning- og utvikling)
 • Det finnes ikke eksakte svar på hvilke tilretteleggende tiltak knyttet til omstillingsprogram, som ikke er rettet mot bedrifter, som gir best resultat for økt verdiskaping. Tilretteleggende tiltak må tilpasses hvert enkelt steds spesifikke utfordringer og flaskehalser og være fundert på kunnskap. (Oxford Research)
 • Arbeidsplassvekst på et sted gir ikke nødvendigvis verdiskapingsvekst.
  Dersom produktiviteten (verdiskaping pr. sysselsatt) i bedriftene på stedet utvikler seg negativt, vil samlet verdiskaping på stedet kunne reduseres selv om det har vært en vekst i antall arbeidsplasser. Steder kan også oppleve at verdiskapingen øker, selv med nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet. (Telemarksforsking)
 • Det finnes ingen entydig sammenheng mellom endring i verdiskaping og flytting. Hvorfor skal nettoflyttingen påvirkes om stedet har en høy verdiskapingsvekst uten at antall arbeidsplasser øker? En modell som forklarer sammenhenger mellom tilflytting og verdiskaping må i så fall inkludere hvordan endring i produktivitet påvirker arbeidsplassvekst og flytting. (Telemarksforsking)

Arbeidsverksted om stedsattraktivitet og verdiskaping

Denne notatsamlingen er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatene er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.

Telemarksforsking, Samfunnsøkonomisk Analyse, Oxford Research, Vista Analyse og Trøndelag Forskning og utvikling TFOU har bidratt med notat, og Menon deltok i arbeidsverkstedet.