Regionalt vertskap i Midt-Troms

Prosjekt som arbeider med utvikling av regionalt vertskap i Midt-Troms.

Målet for prosjektet er å gjøre Midt-Troms til en mer attraktiv region for tilflyttere og å skape varig bosetting. Dette skal skje gjennom å skape bevissthet rundt og profesjonalisere vertskapet der aktører som kommune, næringsliv, statlige etater, enkeltpersoner og lag/foreninger har ulike roller. Bevisstgjøringen og profesjonaliseringen skal skje gjennom regional kompetansebygging, etablering av et regionalt vertskap i Midt-Troms og aktiv inkludering av enkeltmennesket.

Prosjektet er et regionalt samarbeid der kommuner, regionale virksomheter, statlige etater, lag og foreninger skal jobbe sammen rundt vertskapsrollen. Det bygger på erfaringer fra tidligere bolyst- og tilflyttingsprosjekt i regionen. Senest prosjektet «Det gode liv i nord«, hvor det er avdekket behov for større bevissthet og profesjonalitet i verskapsrollen hvor man tar hensyn til mennesket som enkeltindivid, uavhengig av språk, hudfarge og statsborgerskap.

Midt-Troms omfatter 8 kommuner midt i Troms, og har en befolkning på ca. 30 000 personer.

Samarbeidspartnere

 • Midt-Troms regionråd med sine 8 kommuner Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Lenvik, Tranøy, Torsken og Sørreisa.
 • Offentlige etater: NAV, Skatt Nord, lokalt politi
 • Skole og barnehager: Kommunene og videregående skoler i regionen
 • Senja næringshage
 • Dyrøyseminarsenteret KF
 • Næringsliv i Midt-Troms, blant annet gjennom enkeltbedrifter, næringshagene, næringsforeninger mv.
 • Troms fylkeskommune
 • Distriktssenteret
 • Husbanken
 • Tilflyttere og innbyggere i Midt-Troms

Målgrupper

 • Norske og utenlandske tilflyttere
 • Kommunene i Midt-Troms
 • Næringsliv i Midt-Troms
 • Innbyggere i Midt-Troms
 • Troms fylke – erfaringsdeling

Aktiviteter

Som del av prosjektet arbeides det med kompetansebygging og bevisstgjøring regionalt rundt viktigheten av vertskapsrollen. Det arbeides med å utvikle modell for utøvelse av godt regionalt vertskap. Det opprettes en felles regional nettportal med relevant informasjon til tilflyttere og mulige tilflyttere.

Gjennom prosjektet arbeides det også med å få oversikt over norskopplæring og hvordan det tilrettelegges for å kominere det med arbeid. Prosjektet arbeider med kartlegging av kompetansebehovet i regionen, og det er fokus på boligsituasjonen og hva som kan tilbys tilflyttere. Følgeforskning er også en del av prosjektet hvor de ønsker å se på hvordan Midt-Troms oppfatter seg seg selv som verter, og hvordan tilflyttere opplever dem i vertskapsrollen.

Regionalt vertskap i Midt-Troms er tildelt 2 millioner kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Midt-Troms regionråd vil være prosjekteier. Prosjektet vil få en styringsgruppe, en referansegruppe og en prosjektleder når finansieringen er klar.

Forankret gjennom styret i prosjektet «Det gode liv i nord» er administrativt råd i Midt-Troms, dvs. rådmenn i kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. I vedtak av 23.1.2013 ble prosjektet bedt om å videreutvikle tankegangen om et regionalt vertskap, blant annet gjennom et seminar som skal munne ut i etablering av en arbeidsgruppe som jobber videre med dette.

Den nye stortingsmeldingen 13/2012 – 2013 (KRD): «Innvandring og vekst i folketalet i fleire kommunar gjer at tilgang på bustader og inkludering av tilflyttarar blir ein viktigare del av samfunnsutviklingsarbeidet» (Kap. 1.2.2.); I kap. 3.1.9 om inkludering av tilflyttarar: «Distriktskommunar treng folk til å skape liv og kraft i lokalsamfunna, og verksemder treng stabile og kompetente arbeidstakarar.(…)Mykje av folkeveksten i distriktskommunane dei seinare åra skriv seg frå innvandring. Innvandrarar representerer potensial for kommunar som ynskjer å halde på eller auke folketalet og for verksemder som treng arbeidskraft. (…) Alle må kunne delta og bidra i arbeids og samfunnsliv. Difor har regjeringa som sitt viktigaste mål i integreringspolitikken å syte for at alle som bur i Noreg, får brukt ressursane sine og teke del i fellesskapen.»

Målformulering

Målene som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Gjøre Midt-Troms til en mer attraktiv region for tilflyttere og varig bosetting gjennom å skape
bevissthet og profesjonalisere vertskapet der aktører som kommune, næringsliv, statlige etater,
enkeltpersoner og lag/foreninger har ulike roller.

Delmål:

 • Rekruttering av arbeidskraft til ledige stillinger.
 • Mer varig bosetting hos tilflyttere.
 • Forskning rundt tema tilflytting og vertskap.
 • Erfaringsdeling med andre regioner i Norge.
 • Utvikling av stabile og interkommunale vertskapsfunksjoner.
 • Tilrettelagt boligbygging i regionen.

 

Resultat og effekt

Resultat og effekter som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Nettportal: En portal med god brukervennlighet og tilpasset språkprofil er opprettet. Drift av denne er sikret gjennom aktiv oppdatering via flere. Tilflyttere finner lett informasjon om regionen. Målbart gjennom besøk på websiden og flyttestatistikk.
 • Regional vertskapsfunksjon: Tilflyttere benytter seg av tjenesten som tilbyr personlig oppfølging.
 • Kontaktene har et godt nettverk blant offentlige instanser som er involvert når folk flytter til regionen. Målbart gjennom antall kontaktpunkt og handling i etterkant og antall arrangement i løpet av prosjektperioden. Målbart også narrativt gjennom skildring av tilflytters opplevelser.
 • Norskopplæring: Flere kan få opplæring utenfor vanlig arbeidstid. Målbart gjennom antall deltagere.
 • Kompetansekartlegging: Kartlegging av behov for kompetanse og eksisterende kompetanse skal gjøres og bli brukt aktivt i rekruttering av arbeidskraft.
 • Bolig: Bolig er ingen hindring for tilflytting til den enkelte kommune.
 • Følgeforskning: Etter prosjektperioden skal det være igangsatt en masteroppgave eller et doktorgradsarbeid med vertskap og tilflytting i regionen som tema.

Effekter

 • Midt-Troms er en region det er lett å flytte til.
 • Innflyttere opplever å bli tatt godt imot og inkludert i lokalsamfunnet.
 • Bedrifter er mer åpne for å ansette utenlandske innbyggere og får tak i den kompetansen de trenger.
 • Forskning gir oss kunnskap om vertskap i regionen og generelt.
 • Økt boligbygging som resultat av målrettet boligpolitikk og økt tilflytting.