Fagområde: Stedsutvikling

Kunnskap for stadutvikling. Utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 – 2009.

Stedsutvikling er en normativ prosess som handler om å ta aktive grep for å gjøre stedet bedre for de som bor og virker der.

Studien er gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret og inngår som en av flere fagområder i kunnskapsstudien av relevante lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak i perioden 1999-2009.

Studien tar for seg forskningbasert litteratur og er relevant for de som ønsker et innblikk i norske bidrag til utvikling av teori om tedsutvikling.

Ulike vinkler på stedsutvikling

Rapporten tar for seg ulike innganger til tema stedsutvikling, med fokus på menneskets forhold til stedet.

Tilnærmingene sosiokulturell og kulturøkonomisk stedsutvikling tas særskilt opp i kunnskapsstatusen.

Studien viser at det fremdeles er et stort behov for kunnskap på området. Studien konkluderer med at det er god tom kunnskap om forholdet mellom mennesket og stedet, men forholdsvis få som synliggjør hvordan mennesker kan gå sammen om å utvikle stedet videre.

Stikkord: