Programteori for attraktivitet

Telemarkforskning har utviklet en programteori for attraktivitet der de definerer tre typer attraktivitet som kan påvirkes lokalt for å skape vekst.

Det finst både strukturelle og andre forhold som påvirker flyttestrømmer, men ikke alle disse har med steders attraktivitet å gjøre. Slik definerer Telemarksforskning attraktivitet:

en stedlig egenskap som påvirker flyttestrømmen til et sted, enten ved at stedet tiltrekker seg næringsliv eller besøkende som skaper arbeidsplassvekst og derigjennom innflytting, eller at stedet er attraktivt som bosted uavhengig av arbeidsplassutviklingen.

Attraktivitet betraktet langs tre dimensjoner

Det er både strukturelle og andre forhold som påvirker flyttestrømmer, men som ikke har med steders attraktivitet å gjøre. Programteorien for attraktivitet definerer de viktigste drivkreftene bak flyttestrømmene, slik at en kan skille melllom flytting som skyldes stedlig attraktivitet og flytting som skyldes andre forhold.

Programteorien definerer tre typer attraktivitet som kan påvirkes lokalt for å skape vekst, og setter attraktivitetsbegrepet i en helhetlig ramme sammen med andre vekstfaktorer.
Programteorien betrakter attraktivitet langs tre stedlige dimensjoner:

  1. bedriftsattraktivitet
  2. besøksattraktivitet
  3. bostedsattraktivitet

Programteori for attraktivitet er utviklet av Telemarksforskning på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stikkord: