Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019

Distriktssenterets kunnskap blir brukt og er til nytte for distriktskommunene, som rapporterer at de har satt i verk nye tiltak som følge av bidraget fra Distriktssenteret.

Denne brukerundersøkelsen spør blant annet etter:

 • I hvilken grad og på hvilken måte bidrar Distriktssenteret til at små og mellomstore kommuner i Distrikts-Norge er gode samfunnsutviklere?
 • Hvem når vi? Hvem når vi ikke?
 • Blant dem vi når: Har det en effekt? Hvis ikke effekt: Hvorfor? Hvis effekt: Når har det effekt og hvorfor?
 • Bidrar produktene og tjeneste til de tilsiktede brukereffektene? Er det andre brukereffekter?

Funn

 • Det ser ut til at Distriktssenterets kunnskap blir brukt og er til nytte for kjernebrukerne. Kommunene rapporterer om at de har satt i verk nye tiltak i kommunen som følge av bidraget fra Distriktssenteret. Forhåpentligvis gjør det kommunene til bedre samfunnsutviklere. Distriktssenteret når bredt ut i målgruppen av distriktskommuner.
 • Gode eksempler og læringshistorier, publikasjoner på nett, trykte rapporter og hefter og presentasjoner på seminarer anses som de mest nyttige formidlings- og kunnskapsproduktene fra Distriktssenteret.
 • De som har deltatt på webinar er udelt positive.
 • Distriktssenterets kunnskap om, og erfaring med, konkrete eksempler trekkes i størst grad frem som en god kilde til læring for kommunene.
 • Synliggjøring av Distriktssenterets kompetanse, produkter og tjenester bør bli enda tydeligere og bedre markedsført.
 • Det ser ut som om brukerne i kommunene opplever at temaet rekruttering er vanskeligst å jobbe med, og TFoU mener det indikerer behov for mer kunnskap om det.
 • Fylkeskommuner og nasjonale aktører sier at behovet for å støtte distriktskommunene er stort, men at en presset arbeidssituasjon og manglende kompetanse kan bidra til at det i mange kommuner kan være vanskelig for ansatte å få tid til å oppdatere seg og anvende ny informasjon og kunnskap. Konkret prosessbistand og direkte kontakt med Distriktssenteret er viktig og kan forsterke effekten av den skriftlige kommunikasjonen.
 • Fylkeskommunene trekker særlig frem Distriktssenterets kunnskap og erfaring innenfor formidlingsarenaer som gode, blant annet knyttet til seminar, kurs og prosessplanlegging. Samtidig er det viktig at samarbeidet ikke blir for personavhengig, og at vi videreutvikler og forsterker samarbeidet med fylkeskommunene for å nå ut til kommunene.

Om undersøkelsen

Brukerundersøkelsen er gjennomfør av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) på oppdrag fra Distriktssenteret.

Undersøkelsen er gjennomført blant kommuneledelsen og andre med ansvar for samfunnsutvikling i kommuner med sentralitet 4, 5 og 6, samt blant fylkeskommuner. I tillegg er det hentet inn synspunkter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken.

Tidligere brukerundersøkelser

Vi har tidligere gjennomført brukerundersøkelser i 2010, 2011, 2014 og 2015.

I 2016 ble det undersøkt hvordan bruk av kunnskap fra Distriktssenteret ble brukt i kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid spesielt.