Hallingdal ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd ble opprettet i 2010 og består av ungdommer fra kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål.

Hallingdal ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd

– Det skjer noe når ungdommene møtes på tvers av kommunegrensene. De deler erfaringer og får nye nettverk. Det skaper engasjement, sier Ulrikke Ytteborg, prosjektleder for Hallingdal 2020.

Hallingdal har arbeidet strategisk rundt omdømmebygging, rekruttering og bolyst. Regionen har vist stor vilje til å satse på og inkludere ungdom. Det regionale ungdomsrådet bidrar til at engasjert ungdom møtes på tvers av kommunegrensene og lærer av hverandre.

 Organisering

Hallingdal ungdomsråd (HUR) består av to medlemmer fra hvert ungdomsråd i Hallingdal, dvs. tolv medlemmer. Valg av representanter gjennomføres i hvert ungdomsråd. De velger to representanter og to vararepresentanter og begge kjønn skal være representert. Representantene velges for to år for å sikre kontinuitet i rådet. Samtidig kan de maks sitte i to år, slik at flest mulig skal få mulighet til å prøve seg. Det regionale ungdomsrådet velger leder, nestleder og PR-sjef.

Hallingdal ungdomsråd har møte en gang i måneden. Møtene blir lagt til ulike kommuner hver gang. På møtene deltar ordfører fra en av kommunene, daglig leder i regionrådet Knut Arne Gurigard og prosjektleder for bolystprosjektet Hallingdal 2020, Ulrikke Ytteborg.

Det er oppnevnt en sekretær for rådet som kaller inn til møter, administrerer økonomien og fører referat. Sekretærfunksjonen går på omgang blant kommunene og det er oftest ungdomssekretæren som har rollen. Sekretæren er en viktig ressurs for ungdommene og bistår dem i arbeidet. Sekretæren har ikke stemmerett.

Møtene i HUR blir kunngjort på lik linje med andre politiske møter. Møtene følger vanlig møteskikk med ordstyrer og talerliste. Medlemmene får fri uten fravær fra skolen og dekt reiseutgifter, reisegodtgjørelse og diett etter gjeldende satser. Alle møtene protokollføres og protokoll sendes regionrådet ved daglig leder, ordførere og rådmenn i kommunene i Hallingdal.

Regionrådet setter av 80 000 årlig til ungdomsrådet, det vil si 13 300 pr kommune i året.  Fra bolystprosjektet Hallingdal 2020 har HUR fått 500 000.

Regional inspirasjon

Ungdomsrådene i kommunene i regionen fungerer på ulike måter og har blitt etablert på ulike tidspunkt. En av kommunene fikk først ungdomsråd for et par år siden. Det regionale samarbeidet har bidratt til å styrke ungdomsrådene i den enkelte kommune.

– Det regionale ungdomsrådet gjør at ungdom fra ulike kommuner inspirerer hverandre. Når vi møtes arbeider vi sammen og hver enkelt kan ta med innspill og arbeidsmåter tilbake til sin kommune. Dette gir pågangsmot og lyst til å jobbe videre, sier Malin Saue Johansen, leder i Hallingdal ungdomsråd.

Voksenkontakten

Det er en voksenkontakt som er sekretær på møtene til det regionale ungdomsrådet. Kommunene bytter på å ha ansvar for sekretærrollen. Det er i dag kun en liten stillingsprosent.

– Vi i ungdomsrådet ønsker at voksenkontaktrollen skal bli en fast stilling. Når rollen rullerer blir det repetisjon og en ny person trenger tid på å sette seg inn i sakene. Det er mange saker, noe som gjør jobben krevende. Vi trenger noen som engasjerer seg, har tid til arbeidet og som virkelig brenner for dette, sier Malin Saue Johansen.

Malin fremhever i tillegg at det er viktig at politikere og ungdom har et godt forhold. Ordførerne i regionen bytter på å delta på møtene til det regionale ungdomsrådet. Dette opplever de som nyttig da de kommer med tips i saker ungdomsrådet jobber med.

