Fagområde: Stedsutvikling

Åkle – utvikling av framtidas landsby

Bolystprosjekt med fokus på stedsutvikling.

Iveland har eit prosjekt innanfor temaet stadutvikling. Iveland kommune ynskjer å vise veg når det gjeld heilskapleg planlegging og berekraftig utbygging av sentrumsområde i distriktskommunar.

Dei er opptekne av staden sin utforming, både fysisk og sosialt. Kommunen tek utgangspunkt i staden si historie, samstundes som dei møter framtida sine krav til byggjeskikk og bumiljø.

Prosjektet er tildelt 1 550 000 i bulystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.