Naturarv og naturbruk i Luster

Luster kommune kan med rette kalle seg ”nasjonalparkkommune”. 52 prosent av kommunen er merka verneområde. Det fører med seg både ansvar og utfordringar.

Nasjonalt ansvar og utfordringar

Området for prosjektet strekker seg over om lag 1405 kvadratkilometer; alt frå karrig brelandskap og dei høgste toppane i Nord-Europa, til frodige seterdalar prega av beitebruk gjennom generasjonar. Kulturminna er mange og av nasjonal verdi.

Kommunen er eit vekstområde for turisme; Sognefjellsvegen, Urnes stavkyrkje (på verdsarvlista til UNESCO), vandring på Jostedalsbreen, kajakkpadling i Sognefjorden og gardsbesøk er nokre av høgdepunkta.

Definerte arbeidsoppgåver

Randområda skal leggjast til rette for auka bruk. Nettverk mellom etablerte og nye aktørar i næringslivet skal utviklast, og kvaliteten i produkta skal aukast. Grunneigarane skal involverast i større grad. Prosjektet skal auke kunnskapen om verneverdiane.

Prosjektet vil mellom anna gjennomføre kompetansegivande studietilbod innafor ”Naturveiledning, reiseliv og entreprenørskap”. Ein vil utvikle Breheimsenteret som ein nasjonal læringsarena for verdiskaping i verneområde, og gjennomføre undervisningsopplegg i grunnskulen der fokuset blir retta mot naturarven.

Andre aktuelle aktivitetar er å utvikle felles nettportal for alle verneområda i kommunen, og byggje opp merkevarer innafor natur- og kulturbasert næring.

Hjelpe fram private aktørar

Prosjektet skal stimulere og assistere private aktørar som ønskjer å utvikle og drive nye tilbod i tilknyting til naturområdet. Det kan vere gjennom utleigeordningar for støls- eller utmarksbygningar, eller at at bønder med beitedyr i verneområde, kan foredle kjøt med eige varemerke. Det kan vere å vidareutvikle leirtilbod til ulike grupper av barn og unge, og lage gode observasjonsplassar for fuglekikarar.

Naturarven som verdiskapar

Dette er eit av totalt 15 prosjekt i programmet ”Naturarven som verdiskapar”. Kommunen ønskjer ei heilskapleg og langsiktig satsing på auka verdiskaping rundt dei 14 verneområda. Prosjektet skal bidra til næringsutvikling i tilknyting til verneområda, samstundes som naturverdiane blir ivaretekne.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.