Fagområde: Tilflytting

Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Prosjektet skal iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet rekrutterer lokal arbeidskraft og at flest mulig av bosatte flyktninger og andre tilflyttere blir boende i Andøy og får inntektsgivende arbeid.

Etter flere år med reduksjon i folketallet i Andøy har det nå de siste årene stabilisert seg. Det skyldes hovedsakelig at antall innflyttere er høyere enn antall utflyttere, men samtidig er det skjev alderssammensetning. Antall eldre øker og den yngre andelen av befolkningen reduseres. Derfor er det fortsatt grunn til å fortsette arbeid med å øke eller stabilisere folketallet i kommunen.

Prosjektet skal sette i gang tiltak som fører til at næringslivet i kommunen rekrutterer lokal arbeidskraft, og at flest mulig tilflyttere får jobb og blir boende.

Det skal gjøres gjennom et praksis- og kvalifiseringsprogram hvor tilflyttere skal kvalifiseres seg til  arbeidsmarkedet i kommunen. Et mentorprogram skal settes i gang som skal involvere næringslivet i kvalifisering av flyktninger og andre tilflyttere. I tillegg skal boligbehovet kartlegges og informasjon om bo – muligheter skal bli lettere tilgjengelig, og det jobbes med å få i gang en fadderordning for tilflyttere for inkludering i frivillige lag og foreninger. For at lettere tiltrekke seg arbeidskraft til kommunen er det også viktig å tilby begge parter i et forhold en arbeidsplass.

Prosjektet «Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy» ble satt i gang i februar 2013 med offentlig støtte fra Nordland Fylkeskommune.

Samarbeidspartnere

 • Nordland fylkeskommune
 • Lokalt næringsliv
 • Lag og foreninger
 • Innbyggere

Målgrupper

 • Bosatte flyktninger
 • Utenlandsk ektefelle i parforhold med andværing
 • Gjestearbeidere («EØS-flyktninger»)
 • Virksomheter som utfordres i forhold til «jobb for to»

Aktiviteter

Praksis- og kvalifiseringsprogram:

 • Kartlegge hvem som er våre innvandrere, alder, utdanning, land, hvem som vil være her om 5 år.
 • Tilby praksis- og kvalifiseringsprogram til 10 personer over 6 mnd. Programmet gjennomføres 2 ganger pr år.
 • Rekruttere arbeidsplasser.
 • Etablere småjobbsentral.
 • Jobb til ektefelle.

Mentorprogram for næringslivet:

 • Frokostmøter med næringslivet
 • Bedriftsbesøk: kommune besøker bedrifter
 • NHO programmet Global Future

Boliger:

 • Kartlegge boligbehovet, informasjonssentral om bo-muligheter, planlegge utbygging/renovering/ombygging og finansiering av nye boliger

Fritidsaktiviteter:

 • Tilby fem flyktninger eller andre innvandrere en vennefamilie, tilby 10 flyktninger eller andre innvandrere en fadderordning, tilby mentorprogram for frivillige, tilby alle flyktninger eller andre innvandrere å delta i og følge aktiviteter som arrangeres av frivillige lag og foreninger.
 • Integrering gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet

Prosjektet «Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy» er tildelt 1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Kommunestyrets behandling i følgende saker:

K-sak 48/09: Bosetting av 140 flyktninger + familiegjenforening i perioden 2009 – 2013.

K-sak 33/11: Prosjekt Tilflytting – kommunedelplan

Prosjektorganisering

Prosjektleder: Rådgiver Torfinn Bø

Prosjektmedarbeider: Plan/økonomikonsulent Aud Sellevold

Prosjektgruppe: prosjektleder, prosjektmedarbeider, NAV-leder, Voksenopplæringa v/leder, Flyktningetjenesten v/leder, Vesterålen Vekst AS v/daglig leder.

Prosjektet skal organiseres med prosjektansvarlig, prosjektleder, styringsgruppe

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Effektmål: At næringslivet rekrutterer lokal arbeidskraft.

Gjennom at:

 • Flest mulig av bosatte flyktninger og andre innvandrere kvalifiseres for formidling til ordinært arbeidsliv
 • At gjestearbeidere («EØS-flyktninger») bosetter seg i kommunen
 • At utenlandsk ektefelle i parforhold med andværing er kvalifisert for formidling til ordinært arbeidsliv
 • At flest mulig av av bosatte flyktninger og andre tilflyttere blir boende i Andøy og får arbeid

Jobb/tilfredsstillende tilværelse for person nr to i et ekteskap/samboerforhold som kan velge Andøy som bosted med utgangspunkt i at person nr en har fått tilbud om jobb

Resultatmål nr 1: Praksis- og kvalifiseringsprogram

Resultatmål nr 2: Mentorprogram for næringslivet

Resultatmål nr 3: Boliger

Resultatmål nr 4: Fritidsaktiviteter

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Næringslivet rekrutterer arbeidstakere som er bosatt i Andøy

Bosatte flyktnigner og andre innvandrere kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid

Meningsfull tilværelse for person nr to i forhold hvor person nr en er tilbudt jobb i Andøy

Effekter

Folketallet i kommunen og fylket stabiliseres eller økes. Kompetanseheving både for næringsliv og innbyggere.