Engasjert ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd jobber med en rekke prosjekter og tiltak og engasjerer seg i ungdomsrelaterte saker. Siden oppstart har det regionale ungdomsrådet utviklet seg i positiv retning

– Ungdommene er med, de er ivrige og det arbeides med mange saker. Både ungdom og politikere regionalt og kommunalt er aktive, sier Malin.

De har blant annet skapt debatt knyttet til at politisk aktive elever kun får ti dager fri i året som godkjent fravær til samfunnsengasjement utenfor skolen. Regelen hindrer elever i å utføre verv de har tatt på seg.

Ungdomsrådet har opparbeidet seg en status i ungdomsmiljøet i Hallingdal. Dette kom blant annet til uttrykk våren 2013 da overskuddet på 100 000 fra russerevyen gikk til ungdomsrådets arbeid med trafikksikkerhet. Etter initiativ fra Hallingdal ungdomsråd og lokale bussjåfører ble det gjort tiltak for å skape trygg busstransport. De laget blant annet en film kalt «Himmelen kan vente» som en del av en bussbeltekampansje. Arbeidet er beskrevet i en sluttrapport om trafikksikkerhet i Hallingdal.

Her vil det bli gitt en kort gjennomgang av noen av prosjektene og tiltakene:

 • Hallingdal 2020
 • Årlig konferanse
 • Skummelt oppdrag
 • Miljøarbeider
 • Trafikalt grunnkurs i skolen

Hallingdal 2020

Hallingdal 2020 er et bolystprosjekt som arbeider for å fremme rekruttering og bolyst og gjøre regionen attraktiv som bosted og arbeidsmarked. Prosjektleder for Hallingdal 2020, Ulrikke Ytteborg, deltar på møtene til det regionale ungdomsrådet. Hun bruker HUR aktivt som dialogpartner. Den lukkede facebookgruppen blir aktivt benyttet i kontakten.

Målet med prosjektet Hallingdal 2020 er å styrke samholdet i regionen. Det handler om å skape en attraktiv region både å bo og arbeide i. Målgruppene i prosjektet er unge hallinger som ønsker å flytte hjem, hyttefolk og kvinne 28 år som er i etableringsfasen. I arbeidet er unge i Hallingdal viktige bidragsytere.

Hallingdal 2020 har en rekke tiltak:

 • Nettportal for Hallingdal
 • Aktivitetskalender
 • Ny profil
 • Hallingtreff i Bergen og Oslo
 • Hallingdal ungdomsråd
 • Hallingambassadører

Hallingdal ungdomsråd har hatt en aktiv rolle i flere av tiltakene i bolystprosjektet. De hadde blant annet en sentral rolle i arbeidet med ny profil. De var også med i prosessen med å utnevne 13 Hallingambassadører. Ambassadørene er ungdom som utmerker seg innen idrett/ kultur og som skaper positiv oppmerksomhet om Hallingdal utenfor regionen. De inngår en toårig avtale med regionrådet og får en pott penger for å stille opp på ulike arrangementer. De er stolte over egen region og gode forbilder for andre ungdom.

Årlig konferanse

Det arrangeres en årlig konferanse for ungdomsrådene i regionen. Temaet for konferansen i 2014 var bolyst. Konferansen brukes som en felles arena for opplæring for ungdomsrådene.

Skummelt oppdrag

Skummelt oppdrag er et sosialt rusfritt arrangement for ungdommer i Hallingdal fra 8. klasse til 3. klasse videregående. Hallingdal ungdomsråd er arrangør i samspill med et av de lokale ungdomsrådene, som bytter på å være vertskap. På arrangementet er det grupper på ca. fire som tar seg gjennom en løype for å nøste opp i en sak. På veien møter de ulike mennesker og utfordringer. Arrangementet er populært og de har vanligvis over hundre deltakere.

Miljøarbeider

I Hallingdal er det mange som må flytte på hybel i ung alder da det er to videregående skoler i regionen. Hallingdal ungdomsråd ønsker å få opprettet en miljøarbeiderstilling som kan være en støtte for unge som flytter på hybel. Miljøarbeideren kan drive forebyggende arbeid med tanke på fravær i skolen, være en samtalepartner og sette i gang ulike aktiviteter. Ønsket er å få i gang et treårig prosjekt.

Trafikalt grunnkurs i skolen

Hallingdal ungdomsråd arbeider for å få på plass et trafikalt grunnkurs som går etter skoletid. Det kan bidra til at det er enklere å melde seg på og ungdommene har mulighet til å starte kjøringen tidligere som igjen vil bidra til at de blir bedre sjåfører. Tanken er at dette vil gi økt trafikksikkerhet og færre ulykker.

Rollen til Hallingdal regionråd

Hallingdal ungdomsråd og Hallingdal regionråd har et fast årlig møte. Saker som blir lagt frem for Regionrådet i Hallingdal som angår ungdom sendes til det regionale ungdomsrådet slik at de kan uttale seg. I tillegg kan regionrådet kalle inn ungdomsrådet etter behov. Ut over det faste møtet er regionrådet en offensiv aktør og bruker HUR aktivt som referansegruppe.

Ungdommens fylkesting i Buskerud

I Buskerud har de ungdommens fylkesting (BUFT). BUFT består av en ungdom fra hver kommune. De har et styre på fem, med en person fra hver region. De arbeider med saker knyttet til skole og utdanning, folkehelse og miljø, samferdsel, kultur og internasjonalt.

På Ungdommens fylkesting blir det sendt representanter fra kommunene og ikke det regionale ungdomsrådet.

Gode tips til ungdomsråd

Malin Saue Johansen begynte sitt engasjement i Gol ungdomsråd i 8. klasse. I 2014 går hun i andre klasse på videregående og overtok lederrollen i Hallingdal ungdomsråd. Hun har vært nestleder siden 2012. Dette har gitt henne bred erfaring. Hun har flere tips til andre ungdomsråd:

 • Markedsføring er sentralt. Det er viktig å fortelle om ungdomsrådet og saker det jobbes med.
 • Bruk skolene som høringsarena. Få innspill og synspunkter på saker fra elevene.
 • Bruk lokalavisen og kommunestyret. Fortell hva dere jobber med.

Historie

På Hallingtinget i april 2009 var det en drøfting med representanter fra de kommunale ungdomsrådene i Hallingdal. Hallingdal regionråd ønsket i større grad å inkludere ungdom i lokaldemokratiet, fremme ungdom sine interesser og arbeide for at den enkelte kommune skulle bli et bedre sted å leve. Et av forslagene var å opprette et regionalt ungdomsråd. Hallingtinget stilte seg positive og det ble tatt inn i budsjettet for 2010.

På vegne av ungdomsrådene i Hallingdal kom Kjetil Th. Storebråten med innspill til retningslinjer og økonomi for Hallingdal ungdomsråd (HUR). På dette tidspunktet hadde ikke Hemsedal kommune ungdomsråd, men det ble opprettet i januar 2010.

Følgende mandat ble skissert for HUR:

 • Gi ungdom i Hallingdal mer innflytelse i utformingen av det som skjer i regionen
 • Forbedre kontakten mellom ungdom og politikere
 • Påvirke saker som angår ungdom
 • Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom
 • Ha uttalerett i saker som angår ungdom
 • Rådet skal være en høringsinstans for Regionrådet i Hallingdal i saker som berører ungdom
 • Ta opp regionale saker som ungdom er opptatt av, og arbeide frem felles prosjekt og tilbud til denne aldersgruppen.
 • Rådet skal arbeide for felles arrangement og tiltak for ungdom i hele Hallingdal.
 • Rådet skal arbeide mot Buskerud Fylkeskommune, og legge frem saker til fylkestinget som har betydning for ungdom.
 • Forvalte tildelte midler og legge frem regnskap en gang pr. år.

I oppstarten ville ikke Hallingdal regionråd ha sterke meninger om arbeidsform og organisering av det regionale ungdomsrådet, da ungdom selv måtte være med å utforme dette. Forslaget som kom fra ungdomsrådene etter hvert skisserte en tett dialog/ informasjon med Regionrådet. I tillegg til tett dialog om konkrete saker var faste årlige møter med Hallingtinget/ Regionrådet et konkret forslag.