Fagområde: Næringsutvikling

Bolyst gjennom ildsjeler

Bolystprosjekt som skal øke rekrutteringen av nye, frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler har vist at det er viktig å se innvandrere som ressurs for lag og foreninger. Lag og foreninger må også ha oppmerksomhet om hvordan de rekrutterer nye tillitsvalgte. Videre viser prosjektet at gjensidig tillit er viktig, og at det er lettere å få nye mennesker, inkludert innvandrere, til å ta på seg oppgaver dersom forventningene og oppgavene som skal gjøres er tydelige og avgrensede. Prosjektet har bidratt til endring i måten lag og foreninger rekrutterer på.

Prosjektet har utviklet materiell og kunnskap som kan brukes av alle interesserte. Bloggen ildsjel.wordpress.com tilbyr et digitalt kurs og ti tips for rekruttering av tillitsvalgte i lokale lag. Bloggen inneholder også øvelser for organisasjonsutvikling og kartlegging av oppgaver i organisasjonen, samt fagkunnskap i form av kronikker og rapporter.

HATS (Hålogaland Amatørteaterselskap – kompetansesenter for revy og teater) og Troms Idrettskrets samarbeidet om dette treårige pilotprosjektet (2012-2015). Prosjektets mål var å øke rekrutteringen av innvandrere, unge og nytilflyttede som aktive og tillitsvalgte (ildsjeler) i pilotgruppene/lokalt organisasjonsliv.

Prosjektets delmål var å bevisstgjøre pilotgruppene omkring den tause kunnskapen som ildsjeler innehar om drift i egne lokallag. Målet var å få de frivillige til å lage prosedyrer, strategier og verktøy som gjør dem i stand til å rekruttere og gi opplæring til nye medlemmer og tillitsvalgte – fremtidens ildsjeler.

Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap valgte ut pilotgrupper fra sine medlemslag som i samarbeid med prosjektgruppen utviklet og prøvde ut tiltak for å øke rekrutteringen av ”nye ildsjeler”.

Prosjektet fikk 1,5 millioner i bolystmidler i 2012 og var et samarbeidsprosjekt mellom Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap (2012-2015). Prosjektet ble også delfinansiert av Troms fylkeskommune.

Forsker Marit Aure (Norut) var involvert i prosjektet siden søknadsutarbeiding, og har deltatt i ulike deler av prosjektarbeidet med formidling, veiledning og forskning.