Global Future Troms

Talentmobilisering av innvandrere med høyere utdanning skal kvalifisere innvandrere med høyere utdanning til styreverv og stillinger som gir langsiktig vekst og verdiskapning i Troms fylke.

Om Global Future

Prosjektet har som mål å øke bedrifters tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og å oppnå større integrering av kvalifiserte innvandrere i sentrale stillinger og styreverv. Prosjektet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Prosjektet skal videre bidra til at bedrifter i Troms ansetter flere innvandrere, at det blir flere innvandrere i styrer, bidra til økt kulturforståelse og dialog mellom arbeidsgivere og innvandrere, samt at det blir flere bedriftsetableringer blant innvandrere.

Programmet ønsker innvandrere med høyere utdanning fra alle verdensdeler, og «førstegenerasjons» innvandrere fra 25 år og oppover med gode norskkunnskaper. Programmet har en lengde på 12 måneder og satser på kompetanse som åpner dører og sprenger barrierer i arbeidslivet, samt å skape møteplasser for kultur- og kunnskapsformidling som kan komme hele arbeidslivet til gode.

Programmet i Troms består av følgende elementer:

 • Kick Off (en dag)
 • Lederutvikling med mentorordning (sju dager)
 • Styrekompetanse – BI kurs (fem dager)
 • Retorikk (to dager)
 • Nettverksbygging
 • NHO temadag -arbeidsrett (en dag)
 • NHO – temadag – forvaltningskunskap (en dag)
 • NHO – temadag – politikk (en dag)
 • Arena Global Future – nasjonal konferanse hvor deltakerne samles i Oslo (en dag)

I tillegg blir det avholdt eksamen i styrekompetanse i form av gruppeeksamen, møter med coach og med den enkelte deltaker sin mentor.

Involvering av bedrifter og offentlig sektor

Bedrifter blir involvert i prosjektet ved at det legges til rette for nettverksbygging mellom deltakere og potensielle arbeidsgivere. I tillegg involveres bedrifter som mentorer i prosjektet og bedrifter brukes som case.

I Troms er det tatt opp 20 kandidater i 2011, 7 menn og 15 kvinner fra 13 opprinnelsesland. Utvelgelsen har skjedd i samarbeid med Adecco i Troms.

Prosjektet har et styre som består av leder for Byutviklingskomiteen i Tromsø, Eduardo J. da Silva, rådgiver ved IMDi region Nord Zhanna Bøgeberg, forsker ved Norut Marit Aure, rådgiver ved RDA sekretariatet i Troms fylkeskommune Ann Christin Ese og avdelingsdirektør i NAV Troms Bente Ødegaard. Prosjektleder er Siren Somby.

Global Future Troms inngår i den nasjonale Global Future-satsingen til NHO, med en nasjonal prosjektleder og tretten regionale prosjekter.

NHO Troms har gjennomført et program tidligere med oppstart i februar 2009 og formell avslutning i mars 2010. Dette programmet ble evaluert av Universitetet i Tromsø.

Hovedmål

Å øke bedrifters tilgang på arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte innvandrere i sentrale stillinger og styreverv.

Delmål

Få bedrifter i Troms til å ansette flere innvandrere. Få flere innvandrere i styrer og sentrale posisjoner, og flere bedriftsetableringer blant innvandrere i Troms.

Målgrupper

Innvandrere med høyere utdanning

Eierskap, organisering og formell forankring

NHO eier og styrer Global Future. Prosjektansvarlig er regiondirektør i NHO Troms og prosjektleder er Siren Somby, som ble ansatt i februar 2011 og kom fra stillingen som prosjektleder for Female Future i Finnmark. Global Future gjennomføres for andre gang i Troms, første kull startet februar 2009 og ble avsluttet i mars 2010. Andre kull hadde oppstart i mai 2011 og avsluttes i juli 2012.

Følgende virksomheter er partnere i Global Future i Troms: Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Norut, Adecco, Innovasjon Norge, Integrerings- og mangfoldsdirektoratets regionkontor i Narvik og NAV.

NHO stiller med prosjektledelse, forelesere, mentorer og coach. Partnere bidrar i styringsgruppa, som samtalepartnere for prosjektleder og med finansiering. Prosjektleder sier at hun er godt fornøyd med hvordan styringsgruppa er sammensatt og styringsgruppa sitt engasjement.

Prosjektleder Siren Somby forteller at det har vært noe utfordrende å få finansiert opp Global Future. Prosjektet har et samlet budsjett på kr 1 850 000 hvorav Troms fylkeskommune har bidratt med kr 450 000 (næringsavdelingen kr 150 000 og utdannelsesavdelingen kr 300 000), Innovasjon Norge med kr 600 000, NHO sentralt med kr 500 000, NHO Troms med kr 150 000- og IMDi med kr 150 000.

Styringsgruppen til Global Future i Troms består av Ann-Christin Ese fra Troms Fylkeskommune, Eduardo da Silva fra Tromsø kommune, Bente Ødegaard fra NAV, Marit Aure fra Norut og Zhanna Bøgeberg fra IMDi region Nord. Dette er en bredt sammensatt styringsgruppe som etter Distriktssenterets mening kan bidra til god legitimitet for prosjektet.

Bred portefølje av samarbeidsparter

Distriktssenteret har gjennom samtale med prosjektleder og Troms fylkeskommune fått bekreftet at Global Future har en god forankring innad i NHO. Global Future har en bred portefølje av samarbeidspartnere og har klart å rekruttere mentorer fra sentrale posisjoner i næringsliv og arbeidsliv i Troms som Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø, Eksportutvalget for fisk, Røde Kors, Råfisklaget, DNB, Karriere Troms og Tromsø kommune. Dette kan tyde på at prosjektet har fått god gjennomslagskraft innenfor offentlig og privat virksomhet i Troms. Dette gjelder imidlertid ikke kommuner utover Tromsø, da disse ikke er synlig i form av rekruttering av kandidater, som partnere eller som medfinansiører.

Vi vil fremheve at Global Future ser ut til å ha klart å synliggjøre for viktige aktører i arbeidslivet i Tromsø at prosjektet vil bidra til å gi tilgang til høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft som Troms trenger for langsiktig verdiskapning. Etter vår vurdering kunne det ha vært en styrke for prosjektet at flere sentrale aktører fra privat virksomhet hadde gått inn som partnere og/eller hatt plass i styringsgruppen. Dette gjelder også for andre kommuner i Troms fylke.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Global Future skal mobilisere personer med flerkulturell bakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Prosjektet handler om å kvalifisere høyt utdannede kvinner og menn til relevante posisjoner i arbeidslivet, fremme gode historier og rollemodeller og utvikle nettverk.

Adecco viktig samarbeidspart i utvelgelsesprosessen

Når det gjelder mobilisering av kandidater sier NHO Troms at dette har vært en krevende prosess, da målet var å sette sammen en komplementær gruppe som representerer mangfold og balanse i forhold til kjønn, alder, erfaring, kulturell bakgrunn og utdannelse.

NHO Troms sier at samarbeidet med Adecco i rekrutteringen har vært uvurderlig. Adecco har vært gode ambassadører for prosjektet og har også bidratt økonomisk mht annonsering, samt utvelgelsesprosess, intervju og utsendelse av tilbud. Prosjektet har annonsert i alle avisene i Troms, på finn.no, adecco.no, og nav.no. Alle innvandrerorganisasjoner i Troms har fått informasjon. Det er sendt brev til alle kommuner i Troms og annonsert på nasjonal og regional webside om Global Future.

Rekrutteringen resulterte i 50 søkere til 20 plasser hvorav 34 ble innkalt til intervju. Blant de 20 som fikk tilbud var kompetansenivået høyt med 14 mastergrader, 2 hovedfag, 2 doktorgrader, 1 bachelor og 1 sivilagronom. Mange av deltakerne har både høyere utdanning fra hjemlandet og ny grad fra Norge.

