Fagområde: Tilflytting

Nærmiljøutvalet som motor i lokalsamfunnsutvikling

Gjennom prosjektet vil en øke tilflyttingen til bygda Valnesfjord i Fauske kommune. I prosjektarbeidet skal en bruke nærmiljøutvalget og lokalt initierte tiltak for å mobilisere og gjennomføre aktiviteter, slik at Valnesfjord blir et enda mer attraktivt sted å bo og å flytte til. Gjennom prosjektet skal nærmiljøutvalget utvikle ulike verktøy for en reell dialog med innbyggerne i lokalsamfunnet. Mye er gjort tidligere på dette feltet i bygda.

Denne tildelingen skal være med å gi bedre kapasitet til å arbeide videre for å se hva som kan skapes gjennom mobilisering, idemyldring og andre aktiviteter, tiltak som tidligere har vært gjennomført på dugnadsbasis.

Strategiske mål:

  • Gjøre Valnesfjord til et foretrukket bo- og arbeidssted gjennom å skape et estetisk vakkert og spennende lokalsamfunn.
  • Utnytte bygdas strategiske beliggenhet mellom to byer og nær en rekke kompetansearbeidsplasser.
  • Skape attraktive miljøer for barnefamilier.
  • Vekke stolthet og mobilisere bygdas befolkning til å skape et enda mer positivt omdømme.
  • Dyrke en bygdeidentitet for dette århundret.
  • Fremme inkludering og aktiv deltakelse for alle tilflyttere, norske eller utenlandske. (Bygda har rundt 15 nasjoner representert)
  • Utvikle nærmiljøutvalget som en verdipolitisk faktor i kommunen med reell innflytelse.

Prosjektet fekk tildelt  1 400 000 kroner i Bulystmidlar i 2012.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.