Fagområde: Tilflytting

Bolyst og innbyggerrekruttering i Grue

Hovedstrategien i prosjektet er å rekruttere innbyggere i aldersgruppen 25 – 45 år hvor bolyst og bokvalitet er innsatsfaktor

Denne aldersgruppen har i hovedsak fullført utdanning. De er gjerne i etableringsfasen og start av familieliv, eller i reetablering (f. eks ut av byen). Stabilisering, og økning av folketallet i aldersgruppen 25 – 45 år er overordnet målsetning for all samfunnsutvikling i Grue i henhold til vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen 2011 – 2023.

Konkrete målformuleringer i samfunnsdelen av kommuneplan:

  • Andel innbyggere mellom 25 og 45 år opprettholdt på 2010 nivå fram til 2023
  • Andel personer med fullført universitets- og høgskolenivå ligger på gjennomsnittet for Hedmark innen 2023
  • Økt andel sysselsatte med høyere utdanning

Prosjektet ble tildelt 300 000 i bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.