Fagområde: Stedsutvikling

Tenesteformidling via digitale kommunikasjonsstasjonar i utkantstrøk

Forprosjekt som skal prøve ut korleis digitale infokioskar kan forbetre leveransen av tenester til lokalbefolkning, hyttefolk og andre tilreisande i Fjellregionen og Hedmark.

Målet er å finne ut kva tenester som er mest nyttige å tilby gjennom slike stasjonar og kva målgrupper slike stasjonar vil ha mest nytte for.

Prosjektet fekk tildelt 200 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.