Omstillingsprogram Vaksdal

Etter omstillingsprogrammet står Vaksdalssamfunnet dag bedre rustet til å møte eventuelt nye omstillingsutfordringer som måtte komme i framtiden.

Vaksdal kommune i Hordaland fylke grenser til Voss og Bergen. Bergensbanen og E6 går tvers gjennom kommunen. De tre største bygdene i Vaksdal er Vaksdal, Stanghelle og Dale. Kommunesenteret er tettstedet Dale. Mottoet til Vaksdal kommune er: «Bynært bygdeliv».

Næringsstrukturen er historisk sterkt preget av kraftproduksjon og industrivirksomhet relatert til tekstil og mølle. Kommunen har industrielle tradisjoner tilbake til 1870 tallet med Dale fabrikker (spinneri) og Vaksdal Mølle (melproduskjon). Disse virksomhetene kom som et resultat av krafttilgangen i kommunen.

Tekstilbransjen er fortsatt av stor betydning med blant annet bedriften Dale of Norway lokalisert i kommunen. I Vaksdal finner vi også bakevareprodusenten Møllerens og Felleskjøpets dyreforproduksjon. I tillegg er det regionale kraftselskapet Bergenhalvøens  Kommunale Kraftselskap (BKK) godt representert i kommunen med flere kraftverk.

En langvarig sysselsettingsnedgang i industrien fra slutten av 1960-tallet, særlig i tekstilbransjen, utløste omstillingsprosessen. Omstillingsprogrammet i Vaksdal var følgelig av typen beredskapsbasert. Omstillingsstatus ble innvilget høsten 1995. I februar 1997 ble Vaksdal Næringsselskap (VNS) etablert som det operative organet for omstillingsprogrammet. Programmet ble utvidet to ganger, først til 2000, og deretter t.o.m. 2002. Totalt ble det brukt om lag 26 millioner på omstillingsprogrammet i Vaksdal over 6 år, hvorav 13 millioner bevilget fra KRD.

Målformulering

Det overordnede målet for omstillingsprogrammet i Vaksdal var å:

 • videreutvikle bedriftsmiljø og kunnskap med utgangspunkt i naturressurser og hjørnesteinsbedriftene
 • skape brutto 80 nye lønnsomme arbeidsplasser innen 2000.

Hovedstrategiene for omstillingsarbeidet var tredelt

 • Stimulere til nyskaping og målrettet tiltaksarbeid
 • Styrke kompetanse og fagmiljø som er viktig for eksisterende næringsliv
 • Legge til rette for et bedre samspill mellom kommune og næringsliv.
Resultat og effekt

Vaksdal Næringsselskapᅡᅠ oppsummerteᅡᅠ i 2003 omstillingsprogrammet i Vaksdal i 4 stikkord:

 • Optimisme
 • Kompetansebygging i næringslivet
 • Befolkningsutvikling
 • Mulighet for å drive omstillings- og næringsutviklingsarbeid med lokal forankring

Evaluering av programmet (Jakobsen 2001) konkluderer med at måloppnåelsen i forhold til nye arbeidsplasser synes å ha vært god. Det pekes på at omstillingsprogrammet har bidratt til profesjonalisering av arbeidet med lokal næringsutvikling. Videre pekes det på at det gjennom kursing og prosjektarbeid sannsynligvis har skjedd en styrking av næringsutviklingsevnen i det lokale næringslivet.

Langtidseffekter av omstillingsprogrammet

I studien sannsynliggjøres det at omstillingsprogrammet har bidratt til at det er skapt i området 102 – 128 arbeidsplasser fra starten i 1997 og frem til 2009. Det antydes videre at foruten dette programmet ville Vaksdal i dag hatt hele 7 – 8 % færre arbeidsplasser.

Folketallet i Vaksdal er de siste 3-4 årene stabilisert rundt 4.100 innbyggere. Sammenlignet med nedgang i folketallet spesielt før, men også under omstillingsperioden (minus 230 innbyggere fra 1991 – 2003), er dette et positivt trekk ved utviklingen i kommunen.

