Midt i Gudbrandsdalen

Bulystprogram som har som mål å styrke Midt-Gudbrandsdalen sin posisjon som eit attraktivt område for busetting, næringsverksemd, investering og reiseliv.

Midt-Gudbrandsdal har ei negativ utvikling i attraktivitetsindeks, folketal og arbeidsplassar. For å snu trenden har regionrådet sett i verk eit omfattande strategi- og mobiliseringsarbeid. Etter eit folkemøte som kom opp med ei stor mengde idear er det no planar for konkrete prosjekt som omfattar ungdom, næringsliv, hytteigarar og turistar. Hovudmålet er å styrke Midt-Gudbrandsdalen sin posisjon som eit attraktivt område for busetting, næringsverksemd, investering og reiseliv. Kommunane vil løfte i flokk.

Prosjektet fekk tildelt 750 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.