Fagområde: Stedsutvikling

Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad – bygdebyen

Prosjektet har sterk fokus på prosesser, virkemidler og metodikk for å automatisere samhandling og nettverksdanning både i Steinkjer kommune og hos alle de øvrige sentrale aktørene innen stedsutvikling.

Prosjektet er en fremtidsrettet satsing på å forsterke optimisme og bolyst blant unge, slik at Steinkjer framstår som et attraktivt bysentrum med sterke grendesentra omkring – en bygdeby – hvor unge voksne ønsker å bo, flytte til og etablere seg.

Prosjektet inneholder koordinering av flere parallelle stedsutviklingsprosesser fra ide til gjennomførte tiltak med elementer fra både Cultural planning og sosiokulturell stedsutvikling.

Prosjektet er basert på erfaringer fra systematisk bolyst i Steinkjer i en årrekke. Det er gjort en hel del godt arbeid fra både offentlige og private aktører. Satsingen har vært målrettet mot ungdom, blant annet gjennom satsingene Jobb i NT, NærUng og Ungbo.

Steinkjer kommune har gode rutiner for å utvikle stedets fysiske bokvaliteter, men savner metodikk for å beskrive og utvikle de sosiale og kulturelle kvalitetene. For å få til dette trenger man systematisk koordinering av tverrsektorielle prosesser både i egen organisasjon og i samspill med samarbeidspartnere innen næringslivet, arrangementssektoren, frivilligheten og den enkelte innbygger.

Gjennom dette prosjektet skal vi derfor utvikle systematisert kunnskap, verktøy og rutiner som sikrer gjennomføring av bolysttiltak. Prosessene skal være forankret i lokal identitet og kunnskap om unge voksnes behov og ønsker.

Samarbeidspartnere

 • Steinkjer Næringsselskap
 • Steinkjer Næringsforum
 • Stod Frivilligsentral
 • Beitstad Frivilligsentral
 • Kortnebbgåsas ve & vel
 • Attraktive Ogndal 2030
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er unge voksne mellom 16 og 35 år, som bor i Steinkjer og de som er aktuelle å rekruttere til Steinkjer.

Flyktninger og innvandrere i målgruppen skal vies særlig oppmerksomhet.

Både småbarnsforeldres ønsker og behov og barns stemme skal komme fram i prosjektarbeidet.

Aktiviteter

Prosjektet omfatter fem hovedaktiviteter. Disse er:

 • Etablere eierskap til prosjektinnholdet hos målgruppene for prosjektet
 • Kartlegge bokvaliteter og karaktertrekk ved bomiljø i Steinkjer, med utgangspunkt i målgruppens behov, med utvalgte teknikker fra Cultural Planning og sosiokulturell stedsanalyse.
 • Planlegge videre arbeid for å skape gode bomiljø med grunnlag i kartleggingen
 • Sikre videreføring av opparbeider kunnskap, kompetanse, strukturer og verktøy etter prosjektslutt
 • Ekstern kommunikasjon

Prosjektet Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad – bygdebyen er tildelt  1 500 000 i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet bygger på kommunestyrevedtak 06.02.2013:

Kommunestyret mener det er viktig å igangsette planlegging av et nytt stedsutviklingsprosjekt for Steinkjer. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for politisk behandling i inneværende halvår.

Prosjektet er utarbeidet av rådmannen i Steinkjer ved plan- og utredningstjenesten i samarbeid med samarbeidsparnterne:

 • Steinkjer Næringsselskap
 • Steinkjer Næringsforum
 • Stod Frivilligsentral
 • Beitstad Frivilligsentral
 • Kortnebbgåsas ve & vel
 • Attraktive Ogndal 2030
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektplanen er godkjent av samarbeidspartnere. Prosjektplan og søknadsdokumenter skal behandles av Formannskapet 21. mars. Særutskrift fra formannskapets behandling etteresendes straks det er klart.

Prosjektorganisering

Prosjektet eies av Steinkjer kommune.

Overordnet prosjektansvarlig er Torunn Austheim

Operativ prosjektansvarlig er Grete Waaseth

Eiernes og samarbeidspartnernes interesser ivaretas av en styringsgruppe, som nedsettes straks prosjektet er fullfinansiert. Styringsgruppen har ansvar for å operasjonalisere prosjektet ved å engasjere prosjektleder med nødvendige kvalifikasjoner, nedsette prosjektgruppe med rett sammensetning og iverksette offisiell oppstart av prosjektet.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål

 • Skape bomiljø i Steinkjer som er attraktive for målgruppen til satsingene Jobb i NT, NærUng og Ungbo.
 • Samarbeid om stedsutvikling, aktiv deltagelse og begeistring skal være en naturlig del av prosjektaktørenes virksomhet og tankesett, i henhold til ambisjonen Steinkjer tar samfunnsansvar

Hovedmålene er presisert i form av sju delmål, som beskrevet i vedlagt prosjektplan.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Prosessene i prosjektet kartlegger og definerer hva som er gode bokvaliteter for unge voksne i aldersgruppen 16-35 år. Kunnskapen om god bokvalitet for unge voksne omsettes i konkrete stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene og tiltakene drives frem med lokalt engasjement hos aktører i lokalsamfunnet (innbyggere, næringsliv og organisasjoner) og tiltak blir planlagt og gjennomført på deres premisser. Kommunen legger til rette for gode prosesser og god planlegging og gjennomføring av tiltak.

Aktivitet a) legger premisser for gode prosesser i hele prosjektperioden.

Aktivitet b) gir oversikt over bokvaliteter p.t. (både fysiske, sosiale og kulturelle) som grunnlag for gode utviklingsprosesser senere i prosjektet.

Aktivitet c) resulterer i:

 • Lokale innspill til tiltak
 • Oversikt over når og hvordan tiltakene skal realiseres
 • Avklarte ansvarsforhold og planer for realisering av tiltakene
 • Gjennomføring av tiltak i to bomiljøer med høy prioritet og lokalt engasjement

Aktivitet d) sikrer gjennomføring av de tiltakene som er planlagt gjennomført etter prosjektavslutning (jf. aktivitet c)

Aktivitet e) Synliggjør ulike bomiljøs attraktivitet for eksisterende og potensielle unge voksne innbyggere

Effekter

Totaleffekten av de parallelle prosessene vi skal gjennomføre blir større enn summen av hver enkelt prosess, gjennom systematisk koordinering.

Stedsutviklingsprosjekter i Steinkjer baseres på unge voksnes faktiske behov og ønsker.

Med erfaringene fra prosjektet vil framtidige stedsutviklingsprosesser blir både mer tids- og kostnadseffektive, målrettede og framtidsrettede.

Det utvikles kvaliteter i flere lokale bomiljø, som gjør dem attraktive for unge voksne.

Aktører i lokalsamfunnet blir mer bevisst på stedets kvaliteter og identitet.

Aktører i lokalsamfunnet blir bedre i stand til å ta ansvar for videre utvikling av sitt eget bomiljø.

Kommunen blir mer tydelig og forutsigbar som utviklingspartner gjennom å innarbeide samhandlingsrutiner og bygge robuste nettverk.

Andelen unge voksne i befolkningen øker i løpet av prosjektperioden.

Et positivt fødselsoverskudd opprettholdes under prosjektperioden.