Fagområde: Stedsutvikling

Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – gløden, rollen og rammevilkårene

Ved å involvere ildsjeler utenfor rådhuset, og gi disse en rolle som samfunnsutviklingsaktører kan kommuner styrke sin utviklingskapasitet og utviklingskompetanse betraktelig.

Samfunnsperspektivet som drivkraft

I tillegg til et stort engasjement for en spesiell sak, pekes det i rapporten også på ønsket om å bidra til utvikling av eget lokalsamfunn en viktig drivkraft for ildsjelene. Dette er særlig fremtredende i de minste kommunene, noe som underbygger argumentet om ildsjelenes allsidige kompetanse et er en viktig ressurs i arbeidet med samfunnsutvikling.
– Ildsjelenes engasjement er svært viktig for at små lokalsamfunn skal kunne fungerer og utvikle seg, kommenterer en av informantene.

Styrket kunnskapsgrunnlag

Verdien av ildsjelenes innsats, og betydningen av stedets utviklingsprosesser er dokumentert i flere studier som Distriktssenteret står bak. Med denne studien har vi fått utvidet kunnskap om hva som skal til for at ildsjelene i sivilsamfunnet større grad kan bli en ressurs som fører til bredere eierskap økt og kapasitet i lokalt samfunnsutvikingsarbeid. Rapporten bidrar på den måten med teoretisk og praktisk kunnskap som å bla. kan komme til nytte i Småkommuneprogrammet der nettopp styrking av kommunens utviklingskapasitet er en sentral målsetting.

Eksisterende og ny kunnskap

I tillegg til eksisterende kunnskap bygger rapporten på en spørreundersøkelse blant 553 ildsjeler innen frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor, og 14 dybdeintervjuer med ildsjeler og sentrale personer i den kommunale administrasjon. På denne måten kommer det frem ny kunnskap om bredden i ildsjelenes aktivitet, den relative betydningen av ulike faktorer som fremmer og hemmer engasjement og hvilke personlige egenskaper som er viktige i ildsjelrollen.

Avslutningsvis drøftes forutsetninger for – og ulike innganger til en lokal ildsjelspolitikk, og hvordan sikre god samhandling mellom aktører innenfor og utenfor kommunens rådhus.

Det finnes ildsjeler i alle kategorier og bransjer

Det finnes ildsjeler i alle kategorier og bransjer Foto: John Kåre Olsen