Hvordan brukes befolkningsprognoser?

Rapport: Erfaringer med bruk av Telemarksforskings analyser i 7 kommuner og 3 fylkeskommuner.

Denne rapporten presenterer hvordan noen kommuner og fylkeskommuner forholder seg til og bruker prognoser for befolkningsutvikling. Rapporten viser at Telemarksforsking sine analyser og prognoser gir kommuner kunnskap som bidrar i samfunnsutviklingsrollen, fordi analysene gir innsikt i handlingsrom og peker på områder for tiltak.

Rapporten tar for seg bruk av Telemarksforskning sine fremskrivinger i:

  • Tinn kommune
  • Seljord kommune
  • Årdal kommune
  • Selje og Eid kommune
  • Trysil kommune
  • Stor-Elvdal kommune
  • Telemark fylkeskommune
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Nordland fylkeskommune

Funn

Både fylkeskommunene og kommunene ser ut til å være opptatt av befolkningsfremskrivinger og et økende behov for data og analyser opp mot samfunnsutviklingsområdet. Kommunene er mest opptatt av å forstå sitt handlingsrom og hva som kan bidra til bedre utvikling, fremfor å få mer presise fremskrivinger. Ingen av distriktskommuner nevner muligheten til bistand fra fylkeskommunene til å forstå og bruke bruke slike prognoser.

Forenklet viser rapporten at det er to ulike bestillere av rapporter fra Telemarksforsking.
Den ene har generell interesse og behov for mer kunnskap innen det brede samfunnsutviklingsområdet. Her finnes vi de tre fylkeskommunene og enkelte av kommunene. Den andre gruppen er relativt små distriktskommuner med konkret behov for bistand, også innen det å anslå fremtidig befolkningsutvikling for å dimensjonere tjenester.

De tre fylkeskommunene som er spurt vektlegger gjennomgående den befolkningsfremskrivingen som gir høyest vekst. Gjennom intervjuene fremkommer informasjon om at målsetting om vekst i folketall er viktig, og at de planlegger for vekst selv om variasjoner og usikkerhet i befolkningsfremskrivingene tas alvorlig.

Resultatene tyder på at spesielt fylkeskommuner, men også flere kommuner ikke forholder seg konkret til fremskrivingstallene i Telemarksforsking sine analyser. Det de gjennomgående vektlegger er forståelsen for å identifisere et lokalt handlingsrom som de kan planlegge innsats ut fra.

Hvordan kan kommuner ha nytte av slike prognoser?

Å være bevisst på egne muligheter, begrensninger og handlingsrom er en forutsetning for å lage relevante planer, strategier og velge treffsikre tiltak i samfunnsutviklingsarbeidet. Et godt kunnskapsgrunnlag må ligge i bunnen.

Distriktssenteret mener at Telemarksforskning sine rapporter kan være et nyttig verktøy for kommuner. Distriktssenteret har kjøpt minirapporter av Telemarksforsking for alle kommuner på sentralitetsnivå 5 og 6. Finn rapport for din kommune her.

Befolkningsutvikling i fylker undersøkt i rapporten

Nordland fylke

Grafen viser scenarier for befolkningsutviklingen i Nordland med ulike verdier av attraktivitet. Telemarksforskings befolkningsprognoser viser stor spennvidde. Alle alternativ viser betydelig lavere vekst enn hovedalternativet til SSB (MMMM – middelalternativet).

Graf

Sogn og Fjordane fylke

Grafen viser scenarier for befolkningsutviklingen i Sogn og Fjordane med ulike verdier av attraktivitet. Telemarksforskings befolkningsprognoser viser relativt stor spennvidde. Med høy vekst i attraktivitet, kan positiv netto innflytting utvikle seg slik at det blir befolkningsvekst ikke ulikt SSBs hovedalternativ.

Graf

Telemark fylke

Grafen viser scenarier for befolkningsutviklingen i Telemark med ulike verdier av attraktivitet. Telemarksforskings befolkningsprognoser viser relativt stor spennvidde, og gjennomgående lavere vekst enn SSBs hovedalternativ. Med høy vekst i attraktivitet, kan postiv netto innflytting utvikle seg slik at det blir befolkningsvekst opp mot SSBs hovedalternativ

Graf