Fagområde: Omdømme Tilflytting

Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Prosjektet Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 har som mål å øke innbyggertallet ved å synliggjøre de gode kvalitetene og få flere til å velge boligmarkedet i Sigdal. Like viktig er det å skape blilyst, trivsel og stolthet for kommunens innbyggere.

Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil bo og bli i Sigdal – at de er trygge på at det gir god kvalitet for familielivet. Sigdal kommune vil gjennom dette prosjektet sette fokus på utfordringene kommunen har med et synkende innbyggertall, og aktuelle tiltak for å imøtekomme og endre på dette.

Dette prosjektet er bygget på erfaringer fra et tilflyttingsprosjekt kommunen hadde i 2012.

Gjennom prosjektet Bo- og blilyst i Sigdal 2013 vil Sigdal kommune sette fokus på følgende tre hovedfelt:

 • Boligmarkedet
 • Inkludering
 • Sigdalskvaliteten

Sigdal har hatt et svakt synkende folketall de siste tiårene. Boligmarkedet er i utakt i forhold til priser, og det blir bygd få hus, selv om behovet er der. Bolyst er viktig for å velge Sigdal, mens blilyst er viktig for å styrke troen i det avgjørende valget om å slå seg til et sted. Aktivt arbeid med Sigdal som merkevare, eller det som er kalt Sigdalskvalitet i gjeldende kommuneplan, ser de på som et overordnet og viktig tiltak for å skape nettopp bo- og blilyst i området.

Sigdal ønsker å utvikle boligmarkedet, gjennom markedsføring av private og kommunale boligtomter, bolighus og småbruk, samt utvikle flere boenheter i sentrum, for å gjøre det mer attraktivt som bo og næringsområde.

I prosjektet ønsker de å arbeide med tiltak som gjør at ungdommen etter endt utdanning velger å flytte tilbake til bygda. Hva skal til for at de finner hjembygda attraktiv å flytte tilbake? Det samme gjelder generell innflytting til kommunen. Arbeid med å inkludere arbeidsinnvandrere gjennom for eksempel språkkurs kan være et tiltak, og tilrettelegge for at flyktninger ønsker og kan bli boende gjennom en innsats i forhold til bo- og arbeidsmarkedet er også en viktig innsatsfaktor. For disse gruppene må kvalitetene Sigdal har å by på synliggjøres, og samtidig sørge for at de blir tatt godt imot – inkludering.

Samarbeidspartnere

Aktuelle personer fra administrasjonen i kommunen blir sentrale personer i arbeidet med prosjektet.

Disse vil spille på lag med en rekke aktører og samarbeidspartnere koblet mot:

 1. Tidligere prosjekter hvor Sigdal kommune er eller har vært involvert: Det er ønskelig at det jobbes videre med konkrete aktiviteter basert på erfaringer i prosjekter som: Omstillingsarbeidet i Sigdal, Lys i alle glas, «J elsker Sigdal», Th. Kittelsens rike, Kommuneplanarbeidet i Sigdal, sigdal.no og «Velkommen til oss» .
 2. Pågående aktiviteter: Det er viktig at aktørene i bolystprosjektet samspiller med de som leder konkrete aktiviteter og prosjekter som er på gang nå, slik som: MOT – Sigdal er en MOT-kommune, revidering av kommuneplanarbeidet, nye nettsider for Sigdal kommune, Ungt Entreprenørskap i samarbeid med lokalt næringsliv.

Samarbeidspartnere som er involvert og forespurt er Kunstnerdalen kulturmuseum (KKM), som har avdelinger både i Sigdal og Krødsherad. Buskerud Næringshage som har hovedkontor i Sigdal. Samt lag og foreninger, spesielt Soroptimistene, Bygdekvinnelaget og representanter for idrettslag.

Målgrupper

De primære målgruppene for prosjektet er:

 • Ungdom
 • Arbeidsinnvandrere
 • Flyktninger
 • Innflyttere
 • Innbyggerne i Sigdal (primært via lag og foreninger)

Som nevnt tidligere ønsker vi å jobbe med hvordan vi kan få ungdom som er ferdig med sin utdanning til å flytte tilbake til bygda. For arbeidsinnvandrere og flyktninger handler det primært om hvordan vi kan få disse gruppene til å bli boende. Det samme gjelder innbyggerne vi allerede har. Vi må jobbe for et inkluderende samfunn for alle grupper ønsker å bo og bli i Sigdal.

Aktiviteter

Under følger stikkordsmessig prosjektets hovedaktiviteter. Se dessuten under mål og delmål for mer utfyllende detaljer.