Forutsetning med aktiv deltakelse

Det ligger implisitt i kurskonseptet at deltakerne skal delta aktivt. Det legges opp til en rekke gruppeoppgaver. I utvelgelsesintervjuet blir den enkelte spurt om hva de kan bidra med inn i gruppen og i samlingene i form av arbeidserfaring, utdannelse og nettverk. Det legges også vekt på at den enkelte skal være en rollemodell for andre som har vært kortere tid i Norge.

De deltakerne vi har snakket med fremhever at det har vært viktig å delta i de nettverkene som har blitt etablert mellom deltakerne. De møtes jevnlig, også sosialt. Deltakerne synes selv at de har god anledning til å komme med sine innspill i samlingene. Deltakerne understreker at det er viktig å få hjelp til å forstå de kulturelle kodene som finnes i norsk arbeidsliv.

Programmet har lagt vekt på å formidle kunnskap om norsk arbeidsliv og ledelse i Norge. Deltakerne vi har snakket med har fremhevet at det har vært nyttig å lære om ledelse fra et norsk perspektiv.

«Oversetterkunnskap» om norsk arbeidsliv

I en evaluering gjort av Universitetet i Tromsø av det første kullet fra Global Future i Troms fra februar 2009 til mars 2010, er et av hovedfunnene at kursdeltakerne trenger «oversettelseskunnskap» fordi arbeidsmarkedene er lokale. Kunnskap og kjennskap til lokalt næringsliv, politikk, økonomi og kultur må formidles av foredragsholderne og inkluderes i det enkelte tema det gis opplæring i. Da programmet går ut juli 2012, er det tidlig å vurdere om dette har blitt godt nok ivaretatt hos de nåværende deltakere. En av deltakerne vi snakket med sier at hun gjerne kunne tenke seg å bli invitert inn i flere møteplasser hvor norske ledere samles.

Distriktssenteret vil fremheve at innretningen på programmet legger opp til at deltakerne skal ta en aktiv rolle og at deltakerne skal bidra til bedre måloppnåelse ved at deres rolle som rollemodeller for andre i lignende situasjon understrekes. NHO har vært gode på å fremheve mange av deltakernes historier i konferanser og på sine nettsider. Dette kan etter vår vurdering være viktig for ny mobilisering av fremtidige kandidater.

Flere kommuner i Troms bør melde sin interesse

I Troms er 19 av 20 deltakere bosatt i Tromsø. Prosjektleder sier at det har vært en utfordring å rekruttere fra andre kommuner enn Tromsø. Distriktssenteret vil fremheve at det er viktig for prosjektet at flere kommuner blir oppmerksom på ordningen og tar aktivt del i fremme kandidater som er bosatt i andre kommuner enn Tromsø.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Global Future Troms bygger i likhet med de andre regionale Global Future prosjektene på erfaring fra Female Future, NHO sin satsing for å få flere kvinner i sentrale posisjoner og styrer i arbeids- og næringsliv.

Prosjektleder i Troms understreker viktigheten av at Global Future i Troms er en del av det nasjonale programmet til NHO. Det nasjonale programmet gir føringer for de regionale prosjektene og prosjektlederne inngår i et nasjonalt nettverk. NHO har det formelle eierskapet til alle regionale prosjekter, men det gis anledning til å tilpasse programmet i hvert fylke. I Troms brukes det for eksempel en coach fra Coach i Nord som skal coache alle deltakerne gjennom programmet.

Administrerende direktør i NHO John G. Bernander sier i omtale av Global Future: «Lykkes vi med å utvikle et mangfoldig arbeidsliv kan det åpne for ny innovasjon, vekst og lønnsomhet. Global Future skal skape møteplasser for kultur- og kunnskapsformidling som kan komme hele arbeidslivet til gode – globalisering skaper nye kunnskapsbehov». Dette er et utsagn som Distriktssenteret gir full støtte til.

