Notat: Innlegg på kommuneverksted

Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom et steds attraktivitet og verdiskaping.

Dette notatet levert av Vista Analyse i forbindelse med at er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatet er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.