 1. Igangsetting av prosjektet. Fullfinansiering, forankring, engasjere prosjektleder.
 2. Prosjektledelse. Pådriver og bindeledd mellom aktivitetene.
 3. Markedsføring av bomuligheter i Sigdal, særlig bør byggeklare tomter og sentrumsnære leiligheter synliggjøres bedre.
 4. Nettsider og sosiale medier. Oppgradere og bedre samhandling på de eksisterende nettsider, få opp aktiviteten på sosiale medier og samhandling om informasjon fra nettsidene.
 5. Arrangere fotokonkurranse. Engasjere innbyggerne i kommunen, vise fram og sette fokus på det positive i kommunen, opprette en bildebank til bruk for markedsføring av kommunen.
 6. Møteplasser. Skape møteplasser mellom nye og gamle innbyggere, samarbeid lag- og foreninger.
 7. Ungdom og MOT. Holdningsarbeid i organisasjonslivet og næringslivet ved hjelp av MOT som verktøy, møteplasser for ungdom.
 8. Samhandling med andre prosjekt. Gjennom prosjektet bør det være rom for samhandling med andre prosjekt som har bolyst og boligbygging som tema, bl.a «Velkommen til oss» Krødsherad kommune og Landsbynettverket.
 9. Vertskapsrolle. Vertskapskurs og MOT inn i lag og foreninger.
 10. Media og kommunikasjonsarbeid. Arrangere mediekurs, jobbe aktivt for positiv presseomtale regionalt og nasjonalt, markedsføring av Sigdals kvaliteter.
 11. Synliggjøring av resultat. Lage og bruke en kommunikasjonsplan for kommunen – gjerne i samarbeid med lag og foreninger.
 12. Videreføring og sluttrapport. Sørge for god forankring av videre arbeid og levere en veldokumentert sluttrapport.

Prosjektet Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 er tildelt  inntil 900 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

I denne bo- og blilystsøknaden sammenfattes en rekke vedtak og strategier gjeldene for Sigdal kommune:

Forankring og målsetting i politisk ledelse. Følgende ble enstemmig vedtatt i budsjettsaken for 2013, på møtet i Kommunestyret den21.12.2012: «Det settes i gang arbeid med et offensivt og framtidsretta prosjekt for markedsføring av kommunens mange gode kvaliteter. Målet må bl.a. være å gjøre kommunen mer kjent utad, gjøre innbyggerne mer stolt av egen kommune og øke innbyggertallet fram mot 2020. I første omgang utarbeides det grunnlag for å søke fylkeskommunalt og statlig støtte til prosjektet. »

Et omtrent likelydende vedtak ble gjort i budsjettsaken for 2012, vedtatt 16. desember 2011. Arbeidet er med disse to KS-vedtaket forankret hos politikerne, og de vil være aktive samarbeidspartnere i prosjektet. De ble bedt med på workshop i januar 2013 for å legge grunnlaget for årets søknad.

På møtet 21. desember 2012 ble det også gjort et vedtak om ”Boligmarkedet” i budsjettsaken: Det tas initiativ overfor private grunneiere med tanke på å få i gang arbeid med nye boligfelt i nedre del av kommunen og i Prestfoss. I arbeidet vurderes et eventuelt samarbeid med private grunneiere om utbygging, jf. vedtak i kommunestyret ved budsjettbehandling i 2010 og 2011. Sak legges fram for kommunestyret 1. halvår 2013.

I tillegg gjelder følgende planer for Sigdal:

I Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 er et av fokusområdene utvikling av levende byer, tettsteder og distrikt. Det skal skapes bærekraftige lokalsamfunn med offensiv satsing på bl.a. næringsutvikling, kompetent arbeidskraft, kultur, barn og unge. Kommunestyrevedtak 19. mai 2011 (samt Ungdomsrådet og BUKS) om å bli et «Lokalsamfunn med MOT. Se mer på www.MOT.no

– Kommunestyrevedtak om nettsider 17. juni 2011. Kommunestyrevedtak om utviklingsavtale mellom Buskerud Næringshage og Sigdal kommune (7. april 2011 og formannsskapet 8. mars 2012).

– Gjeldende kommuneplan med mål om 4000 innbyggere i 2020.

Totalt sikrer disse en dyp forankring innad i kommunen. I tillegg sikrer de ovennevnte strategier og vedtak at det er startet en rekke pågående aktiviteter i en rekke lag og foreninger, på barne- og ungdomsskolen samt pågående prosjekter ol. Dette skal sikre en bred forankring i kommunen og legger grunnlaget for å få til et engasjement rundt dette.

Samarbeidspartnere som er involvert og forespurt er Kunstnerdalen kulturmuseum som har avdelinger både i Sigdal og Krødsherad. Buskerud Næringshage som har hovedkontor i Sigdal. Samt lag og foreninger, spesielt Soroptimistene, Bygdekvinnelaget og representanter for idrettslag.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovedmålet er å øke skape blilyst og bolyst i Sigdal. Trivsel, stolthet og begeistring er med på å skape lokal utvikling, og et konkret mål er å få 60 nye innbyggere innen 2015.

Boligmarkedet – Markedsføring

Delmål 1: Prosjektet skal bidra til at private tomtetilbydere og Sigdal kommune får markedsført sine byggeklare tomter på en ny og bedre måte. Det skal synliggjøre leiligheter i sentrum og motivere til planer for flere. Dette for førstegangsetablerere og 55 + som vil selge eneboligen og flytte til sentrum. Det frigjør boliger for andre. Det er også et mål at 55 + kan flytte på hytta og nyte det gode liv i Sigdal på den måten.

Delmål 2: Det skal jobbes aktivt med nettsider i kommunen. Sigdal kommune eier to aktive nettsteder; www.sigdal.kommune.no og www.sigdal.no. Den siste driftes av Næringslivet via Buskerud Næringshage. I tillegg ønsker Sigdal og Eggedal Turistservice ny nettside. Det skal avklares rollefordeling og innhold på de enkelte nettsidene, og det skal gjøres et felles arbeid for å «løfte innholdet». Bedre samhandling kan sørge for utveksling av informasjon. Sidene må også linkes bedre mot sosiale medier som facebook og twitter. Nettsida sigdal.no skal være næringslivet sin side som bidrar til å synliggjøre behovet for arbeidskraft, og gjør det lettere for nye innbyggere å skaffe seg arbeid.

Delmål 3: Bli bedre på å nå ut via sosiale medier. Sigdal kommune har en facebook-side med 515 ” likes”, men det er liten aktivitet der. Opprette muligheter for å synliggjøre lokale blogg-innlegg via eksisterende nettsider. Samarbeid med elever som har valgt skoleavis som valgfag.

Delmål 4: arrangere fotokonkurranse i samarbeid med MOT, Ungdomsrådet og 4H. Bildene skal vise fram Sigdal fra ulike sider, bl.a. slik ungdom ser det. Sigdal kommune er arrangør, og bildene som kommer inn kan brukes til markedsføring i kommunen.

Inkludering – møteplasser

Delmål 5: Bidra til å skape gode møteplasser for nye og gamle innbyggere. Det skal skapes eller forsterkes flere åpne møteplasser pr år, der det gjøres ekstra tiltak for å legge til rette for at ungdom, tilflyttere; spesielt innvandrere, og bygdefolk kan treffes. Samarbeide med Kunstnerdalen Kulturmuseum(KKM), lokale lag og foreninger. Slike møteplasser vil også skape positivt fokus på Sigdal. Det er lettere å involvere både ungdom og tilflyttere på slike konkrete aktiviteter.

Delmål 6: Ungdomsrådet og BUKS (Barn og unges kommunestyre) skal være utdannet i MOT verdiene, slik at de kan bidra til å gi de voksne innspill på god samhandling med hverandre og nye innbyggere. Det vil igjen bidra til at Sigdal kan bli gode på omdømmebygging og vertskapsrolle. Mål om at ungdom blir stolte av heimkommunen og bli gode forbilder på hvordan vi tar imot alle typer innflyttere på en god måte. Dette kan måles ved å se om ungdom flytter tilbake.

Delmål 7: Buskerud Næringshage og de tre forretningsnettverkene i kommunen: Sigdal Industriforening, Prestfoss Handelsforening og Sigdal og Eggedal Turistservice skal kjenne til MOT, de skal ha involvert ungdom i arbeidet sitt, og de skal ha deltatt og/eller bidratt på årlige møteplasser der omdømmebygging er tema. Vi har ungdom med MOT, vi bør også ha gode voksne forbilder.

Delmål 8: Viktige møteplasser kan også være kurs og møter som har omdømmebygging og bosetting som tema. Sigdal har dialog med prosjektet «Framtidsbygda» og de ønsker å få med seg kompetansehevende samlinger som kan gi inspirasjon til bærekraftig boligbygging. Sigdal er også med i Buskerud Fylkeskommune sitt prosjekt «Velkommen til oss» som er for kommuner med nedgang i folketallet. Målet er at prosjektgruppa og andre ressurspersoner skal ha ressurser til å delta på slike kompetansehevende samlinger, og bygge samarbeid med andre som jobber med samme tema.

Delmål 9: Kommunen skal i gang med en kommuneplanprosess og det skal arrangeres folkemøter. MOT kan være en rød tråd, og man kan bruke anledningen til å sette fokus på prosjektmålene. Omdømmebygging og inkludering av nye innbyggere bør være en viktig del av prosessen. Sigdalskvaliteten – merkevarebygging

Delmål 10: Minst 30 ansatte i kommunen, servicebedrifter og frivillige organisasjoner skal årlig ha deltatt på vertskapskurs. Enten vertskapskurset til Innovasjon Norge » Det gode vertskap” eller ”Flink med folk” el. Et fokus på verskapsrollen vil bevisstgjøre oss på hvordan vi omgås hverandre, og hvordan vi inkluderer de nye. MOT er også med på å bevisstgjøre oss på dette.

Delmål 11: Det skal lages en enkel media og kommunikasjonsplan for kommunen som bygger på den informasjonsplanen de har. Den må være realistisk ut fra trange kommunebudsjetter, men en plan vil bidra til bredere forankring og engasjement. Konkrete tiltak kan være felles mediakurs for politikere, organisasjonslivet og bedriftsledere. Det settes konkrete mål om 2 positive oppslag om Sigdal i nasjonale medier og 5 årlige oppslag i regionale medier.

Delmål 12: Vurdere om Prestfoss sentrum skal bli medlem av det nasjonale Landsbynettverket. Samarbeidsaktiviteter med Krøderen sentrum, Krødsherad kommune. Fordelen med å samarbeide med andre lignende tettsteder er fora for erfaringsutveksling, nettverk, sentrumsutvikling, attraktivitet.

Delmål 13: Oppfylle en «ungdoms drøm». Gjennom samarbeid mellom KKM, Kulturskolen og MOTkan man f.eks., få spille inn en CD eller ha konsert for klassen/skolen. Bruke fasilitene med lydstudio, Black Box m.m. på Sigdal museum. Eller rett og slett ta et klatrekurs i Andersnatten. Næringslivet har allerede startet en stafett for å lage et drømmefond for å kunne oppfylle slike drømmer.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Økt bolyst og blilyst i Sigdal gjennom trivsel, stolthet og begeistring. Folketallet skal ha økt med 60 nye innbyggere innen 2015.

 • 21 politikere i kommunestyret, 19 i Barn og Unges kommunestyre, 7 i Ungdomsrådet, 3 forretningsnettverk + + skal være skolert i MOT og engasjert i denne «dugnaden» for Sigdalskvaliteten og markedsføring. Dette skal være med å motivere fram de grunnleggende verdiene, og bidra til mer samhold og samarbeid mellom de ulike aktører som skal være med.
 • 30 personer skal årlig bli skolert i vertskapsrollen. Kurs i dette arrangeres i samarbeid med aktuelle bransjeforeninger, kommuner eller nettverk. Studietur gjennomført til andre lokalsamfunn med MOT.
 • 5 møteplasser skal være arrangert årlig, der MOT, omdømmebygging og Bolyst er deler av temaet (det kan være temamøter for FAU på skolene, UKM, folkemøter i forbindelse med kommuneplanarbeidet, ny vri på Bygdedagen m.m.)
 • 5 etablerte møteplasser skal være forsterket, og 5 nye møteplasser skal være etablert for å se «nye grupper» i samfunnet som ikke blir involvert i de etablerte møteplassene. Dette kan være av møteplassene nevnt i punktet over, eller nye initiert av ulike grupper. Dette synliggjør et bredt engasjement. Nye nettsider både for Sigdal kommune, og en ny giv for sigdal.no er realisert. 70% av Næringslivet i kommunen skal være med på sigdal.no.
 • 1000 følgere skal delta i sosiale medier for Sigdal.
 • 100 bilder etter en fotokonkurranse i samarbeid med ungdom har bidratt til minst.
 • 2 nasjonale oppslag i prosjektperioden (også i nisjemedier) og 5 regionale oppslag pr år der Sigdal som et positivt samfunn blir beskrevet eller de gode historiene bli fortalt

Effekter

 • Tallet på innbyggere vil være det mest målbare og håndfaste for å se om man har oppnådd sine mål.
 • Tilgang til mer stabil arbeidskraft for bedriftene (noe som er et uttalt ønske). Økt trivsel og inkludering av tilflyttere kan bidra til at de blir værende her.
 • Utvikle Sigdalskvaliteten (ref. kommuneplanen) og bidra til at folk flest står for den og er stolte over å være fra Sigdal. Møteplasser, gode samtaler, diskusjoner og positive mediaoppslag bidrar til dette.
 • Ungdom er bevisste på hva «Sigdalskvalitet» er, og er stolte nok over det til å komme tilbake her for å bo. Dette er målbart på innbyggertallet. En følelse av en god oppvekst er viktigste moment for måloppnåelse.
 • Flere møteplasser bidrar til økt trivsel for nye innbyggere som kommer hit, også fremmedkulturelle, som igjen bidrar til at de blir boende.
 • Å ha skapt positive møteplasser, hendelser og uttalelser fra stolte innbyggere bidrar til et bedre omdømme for Sigdal