Prosjektleder for Global Future i Troms kommer fra stillingen som prosjektleder av Female Future i Finnmark. Hun sier selv at hun bruker læring fra Female Future og har trukket god veksel på denne erfaringen. Prosjektleder fremhever også at Global Future i Troms er en del av det nasjonale nettverket til NHO med 13 regionale prosjekter og en egen nasjonal prosjektleder. Dette er en styrke for prosjektet, da dette er et aktivt nettverk med jevnlige samlinger. Prosjektleder Siren Somby understreker også at det er positivt at det gis anledning til regionale forskjeller, som at det i Troms gis tilbud om coaching til kursdeltakerne.

At Global Future i Troms er en del av et nasjonalt leder- og styreutviklingsprogram gjør at prosjektleder har et godt nettverk å støtte seg på. Med den bakgrunnen prosjektleder har fra Female Future har prosjektet blitt tilført god kompetanse på å lede et såpass komplekst prosjekt.

Kommunens rolle

I Troms har alle kommuner vært kontaktet med forespørsel om å fremme kandidater til Global Future. Prosjektleder viser til at kommunene har vist liten interesse. I årets kull bor 19 av 20 deltakere i Tromsø og en i Harstad. I styringsgruppa er det kun Tromsø kommune som er representert.

Prosjektleder sier at NHO Troms ønsker å vektlegge tettere kontakt med flere kommuner ved neste opptak av deltakere. Fylkeskommunen har etterspurt om ikke regionrådene burde ha vært koblet tettere på Global Future for å sikre bedre forankring i flere Troms kommuner.

Distriktssenteret mener at i Troms, i likhet med våre funn fra Global Future i Trøndelag, burde langt flere kommuner vist interesse for satsingen. Kommunen som arbeidsgiver og lokalt næringsliv vil få et stort behov for kompetent arbeidskraft i årene fremover og for å ansette innvandrere med høy kompetanse. Global Future er etter vår vurdering et målrettet prosjekt som synliggjør noe av den kompetansen som ikke blir brukt. Derfor burde langt flere distriktskommuner vise interesse for denne satsingen til NHO.

Et godt grep for neste prosjektperiode, kan være å gå ut direkte til alle regionrådene i Troms med mer informasjon om suksessraten og om oppfordring til kommunen om å fremme kandidater. Det er også viktig at NHO regionalt setter fokus på å oppnå en bredere forankring i flere kommuner.

Fylkeskommunens rolle

Troms Fylkeskommune er en viktig støttespiller både som medlem i styringsgruppa og ved å gi et finansielt bidrag. Fylkeskommunen har bevilget kr 450 000 av et budsjett på 1 850 000. To avdelinger i fylkeskommunen har bidratt, kr 300 000 fra næringsavdelingen og kr 150 000 fra utdannelsesavdelingen. Fylkeskommunen sier at de anser Global Future som et meget relevant prosjekt sett opp mot målene i regionalt utviklingsprogram for Troms. Stabssjef i Troms fylkeskommune Stein Ovesen er rekruttert inn som mentor i Global Future i tillegg til at rådgiver Ann Christin Ese sitter i styringsgruppa.

Distriktssenteret mener at Troms fylkeskommune tar et viktig grep ved å koble seg så tett opp til Global Future, og at det er positivt at fylkeskommunen ser koblingen opp mot de regionale utfordringene Troms har. Vi mener imidlertid at fylkeskommunen burde ha bidratt sterkere for å få koblet flere kommuner i Troms til dette prosjektet, gjerne ved bruk at regionrådene som fylkeskommunen selv foreslår. Et annet aspekt er at Fylkeskommunen kunne ha en egen rekrutteringspolitikk som avspeiler den internasjonale befolkningssammensetningen som finnes i Troms.

Målformulering

Prosjektet har satt både et hovedmål, delmål, definert målgruppe og definert målekriterier.

Prosjektets hovedmål er at prosjektet skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet, et mer mangfoldig arbeidsliv, økt kulturforståelse og økt tilgang til kompetanse i næringslivet. Global Future skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet.

