Småbyutvikling i Distrikts-Norge: Oversikt over litteratur og eksempler

Hva må til for at småbyer i større grad skal kunne fylle rollen som regionalt kraftsenter? Hvilken rolle kan og bør bykommunen ta for å sikre vekst og utvikling i hele regionen, og særlig i sårbare distriktsområder? Dette notatet oppsummerer Distriktssenterets svar på disse og andre spørsmål knyttet til småbyutvikling.

Dette notatet inneholder utdrag fra rapporter, notater og artikler som Distriktssenteret har laget de siste 5 årene. Vi omtaler også andre publikasjoner og eksempler som viser resultater av regionalt samarbeid, som kan være aktuell tematikk i en strategi for utvikling av bærekraftige småbyer i distriktene.

Notatet er laget på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD, til arbeidet med ny strategi for småbyer. Vi har tatt utgangspunkt i spørsmål som KMD har ønsket svar på i innspillsrunden:

  1. Hva må til for at småbyer i større grad skal kunne fylle rollen som regionalt kraftsenter?
  2. Hvilken rolle kan og bør bykommunen ta for å sikre vekst og utvikling i hele regionen, og særlig i sårbare distriktsområder?
  3. Hvordan kan vi styrke kompetansen og kapasiteten innenfor områder som planarbeid, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling? Kan småbykommunen ta en ledende rolle i et samarbeid med øvrige kommuner, for eksempel om planlegging?
  4. Hvordan kan vi sikre bedre samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, staten, småbykommunene og distriktskommunene rundt? På hvilke områder er dette særlig viktig?
  5. Hvordan kan samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn, utdanningsinstitusjonene og offentlig sektor bidra til å styrke småbyen som regionalt kraftsenter?