Fagområde: Inkludering

Integrering i distriktskommuner

En kunnskapsstatus om integreringsprosesser og inkluderingstiltak i distriktskommuner.

Rapporten presenterer aktuell forskning og dokumentert kunnskap på inkluderingsfeltet.

Gode inkluderingsprosjekt bidrar til integrering og mangfold. I rapporten omtales følgende tema:

 • Bosettingsmønster og flyttemønster blant innvandrere
 • Hvordan trivsel og tilhørighet er viktige faktorer for å bli boende over tid
 • Hvordan kommuner jobber med bosetting av flyktninger og hvordan de håndterer bostedsmangelen.
 • Hvordan arbeid og kvalifisering er viktig for integrering i samfunnet, og hvordan sysselsettingsnivået varierer mellom små og store kommuner, og mellom sentrale og mindre sentrale kommuner.
 • Familieinnvandra kvinner og særskilte utfordringer for disse
 • Arbeidsinnvandrere og deres innvirkning på vekst og samfunnsutvikling
 • Suksessfaktorer for inkluderingsprosjekt handler ofte om forankring, arbeidsmetodikk, fleksibilitet og adressering til klare målgrupper.

Behov for mer kunnskap

Flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere bidrar til å prege utviklinga i mange deler av landet. Det finnes i dag lite forskning som omhandler integreringsprosesser i små kommuner.

Kunnskapsoppsummeringa gir nyttig kunnskap som bidrar til refleksjon og nye spørsmål som det er behov for å systematisere kunnskap om:

 • Hvordan kan distriktskommuner jobbe for å oppnå større mangfold?
 • Hvordan kan distriktskommuner jobbe for at flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere skal kjenne seg inkludert i lokalsamfunnet?
 • Hvilken rolle kan innvandring ha i lokal og regional samfunnsutvikling?
 • På hvilken måte kan flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere representere en ressurs for offentlig og privat sektor i distriktskommuner?