Delmål er:

 • Øke tilgangen av kompetente medarbeidere til bedrifter
 • Synliggjøre bedrifter og de muligheter som finnes i bedrifter overfor deltakerne
 • Bedrifter ansetter i større grad personer med minoritetsbakgrunn i relevante jobber
 • Flere personer med flerkulturell bakgrunn ansettes i sentrale posisjoner, lederstillinger og styrer
 • Øke gjensidig kulturforståelse og dialog mellom arbeidsgiver og personer med flerkulturell bakgrunn gjennom møteplasser og mentorordning

Målgruppe er flerkulturelle med høyere utdanning og gode norskkunnskaper i Troms fylke. Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse.

Målekriterier er:

 • Deltakerne får ny jobb
 • Deltakerne får relevant jobb i forhold til utdannelse
 • Deltakerne får avansere i nåværende organisasjon
 • Deltakerne får styreverv
 • Bedrifter som ansetter flerkulturelle får nytte av deres kompetanse i nøkkelposisjoner, lederstillinger eller i styrer
 • Mediadekning

Distriktssenteret vurderer mål i etter SMART-modellen, det vil si om de er spesifiserte, målbare,aksepterte, realistiske og tids-og kostnadsbestemt.

Distriktssenteret mener at NHO Troms har utarbeidet et godt system for å måle effekt av prosjektet med hovedmål, delmål og målekriterier. Det er gjort en vurdering av måloppnåelse allerede etter fem måneders drift, i tillegg til at det blir gjort ytterligere vurderinger av måloppnåelse senere i prosjektets gang. I tillegg er SINTEF engasjert for å vurdere prosjektet og dets måloppnåelse.

Det er ikke tidsfestet når måloppnåelsen skal vurderes i selve målstrukturen, dette kunne være en fordel.

Da gruppedynamikk er viktig for måloppnåelse og for å styrke selvtilliten til deltakerne med tanke på egen karriereutvikling, kunne et delmål eller et målekriterium ha referert til hvordan gruppen har fungert sammen.

Resultat og effekt

Global Future i Troms hadde oppstart i mai 2011 og fortsetter ut juli 2012. Det er utarbeidet en statusrapport pr 01.11.2011.

Overordent mål i prosjektet er å bidra med langsiktig verdiskapning i samfunnet, mer mangfoldig arbeidsliv, økt kulturforståelse og økt tilgang til kompetanse i arbeidslivet.

Resultat etter fem måneder er i følge statusrapporten:

 • En deltaker har fått fast jobb i Flyktninghjelpen, deltakeren var ved prosjektstart arbeidssøkende
 • En har fått et års vikariat som prosjektleder i Dyrøy, var tidligere i et seks måneders annet vikariat
 • En har fått et års vikariatstilling ved UiT, deltakeren var arbeidssøker ved prosjektstart
 • En er student på heltid innen revisjon, var arbeidssøker ved prosjektstart
 • En har fått vikariat som engelsklærer, deltaker var renholder på deltid
 • En har fått deltidsstilling som instruktør for ungdomsgruppe, var tillkallingsvikar i barnehage
 • En har fått doktorgradsstilling ved UiT, var tilsatt i Tromsø kommune tidligere

Mange av kandidatene har i tillegg søkt jobber og kommet til intervju, noen venter på tilbakmelding. Kandidatene har brukt coach og mentor aktivt til å få tips og råd i forhold til å ta kontakt med nyttige personer i forhold til karriereutvikling.

Den foreløpige oppsummeringen etter fem måneders drift av prosjektet viser en meget god måloppnåelse.

I statusrapporten sies det også at det er observert en klar fremgang i norsk språk hos mange av deltakerne fra intervjuprosessen til 01.11.2011. Prosjektleder sier at motivasjon og engasjement hos deltakerne er formidabel og at deltakerne har fått økt selvtillit, og dermed tør å ta aktive valg i egen karriereutvikling.

SINTEF er engasjert av NHO til å drive følgeforskning og evaluering i de tretten regionprosjektene. To forskere deltar på samlingene i seks av regionene, der de skal intervjue deltakere, mentorer og prosjektledere. Troms er en av de seks regionene. SINTEF skal legge frem en nasjonal rapport i mai 2012.

Distriktssenteret vil fremheve den gode måloppnåelsen prosjektet har, og den aktive holdningen NHO Troms har til evaluering og måloppnåelse som forbilledlig. Det vil bli interessant å se hva SINTEF legger vekt på i sin følgeevaluering av det nasjonale prosjektet, hvor Troms er en av regionene som inngår i følgeforskningen.

Nyskapning og kreativitet

Vi mener at Global Future har god læringsverdi fordi prosjektet jobber helhetlig med bruk av aktiv styringsgruppe, klare målsettinger, rekruttering av relevante mentorer og bruk av coach for å styrke deltakerne i deres karriereutvikling.

Måloppnåelsen til prosjektet er usedvanlig god. Programmet bærer preg av å være veldig godt gjennomarbeidet med gode og relevante forelesninger, styrekompetansekurs på BI med gruppeeksamen, bruk av retorikk og opplæring i norsk arbeidskultur og formelle strukturer .

Programmet legger opp til nettverksbygging mellom deltakerne og potensielle arbeidsgivere. Involvering av bedrifter og organisasjoner gjennom at prosjektet tilbyr opplæring i mentoring av ledere fra lokal bedrifter og organisasjoner synes vi er nyskapende.

Det er positivt med systematisk bruk av nettverksbygging opp mot arbeidsliv/næringsliv og mellom deltakerne.

Gjennomarbeidet prosjekt med nasjonalt nettverk

Global Future Troms bærer preg av å være et gjennomarbeidet prosjekt som drar veksler på å inngå i et nasjonalt program med et nasjonalt nettverk i NHO. Global Future tar tak i den rekrutteringsutfordringen som finnes i Troms, og det faktum at det finnes en stor grad av ubrukt kompetanse hos invandrerbefolkningen på en systematisk måte.

Læringsverdi

Vi mener at Global Future har god læringsverdi fordi prosjektet jobber helhetlig med bruk av en aktiv styringsgruppe, klare målsettinger, rekruttering av relevante mentorer og bruk av coach for å styrke deltakerne i deres karriereutvikling.

Mål og resultat

Måloppnåelsen til prosjektet litt over halvveis i prosjektet er usedvanlig god. Programmet bærer preg av å være veldig godt gjennomarbeidet med gode og relevante forelesninger, styrekompetansekurs på BI med gruppeeksamen, bruk av retorikk og opplæring i norsk arbeidskultur samt formelle strukturer i arbeidslivet. Vi vil også fremheve at det er positivt med systematisk bruk av nettverksbygging opp mot næringsliv og offentlig sektor, mellom deltakerne og i forhold til mentorer fra viktige næringslivsaktører i Troms.

Veien videre

Global Future er etter Distriktssenterets vurdering et riktig tiltak for å svare på globalisering av arbeidsliv og næringsliv i Troms. Prosjektet ser ut til å ha oppnådd god forankring i egen organisasjon NHO, og i næringslivet i Tromsø fordi det er rekruttert inn viktige aktører i samfunns- og arbeidsliv som mentorer og i prosjektet sitt styre.

Distriktssenteret synes imidlertid at det er synd at ikke flere kommuner i Troms benytter muligheten til å fremme kandidater for deltakelse som er bosatt i andre kommuner enn i Tromsø. Rekrutteringsutfordringer til jobber som krever høy kompetanse er like aktuelt i kommuner utenfor Tromsø by.

Utfordringer i neste prosjektperiode vil være å få rekruttert kandidater fra langt flere kommuner i Troms. På enda lengere sikt er det etter Distriktssenterets vurdering ønskelig at arbeidslivet selv ser hvilken ubrukt kompetanse som finnes hos velkvalifiserte innvandrere i Distrikts-Norge.