Skjåk 79

Prosjektet Skjåk 79 skal freiste å gjere Skjåk meir levekraftig og tiltrekke seg nye innbyggjarar i åra framover.

I Skjåk er 79 prosent av arealet nasjonalpark/vernet. Prosjektet skal blant anna jobbe med næringsutvikling, kompetanseutvikling og skape møteplassar. Det er ønskjelig å utvikle eit kompetansesenter for naturforvaltning og å utvikle hyttekommunen Skjåk. I tillegg leggjest det vekt på omdømme og profilering. Kommunen vil blant anna vurdere tiltak retta mot potensielle tilflyttarar.

For å rekruttere innbyggjarar har kommunen dessutan kontakt med studentar og andre utflytande med tilknyting til bygda, og arrangerer i samarbeid med andre lokale aktørar mellom anna treff i Oslo og Trondheim med ujamne mellomrom. For innflyttarar arrangerast det dessutan årlige guidande rundturar i bygda, det arrangerast norskkurs for innvandrarar og i tillegg har kommunen bustader til utleige for innflyttarar.

Skjåk 79 fikk i 2011 tildelt 2 700 000 kroner i bolystmidler.

Organisering

 • Integrert i eksisterande stillinger
 • Har hatt et regionalt (6 kommenar) tilflyttarprosjekt som nå er avsluttet

Aktivitetar

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttere folk
 • Annonsering i media
 • Kampanje for å synliggjere regionen som busetting
 • Integreringstiltak for tilflyttande

Viktigaste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnarar

 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjonar
 • Utdanningsinstitusjonar

Hovedmål

Utvikle eit kompetansesenter for naturforvaltning og å utvikle hyttekommunen Skjåk.

Målgrupper

 • Potensielle tilbakeflyttarar
 • Arbeidskraft generelt
 • Entreprenørar
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Sjåk 79 er presentert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.