Fagområde: Omdømme Stedsutvikling

Smaabyen Flekkefjord – Vilje til vekst

3-årig samarbeidsprosjekt mellom nærmere 100 bedrifter i Flekkefjord (innen industri, handel, reiseliv, banker, lokalavis) og Flekkefjord kommune.

Det vil være viktig for prosjektet å få til et samarbeid på tvers mellom de deltakende aktørene og andre naturlige samarbeidspartnere. Det vil være avgjørende å skape en positiv ”samarbeids- og dugnadsånd” for videre utvikling av byen, og for å få gjennomført definerte utviklingstiltak i prosjektet.

Overordnet mål er å skape en enda mer ”levende” by slik at vi øker trivselen og bolysten for dagens befolkning i kommunen og for nye tilflyttere. Prosjektet dreier seg om faktorer som steds- og næringsutvikling, omdømmearbeid og å skape nye og spennende arbeidsplasser. Vi skal dermed øke vår attraktivitet for regionens befolkning og for andre tilreisende (Rogaland er spesielt definert som andre tilreisende).

Prosjektet har definert tre satsingsområder:

 1. Identitet og synliggjøring.
 2. Service og aktiviteter.
 3. Tilrettelegging og utvikling.

Konkrete mål med handlingsplan er spesifisert innenfor hvert satsingsområde. Prosjektet har et eget styre som består av representanter fra næringslivet, lag/foreninger og kommunen. Prosjektleder er ansatt og rapporterer direkte til prosjektstyret. I tillegg er egen koordinator ansatt. Prosjekt- og referansegrupper nedsettes etter behov. Deltakerforum arrangeres og skal bidra til faglig utvikling, motivasjon og samhandling mellom deltakerne.

Prosjektet ble tildelt 800 000 i bolystmidler i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.

Eierskap, organisering og formell forankring

Prosjektet har en bred forankring lokalt. Nærmere 100 bedrifter i Flekkefjord (bedrifter innen industri, handel, reiseliv, banker, lokalavis) og Flekkefjord kommune har forpliktet seg økonomisk til å delta i prosjektet. I tillegg har prosjektet knyttet kontakter opp mot lag og foreninger i Flekkefjord. Vest-Agder Fylkeskommune er en nær og viktig samarbeidspartner for prosjektet. Prosjektet har også et nært samarbeid med nærings- og reiselivsapparatene i de ulike kommunene i region Lister, samt de nyopprettede regionselskapene Lister Nyskaping og Region Lister (reiselivsselskap).

Mobilisering, involvering og medvirkning

Prosjektets målgrupper i prioritert rekkefølge:

 1. Innbyggerne i Flekkefjord.
 2. Regionens innbyggere.
 3. Rogaland.
Målformulering

Overordnet målsetting

 • Vi skal skape et bredt engasjement for at Flekkefjord er og fremstår som en levende smaaby.
 • Vi skal sikre forpliktende felles innsats om prioriterte utviklingstiltak, også på lang sikt.

Delmål

1. Identitet og synliggjøring – i 2012 har vi oppnådd følgende:

 • Vi har økt bevisstheten om våre kvaliteter, og byens tilbud er godt kjent for kommunenes innbyggere (tilbud handel, industri, kommune, lag/foreninger).
 • Flekkefjord omtales positivt av næringsliv, kommuner, lag/foreninger og innbyggere lokalt og regionalt. Vårt omdømme er styrket.
 • Flekkefjord er profilert som Rogalands nærmeste sørlandsby .
 • Markedsplan utarbeides årlig og foreligger i oktober for det kommende året.

2. Service og aktiviteter – i 2012 har vi oppnådd følgende:

 • Opplevelsespakker er utviklet og selges – samarbeid handel og reiseliv. Trafikk inn til Flekkefjord utenom sommersesongen har økt.
 • Servicenivået er hevet, åpningstider er utvidet, årlig servicepris og egne serviceregler er etablert.
 • Aktivitetsplaner utarbeides årlig og foreligger innen oktober for det kommende året. Vi har fått mer aktivitet vår og høst.

3. Tilrettelegging og utvikling – i 2012 har vi oppnådd følgende:

 • Byutvikling er satt på sakskartet og det er knyttet kontakter med investorer som vil investere i bykjernen vår slik at vi øker byens attraksjonskraft (opplevelser, attraktive møteplasser m.m.).
 • Det er skapt interesse for, og det er etablert, nye nisjebutikker i Flekkefjord. ᅢナrlig pris for beste nisjebutikk er etablert.
 • Gangbro, promenade og kultursenter er under bygging og nærmer seg åpning!
 • Flere attraktive hytte-/nærings-/og boligområder er under utvikling.
 • Utviklingssamlinger/deltakersamlinger har blitt årlige,inspirerende og gode møteplasser.
 • Egen ”Smaaby organisasjon” er etablert som en videreføring av det samarbeid og arbeid som er startet gjennom Smaaby prosjektet.
Resultat og effekt

For å måle resultatene i prosjektet vil vi bruke følgende resultatindikatorer:

 • Deltakerundersøkelser

Vil bli gjennomført underveis i prosjektet. Dette for å se hvor

fornøyd våre deltakere er med prosjektet/ulike tiltak i prosjektet,

noe som igjen kan si noe om prosjektets aktivitetsnivå, synlighet

og måloppnåelse.

 • Aktivitetsgjennomføring

Registrering av antall gjennomførte aktiviteter og hvordan dette

samsvarer med oppsatte mål.

 • Medieoppslag

Synliggjøring av prosjektet i media kan si noe om prosjektetsaktivitetsnivå.

Det vil for øvrig være meget interessant for oss å samarbeide med Vest-Agder Fylkeskommune når det gjelder deres utvikling av resultatvurderingssystem knyttet til prosjektgjennomføring.