Ungdomsprosjekt i Lofoten

Ungdomsprosjektet i Lofoten er et prosjekt rettet mot ungdom og unge. Prosjektet arbeider spesielt med arbeidslivet og problemstillinger rundt tilflytting.

I løpet av prosjektperioden skal det utprøves tiltak med mål om at tiltakene kan bli permanente enten innenfor kommunegrensene eller hos aktører i regionen. Ungdomsprosjektet startet i august 2012 etter initiativ fra Lofotrådet. Lofotrådet er regionrådet i Lofoten.

Prosjektet tar utgangspunkt i at regionen har opplevd en tilbakegang og stagnasjon i befolkningsutviklingen. Spesielt bekymringsverdig er skjevheten i demografien med flere eldre og færre yngre. Prosjektet fokuserer derfor på ungdom og tilflytting i sine strategier.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har en lang rekke samarbeidspartnere hvor kommunene og næringslivet er det viktigste.

Samarbeidet med næringslivet er både et samarbeid med Lofoten Næringsforum og med enkeltbedrifter. I kommunene er det valgt ut spesielle kontaktpersoner og enheter som prioriteres i hver enkelt kommune.

Ungdomsrådene er en samarbeidspart som er like viktig som kommunene. Ungdomsrådene deltar på egne premisser, og fremover vil prosjektet forsøke å bli en støtte til ungdomsrådene i den aktuelle kommunen.

Ungdomsprosjektet er et lokalt initiativ og et bredt prosjekt, og derfor finnes det flere tiltak i enkeltkommuner som er av relevans for å lykkes med ungdomsprosjektet. Ungdomsprosjektet tar mål av seg til å skape kontakt mellom de ulike prosjektene for å få en god informasjonsflyt, og for å få en regional effekt av prosjekter som i utgangspunktet er lokale.

Utover dette er det en suksessfaktor å samarbeide med enkeltaktører som engasjerer seg innenfor kompetanseområdet. Dette kan være enkeltpolitikere, bedrifter, Lofoten Studie- og Høgskolesenter, Regional Kompetansekontor eller videregående skoler.

Målgrupper

Prosjektet er bredt og med mange ulike tiltak, og derfor er målgruppene også varierte. Likevel er hovedmålgruppen i prosjektet unge, mobile mennesker og næringslivet.

Målgruppene er som følger:

  • Studenter, utflyttede unge og andre mulige tilflyttere er en viktig målgruppe.
  • Næringslivet er nært koblet på som part og målgruppe i traineeordningen, og stipendordningen er rettet mot næringslivet.
  • De fastboende ungdommene i Lofoten er viktig. Delvis fordi de representerer ungdom som skal ”ut i verden” å representere Lofoten, og delvis fordi de er bofaste som kan fortelle spennende historier om det gode liv i Lofoten.

Aktiviteter

Utvikling av traineeordning som i et ledd i å skape attraktive arbeidsplasser og stå sterkere rustet i kampen om kompetansen.

Ungdomsprosjektet skal utvikle en stipendordning rettet mot studenter som skriver en akademisk oppgave. Mange studenter i flytter ut fra Lofoten for å studere, og målet med ordningen er å få studenter til å orientere seg mot Lofoten allerede under studiet.

Helhetlig informasjonsarbeid. Målet er å synliggjøre mulighetene i Lofoten og å være et sted hvor interesserte kan henvende seg for å få informasjon, og dermed også i større grad hjelp til å besvare viktige spørsmål i forbindelse med muligheter for å flytte til Lofoten.

I samarbeid med Moskenes kommune skal de være medarrangør i Malstrømseminaret som skal være et årlig seminar rettet mot utflyttere fra Lofoten.

Utover disse konkrete tiltakene skal de arbeide tett på kommunene i forhold til å arbeide med oppvekst generelt, og ungdomsmedvirkning spesielt. Her er det ikke definert et spesielt tiltak, men de skal delta på kommunenes premisser, og forsøker å forme aktiviteter og støtte opp om arbeidet som allerede skjer i kommunen.

Prosjektet Ungdomsprosjektet i Lofoten er tildelt  1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring
Ungdomsprosjektet er svært bredt og har derfor en rekke samarbeidsparter og interessenter. For å forenkle arbeidet har vi spesielt siktet oss inn på å samarbeide med regionale aktører og bransjeaktører som har regionen som sitt virkeområde, men arbeidet med hver enkelt kommune er også svært viktig.

Viktige regionale samarbeidspartnere er: Lofoten næringsforum, Lofotkommunene, Nordland Fylkeskommune, Ungdomsråd og ungdom.

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe. Styringsgruppen består av seks representanter fra kommunene, to ungdomsrepresentanter, en representant fra Nordland Fylkeskommune og en representant fra næringslivet. I tillegg til styringsgruppen er det opprettet en referansegruppe med representasjon fra hovedsakelig ungdom og fra næringslivet.

Utover dette er prosjektet også organisert med frivillige som arbeider med forskjellige problemstillinger. Dette er en ordning som vil bli videreført og forsøkt styrket. Frivillig innsats skal være ad-hoc basert, og tilstrebes å gjøres der det er behov for en innsats på dette feltet. Mange viser interesse og setter pris på å bli involvert.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Iverksette og utprøve strategier og tiltak som kan bidra til å øke andelen av ungdom som ønsker å skaffe seg arbeid i Lofoten og som får tilfredsstillende løsninger i regionens arbeidsliv. Det skal være et mål at prosjektet hver måned får kontakt med 4-5 ungdom som ønsker å flytte til Lofoten. Og at prosjektet skal bidra til en positiv befolkningsutvikling i regionen. Bidra til en tilvekst av kompetanse i regionalt arbeidsliv. Her er det et mål å etablere en egen traineeordning med 3-4 interesserte bedrifter første år av ordningen.

Komme fram til strategier og tiltak som er godt tilpasset arbeidslivet i Lofoten og ungdoms preferanser. Et uttalt mål er at minst to av tiltakene vi presenterer i ungdomsprosjektet skal videreføres etter prosjektperioden. Bidra til å koordinere og utvikle kontakt mellom de mest relevante lokale prosjektene med mål at kommunale prosjekter skal kunne gi en regional synergieffekt. Målene fokuserer på skjæringspunktet mellom tilflytting og ungdom, og arbeider helhetlig med problemstillinger unge opplever i hverdagen. Dette sammenfaller med bolystsatsingen på ungdom og tilflytting, og arbeider med tiltak godt tilpasset Lofoten. Ved å satse på unge som målgruppe bidrar dette til store effekter for regionens samfunnsliv, kompetansebehov og attraktivitet.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Traineeordning

  • Traineeordningen skal bidra til å synliggjøre det spennende arbeidsmarkedet i Lofoten, og det forventet at dette vil være med på å sysselsette arbeidstakere med et spesielt ønske om å utvikle regionens arbeidsliv og bedrifter, og at bedriftene vil se verdien av en traineeordning.

Stipendordning

  • Stipendordningen rettet mot bachelor-, master- og fagskolestudenter skal bidra til interesse blant studenter og til kunnskap rettet mot nærings- og samfunnsliv i Lofoten.

Helhetlig informasjonsarbeid

  • Målsetningen med å arbeide helhetlig med informasjon er å bringe ut informasjon til målgrupper om både våre tiltak, arbeidsliv og andre relevante problemstillinger og muligheter.

Malstrømseminaret

  • Malstrømseminaret skal bidra til å koble utflyttet ungdom med ungdom som er bofast i regionen.

Støtte til kommunenes ungdomsarbeid

  • Arbeid med ungdomsråd og ungdomsarbeidere i kommunen er med mål om å bedre medbestemmelsen til ungdom, og dermed også føre til at ungdom får mulighet til å påvirke hvordan man arbeider med å være en attraktiv region for ungdom å bosette seg i.

Forlenging av prosjektet

  • Ved å forlenge prosjektet vi ha mulighet til å prøve tiltakene godt ut, og vi vil ha mulighet til å gjøre grundige evalueringer og ha grundige prosesser for å videreføre tiltakene i næringsliv eller i kommuner.

Effekter

Arbeidet i Ungdomsprosjektet er et langsiktig arbeid hvor resultatene vil vises på sikt, og hvor tiltakene som blir igangsatt skal videreføres i regionen eller i kommunene dersom vi har positive evalueringsresultater. På sikt skal prosjektet bidra til befolkningsvekst, aldersbalanse i befolkningen, økt sysselsetting og økt bolyst i Lofoten. Effektene kan måles i forbindelse med tall fra SSB og Indeks Nordland.

De største utfordringene i forhold til å nå resultatmål og å få et vellykket ungdomsprosjekt ligger i forankring, prioriteringer og tidsaspekt. Det er svært mange interessenter og potensielle samarbeidsparter i ungdomsprosjektet, og prioritering av både arbeidsmengde og samarbeidsparter for å få et fokus på prosjektet. Samtidig er fremdriften i prosjektet viktig for å nå målene til prosjektet.

Dermed er de største utfordringene knyttet til prosjektprosessen og prosjektledelsen. Av eksterne utfordringene er forankring hos samarbeidsparter en utfordring. Spesielt samarbeid med næringslivet og kommunene er et viktig kriterium for å lykkes. En spesiell utfordring i arbeidet er kommuner hvor ungdomsmedvirkning er dårlig innbygd da samarbeid med ungdomsarbeiderne er et viktig suksesskriterium.

En annen utfordring er geografi og infrastruktur. Spesielt å få involvert Røst Kommune og Værøy Kommune vil være avhengig av å finne gode samarbeidsmåter som tar hensyn til infrastruktur og begrensede fysiske muligheter til å møtes.