Fagområde: Inkludering Tilflytting

Inkludering og trivsel i Grong

Prosjekt som skal skape økt tilflytting og bolyst gjennom satsning på inkludering og trivsel.

Hovedmålet for prosjektet i Grong er å skape økt tilflytting og bolyst gjennom satsning på inkludering og trivsel. Grong har mange ulike grupper som skal trives og inkluderes i samfunnet, her nevnes spesielt at Grong er et skolesentra og en mottakskommune. For å oppnå inkludering ønskes arenaer der alle kan møtes og bli kjente. De ønsker å skape toleranse og å oppnå at innbyggerne skal være stolte av å bo i en internasjonal kommune med et rikt fellesskap.

Prosjektet har tre delmål:

  • Skape nye møteplasser gjennom utviklingsprosesser sammen med innflyttere, ungdom og flyktninger.

Grong kommune er en kommune som har mange innflyttere, mange skoleungdommer og mange med bakgrunn fra andre land enn Norge. I bolystprosjektet ønsker Grong kommune å skape felles arenaer hvor alle gruppene i kommunen kan møtes. Mer spesifikt kan man her nevne to utendørsprosjekter. Igangsetting av prosess for å tilrettelegge nye møteplasser i området fra apoteket og til ”Telenorbygget”. Det skal også arbeides med å legge til rette for fellesaktiviteter. Det andre prosjektet under første delmål kan være uteområdet ved Rønningentunet.

  • Det skal bli synlig i Grong at den er en internasjonal kommune gjennom bruk av kunst og utsmykning. Innbyggerne i Grong skal føle stolthet ved å bo i en internasjonal kommune.

I dag er det lite synlig at Grong er en internasjonal kommune. De ønsker derfor å gjennomføre et kunstprosjekt i sentrum, der kunsten skal være en opplevelse både psykisk og fysisk. Det som er mest interessant med prosjektet er at representanter fra alle innbyggergrupper i kommunen skal delta i prosesser for å utforme kunstprosjektet. Prosjektet skal øke stoltheten de alle som bor i kommunen og det skal synliggjøre mangfoldet som finnes i kommunen.

Det skal også gjennomføres en omdømmeanalyse som skal gi svar på hvilken oppfatning innbyggere og omgivelsene rundt har om Grong kommune. Resultatet fra analysene skal være basis for et profileringsarbeid. Det er viktig å nå ut til alle innbyggere med informasjon som viser hva vi alle kan være stolte over.

  • Flere av flyktningene skal finne seg en jobb i Grong eller nærområdet, samt at alle nye innbyggere i større grad skal delta i lag og foreninger samt i utviklingen av lokale arrangementer.

Her inngår blant annet et prosjekt i samarbeid med NAV og Grong næringsforening, der målet er tettere kobling mellom næringsliv og flyktninger. Dette vil være positivt både for næringslivet og hver enkelt flyktning som kommer i jobb.

Det er også viktig at alle innbyggergrupper er med på å utvikle arrangementer, og det bør sees på nye måter å organisere dette på. Bevisstheten rundt deltakelse fra nye innbyggere er noe det må jobbes med i frivillige lag og foreninger i kommunen.

Prosjektet er tildelt 1,5 millioner i Bolystmidler i 2011.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert. Tiltaket inngår også som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.