Fagområde: Inkludering Tilflytting

Libero på laget til Æventyrlandet Hamarøy!

Prosjekt som gjennom praktisk individrettet arbeid øke arbeidsinnvandringen gjennom rekruttering og tilrettelegging av bolig, arbeid og fritid.

I Nordland har det vore eit særleg sterkt fokus på temaet integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar til dei mange kommunane i fylket.

Hamarøy kommune har engasjert seg på dette feltet gjennom fleire år. Kommunen har profilert seg mellom anna gjennom eit særs konstruktivt arbeid med einslege, mindreårige flyktningar.

Prosjektet er tildelt 1,2 millionar i Bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.

Hovedmål

Gjennom praktisk individrettet arbeid øke arbeidsinnvandringen gjennom rekruttering og tilrettelegging av bolig, arbeid og fritid.

Delmål

Bidra til god systematikk i å arbeide for at de tilflyttede etablerer gode nettverk, relasjoner i arbeid og fritid som gjør at de blir boende.

Målgrupper

  1. Arbeidskraften. Unge enslige flyktninger, flyktningefamilier, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere – allerede bosatte og framtidige, norske innflyttere.
  2. Arbeidsgivere i vårt felles arbeidsmarked Hamarøy og Tysfjord vest.