Fagområde: Stedsutvikling

Kartlegging av prosjektene i Bolystprogrammet

Distriktssenteret har gjort en kartlegging av lokale og regionale utviklingsprosjektene som er støttet med midler fra Bolystprogrammet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Notatet er ment som et bidrag til å si noe om hva som kjennetegner disse prosjektene, hvordan satsinga ser ut til å ha fungert så langt og hva som kan ha overføringsverdi. I arbeidet har vi trukket veksler på relevante utredninger som Distriktssenteret har fått gjennomført.

Vi har oppsummert bolystkartlegginga gjennom tre hovedfunn:

  1. Samspill og samhandling er den viktigste suksessfaktoren.
  2. Uklare og vide mål og lite spissing mot målgrupper er gjennomgående i prosjektene.
  3. God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultater.

Vi håper at dette notatet kan bidra til refleksjon og gode diskusjoner om hvordan vi lokalt og nasjonalt kan innrette arbeidet for å få gode resultater av utvikilingsinnsatsen.

Stikkord: