Fagområde: Inkludering

Integrering for å skape bolyst på Frosta

I Frosta er en forholdsvis stor del av befolkningen innvandrere fra land innenfor EØS – området. Dette prosjektet handler om å etablere arenaer som inviterer til integrering av de nye Frostingene.

På Frosta har det de senere årene vært en betydelig tilflytting av utenlandsk arbeidskraft fra land i den østlige del av Europa, og som følge av denne innvandringen et stort behov for å etablere arenaer som inviterer til integrering av disse nye frostingene.

I og med at de kommer fra land innenfor EØS-området er det ingen statlige incentiver for å etablere integreringstiltak for denne gruppen. Pr i dag er også antallet innflyttede fra enkelte land såpass stort at de makter å etablere store nok sosiale grupper til at de kan fungere «på siden» av det ordinære Frosta-samfunnet. Dette skaper utfordringer når det gjelder språkopplæring og kulturforståelse.

Frosta kommune er en utpreget landbrukskommune, og for å ha flere «ben å stå på» ønsker Frosta derfor å tiltrekke seg flere innbyggere og skape et mer variert næringsliv i kommunen. Som et ledd i dette satser Frosta kommune på sentrumsutvikling og identitets- og omdømmebygging. Dette er elementer for å bedre mulighetene for at Frosta skal være et levedyktig og utviklingsorientert samfunn også framover i tid. En del av dette arbeidet handler om å etablere gode sentrumsfunksjoner.

Samarbeidspartnere

Representanter fra innvandrerråd i NT, idrettsråd, musikkråd, næringsforeningen i Frosta, Frosta skole og FAU ved Frosta skole.

Målgrupper

 • Bosatte innvandrere på Frosta
 • Deltidsfrostinger, dvs personer som har fritidsboliger på Frosta
 • Fastboende Frostinger
 • For profileringsdelen av prosjektet vil også personer som kan være aktuelle innflyttere til Frosta, være en målgruppe.

Aktiviteter

 • Gjennomføre kartlegging blant innvandrere for å avklare hva de mener må legges til rette for at de skal trives og bli boende på Frosta.
 • Gjennom føre prosesser med bred forankring for å få fram hva innbyggere, innvandrere og deltidsfrostinger ønsker at vi skal forbinde med Frosta.
 • Legge til rette for møtepunkt i lag og foreninger der innvandrerne får mulighet til å praktisere norsk.
 • Skape en kulturendring i lag og foreninger
 • Dra i gang bredt forankrede prosesser for at skape kvalitativt gode og attraktive møteplasser i sentrum av Frosta
 • Gjennomføring av profileringstiltak

Prosjektet “Integrering for å skape bolyst på Frosta” er tildelt 1 265 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Forankret i kommuneplanens samfunnsdel Frosta 2020 som har som hovedmål at Frosta skal bestå som en egen kommune med bolyst og livskvalitet for alle. – Et av tiltakene under innsatsområde arbeidsliv og næringsutvikling er «bedre tilrettelegging for bruk av utenlandsk arbeidskraft; info, språk, boforhold, etc».

I høringsrunden til planstrategi for Frosta kommune for perioden 2012-2015 har Nord-Trøndelag fylkeskommune gitt uttrykk for at de ønsker at kommunen øker oppmerksomheten rundt integrering av utenlandske arbeidstakere. Det er med å underbygge behovet for det prosjektet som her er beskrevet.

Politisk ledelse og administrativ ledelse i kommunen har den 1. mars hatt et møte med Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Som et resultat av dette møtet blir det innen sommeren 2013 lagt fram en sak for kommunestyret med sikte på å opprette et kommunalt innvandrerråd på Frosta. Dette vil kunne være en svært viktig medspiller i dette prosjektet.

Prosjektet vil følges nært av den politiske ledelsen i Frosta kommune gjennom at formannskapet vil være styringsgruppe.

Prosjektorganisering

Prosjektet er tenkt organisert på følgende måte:

Prosjekteier: Frosta kommune v/ordfører

Styringsgruppe: Formannskapet

Prosjektansvarlig: Rådmann

Prosjektleder: Engasjert av Frosta kommune

Referansegruppe: Representanter fra innvandrerråd i NT, idrettsråd, musikkråd, næringsforeningen i Frosta, adm. i Frosta kommune.

Prosjektet vil følges nært av den politiske ledelsen i Frosta kommune gjennom at formannskapet vil være styringsgruppe. Det kan også tenkes at andre aktører vil trekkes inn i referansegruppa dersom det er behov for utfyllende kompetanse.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Målgrupper

 • Bosatte innvandrere på Frosta
 • Deltidsfrostinger, dvs personer som har fritidsboliger på Frosta
 • Fastboende Frostinger
 • For profileringsdelen av prosjektet vil også personer som kan være aktuelle innflyttere til Frosta også være en målgruppe.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Resultat vil være økt integrering av utenlandske arbeidstakere, dvs at de i større grad er «innvevd» i det ordinære Frostasamfunnet og at de ikke lever i et «parallelt» samfunn.

Bidra til at frostingene i større grad blir klar over kulturbakgrunnen til de som kommer som innvandrere, og også gi innvandrerne en større grunn til å bli stolt over egen bekgrunn.

Bidra til å gjøre såvel frostinger, «deltidsfrostinger» og innvandrere stolte av å være tilknyttet en kommune med åpenhet for påvirkning utenfra.

Effekter

At Frosta-samfunnet i større grad får utnyttet potensialet av det å få en betydelig gruppe utenlandske innvandrere. Frosta har en rik tradisjon for frivillighet, og dette er det viktig å videreføre også til de som kommer flyttende til Frosta som innvandrere. Samtidig vil det kunne øke livskvaliteten til de som har kommet til oss, gjennom at vi frostinger får se disse som «hele» mennesker og ikke bare en arbeidskraftressurs.

Den felles sosiale arenaen i sentrum vil være til berikelse for alle grupper «frostinger», og gi alle et eierskap til området.