Basert på intervjuer understrekes følgende som viktige effekter av omstillingsprogrammet:

 • Programmet bidro til å skape en mer positiv stemning i kommunen. Flere gir uttrykk for at det hadde sett svært tøft ut for kommunen uten det arbeidet som ble gjort i omstillingsperioden samt i etterkant.
 • Det har skjedd en betydelig endring i positiv retning hva gjelder kontakt og samspill mellom kommune og næringsliv.
 • Næringslivet i Vaksdal fremstår i dag mer robust, for det første ved at eksisterende bedrifter har blitt styrket kompetansemessig og utvidet markedsgrunnlaget. For det andre er nye virksomheter etablert som har bidratt til økt diversifisering av den lokale økonomien. Det er imidlertid i liten grad etablert kompetansearbeidsplasser i Vaksdal.

Vaksdal har også de senere årene opplevd nedgang i sysselsettingen både ved møllebedrifter og tekstilbedrifter. Daletecᅡᅠ ASᅡᅠ la ned produksjonen av tekstiler høsten 2009. Fra før hadde bedriften deler av produksjonen sin i Pakistan, med nedleggelsen i Vaksdal vil all produksjon flyttes utenlands (Pakistan). Administrasjonen vil framdeles holde til i Vaksdal.

Dette er en påminnelse om at Vaksdal, i likhet med mange andre samfunn med konkurranseutsatt næringsliv, er avhengig av et kontinuerlig fokus på næringsutvikling og omstilling for å opprettholde sysselsettingsnivå og folketall.

Dette er en kartlegging av langtidseffekter av omstillingsprogrammet i Vaksdal som pågikk i perioden 1997 til 2002. Kartleggingen er basert på studien ”Langtidseffekter av omstillingsprogram”. Denne studien omfatter i alt 10 omstillingsprogrammer som alle ble avsluttet i perioden 2000 – 2003, og som blant annet omfattet omstillingsprogrammet i Vaksdal. Trøndelag Forskning og Utvikling var utførende FoU-aktør med Innovasjon Norge og Distriktssenteret som oppdragsgivere.

I forbindelse med studien det ble gjennomført flere intervju med sentrale aktører i tilknytning til både gjennomføringen av omstillingsprogrammet i Vaksdal og i lokalsamfunnet i dag.

Resultater av omstillingsprogrammet i Vaksdal

Distriktssenteret mener at omstillingsprogrammet i Vaksdal, har bidratt vesentlig til å dempe de negative samfunnsmessige virkningene av tapte arbeidsplasser innenfor blant annet tekstilbransjen i kommunen. Det antydes at uten dette programmet ville Vaksdal i dag hatt 7 – 8 % færre arbeidsplasser. Dette hadde også gitt seg negativ utslag mht. folketallsutvikling.

Vaksdalssamfunnet står i dag bedre rustet til å møte eventuelt nye omstillingsutfordringer som måtte komme. Dette blant annet gjennom en styrket kontakt mellom kommunen og lokalt næringslivet, profesjonalisering av arbeidet med næringsutvikling og et mer robust næringsliv. Videreføring av Vaksdal Næringsselskap, og utviklingskompetansen der, har vært avgjørende for en ”varig” styrking av næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Det er verdt å merke seg at flere informanter sier at hadde sett svært tøft ut for kommunen uten det arbeidet som ble gjort i omstillingsperioden samt i etterkant.

Læringsverdi

Distriktssentret mener studien av langtidseffekter av omstillingsprogrammet i Vaksdal har læringsverdi.

 • det underbygger betydningen av kontinuitet i utviklingsarbeidet etter omstillingsperiodens slutt.
 • det viser at lokalsamfunn med et sterkt konkurranseutsatt næringsliv, her spesielt tekstilbransjen, ikke blir ferdig med omstillingsutfordringene i løpet av en programperiode på 6 år, men er avhengig av et kontinuerlig fokus på næringsutvikling og omstilling for å opprettholde sysselsettingsnivå og folketall.
Stikkord: