Fagområde: Inkludering Tilflytting

Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid

Rapporten viser at kommuner har endret sin praksis og jobber på nye og bedre måter med tilflytting og inkludering. Rapporten inneholder også eksempler på nyskapende arbeid i lokalt og regionalt tilflyttingsarbeid.

Eksempler på ny og relevant praksis

  • Internasjonalt samarbeid for innflytting og stedsattraktivitet. Erfaringer fra grensesamarbeid mellom Hedmark og Dalarna i Sverige og samarbeid med andre fjellregioner i europeiske land.
  • Ørland: Å planlegge for vekst etter et vedtak om kampflybase. Om reguleringsarbeid, ambassadørprosjekt, inkludering og stedsutvikling.
  • Raumamodellen: En helhetlig modell for inkluderingsarbeid. Overordnet strategi for bosetting og inkludering, vedtatt av kommunestyret gir også føringer for arbeid med bosetting av flyktninger.
  • Gloppen utdanner og rekrutterer innvandrere. Snudde opp-ned på tradisjonelt utdanningsløp. Eldreomsorgen har fått sårt tiltrengt kvalifisert helsefagpersonell, innvandrere har fått fagkompetanse og kommet raskere inn i arbeidslivet.
  • Karrieresenteret Ytre Helgeland: Et viktig supplement til kommunenes introduksjonstjenester. Kommunene i Nordland har karrieresentrene som viktige samarbeidspartnere i kvalifiseringen av innvandrere.
  • Innvandrere som ressurs i frivilligheten. Erfaringer fra prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler i Troms viser at det er viktig med oppmerksomhet på hvordan innvandrere kan være en ressurs og hvordan organisasjonene rekrutterer nye tillitsvalgte.

Kommunene jobber med tilflytting og inkludering på andre og bedre måter enn tidligere

Endringene har vært i tråd med den kunnskapen Distriktssenteret har formidlet, men bare en liten andel av kommunene mener at kunnskapen fra Distriktssenteret har bidratt til dette. Flere kommuner enn tidligere ser nå (63%) tilflyttings- og inkluderingsarbeid i sammenheng, som ett innsatsområde. Relativt mange (28%) har kreditert Distriktssenteret for å ha bidratt med kunnskap som har medvirket til dette.

Distriktssenteret har bidratt til at kommuner har tatt temaene tilflytting og inkludering inn i samfunnsplanleggingen sin. Distriktssenteret har hatt større gjennomslag på dette området enn de andre områdene kartleggingen omfatter. En tredjedel av de kommunene som har jobbet med tilflyttings- og inkluderingsarbeid de siste to årene mener at Distriktssenteret har bidratt til endring.