Fagområde: Omdømme Tilflytting

Omdømmeprosjekt i Nord-Troms

Bolystprosjekt som har som mål å styrke omdømmet til regionen Nord-Troms.

Nord-Troms har erkjent at den som region er lite kjent ut over sine egne grenser. Da er det om å gjøre å lage en ny, sprek og fremtidsrettet profil. De ønsker å mobilisere blant innbyggerne i regionen og slik bidra til at mange vil oppleve eierskap til den framtidige profilen til Nord-Troms. At ungdom i regionen får anledning til å sette sitt preg på arbeidet kan gi gode og konstruktive innspill for fremtiden.

Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms er initiert av Nord-Troms Regionråd, og det samarbeides med Universitetet i Tromsø i gjennomføringen. Hovedmålet var å styrke en felles regional identitet innad og samtidig bygge et positivt omdømme utad.

Målgrupper

Med tanke på regionens demografiske situasjon var følgende målgrupper valgt for prosjektet, og innenfor disse var det et spesielt fokus på ungdom:

 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Potensielle innflyttere
 • Regionens innbyggere og næringsliv
 • Potensielle næringsetablerere

Mål

Kommunene skulle finne felles identitetsuttrykk, lage en nettportal og finne mer ut om hvordan ungdom ønsket at Nord-Troms skulle framstå. Det skulle konkretiseres hva som skulle til for at flere vil slå seg ned i regionen og hva som skal til for å gjøre det enklere å skape egen bedrift.

Organisering

Hver kommune skulle ha en prosjektmedarbeider med ansvar for kontakt med lokalbefolkningen, politikere, administrasjon og næringsliv i egen kommune. Målgruppene skulle involveres ved deltakelse på dialogseminar og inspirasjonssamlinger.  Prosjektet har opprettet sider på sosiale medier (Facebook etc.) og det skulle utvikles en regional nettportal.

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Finansieirngspartnere
 • kommunene, Nord-Troms Næringsforum, Nord-Troms Nett

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmulighete
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Kartlegging og kompetansebygging
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Kulturtilbud
 • Gode tjenestetilbud

Prosjektet er tildelt 2,5 millioner i Bolystmidler i 2011.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommune

Omdømmebygging i Nord-Troms er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår også som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.