Fagområde: Næringsutvikling

Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling

Distriktssenteret vil i dette notatet svare på problemstillingen: hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes godt med næringsutviklingen og hvordan kan distriktskommuner bidra til å fremme lokal næringsutvikling?

Distriktssenteret har levert dette notatet til Distriktsnæringsutvalget.

For at distriktskommuner skal kunne bidra til å fremme lokalt næringsliv må flere distriktskommuner utnytte sitt handlingsrom for næringsutvikling på en bedre måte enn de gjør i dag, og:

  • næringsutvikling må i større grad ses i sammenheng med andre viktige kommunale innsatsområder som boligutvikling, inkludering, stedsutvikling og tilflytting mv.
  • kommunens rolle som forvalter, tjenesteprodusent, og entreprenør må i større grad i ses i sammenheng.
  • kommunene må skaffe seg bedre forståelse for næringslivets behov. Alle kommunene bør kartlegge næringslivets forventninger til kommunens tjenester.
  • økonomiske virkemidler (eksempelvis kommunale næringsfond) vil være til hjelp for å styrke kommunene i sitt arbeid overfor etablerere og eksisterende næringsliv.
  • distriktskommunene må prioritere entreprenørrollen; være utadrettet, initiativrik, utvikle og følge opp næringslivet

Distriktssenteret mener at kulepunktene ovenfor også i stor grad er sammenfallende med måten næringsutviklingsarbeidet foregår på i kommuner som lykkes godt med sitt arbeid med næringsutvikling. På bakgrunn av den kunnskapen som fremkommer i dette notatet, inklusive kommuneeksemplene1, mener Distriktssenteret det er behov for et «utviklingsprogram» for distriktskommuner som ønsker å styrke seg i arbeidet med næringsutvikling.