Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen

Bolystprosjekt med fokus på medvirkning frå ungdom.

Glåmdal regionråd vil starte eit treårig arbeid for å skape og vise fram attraktivitet som gjer at folk flyttar til regionen. Målet er å bygge stoltheit og identitet. Det skal skje gjennom at ungdom i lokalmiljøet får reell medverknad i intern og ekstern marknadsføring av regionen. Prosjektet skal dessutan skape kulturaktivitetar for ungdom både heime og borte. På sikt er tanken å opprette både eit ungdomsråd og eit utflyttarråd for regionen.

Prosjektet er tildelt 210 000 i bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.