Bolyst – innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling

Prosjektene i Bolystprogrammet har mobilisert et mangfold av aktører, utløst ytterligere tilskuddsmidler og det er sannsynlig at de har bidratt til økt stedstilhørighet.

Denne rapporten sammenstiller og vurderer resultater og erfaringer fra Bolystprogrammet. Distriktssenteret har kartlagt bolystprosjekter for å finne ut hvilke aktiviteter som er gjennomført, hvilke produkter og tjenester som er utviklet og hva dette har betydd for brukerne.

Rapporten gir nyttige tips og råd til kommuner som ønsker at nye innbyggere blir boende over tid og ikke flytter videre til andre kommuner. Fylkeskommuner får nyttig kunnskap om stedstilhørighet, som kan være grunnlag for prioritering av fylkeskommunal innsats på området tilflytting.

Sannsynlig at innsatsen i prosjektene kan bidra til økt stedstilhørighet

Distriktssenteret mener at det har vært mye positiv aktivitet som følge av programmet. Innsatsen i bolystprosjektene har vi vurdert som virkningsfull. Vi har funnet lovende resultater, da særlig innenfor områdene:

  • Bolig
  • Kompetanse
  • Informasjon/veiledning

Programmet har mobilisert et stort mangfold av aktører

Rapporten viser at vi finner bolystprosjekt i nesten alle landets fylker. Bolystprosjektene er spredd over 170 kommuner. Kommunene som deltar i bolystprogrammet varierer i kommunestørrelse, fra Utsira med litt over 200 innbyggere til Tromsø med over 70.000 innbyggere. Rapporten viser at det er lokalbefolkningen, de unge og tilflytterne som er de viktigste målgruppene for disse prosjektene.

Denne rapporten viser videre at bolystprosjektene har mobilisert et stort mangfold av aktører. I tillegg til KMD og kommunene, finner vi at flere private og offentlige aktører har medvirket i stor grad. Vi ser mange eksempler på at statlige virksomheter, næringsliv, frivillige lag og foreninger, skoler, kunnskapsmiljø og fylkeskommuner deltar.

Bolystmidlene har utløst ytterligere tilskuddsmidler

Vår gjennomgang viser at bolystmidlene fra KMD har utgjort ca. 33 prosent av den samlede finansieringen av bolystprosjektene. Videre ser vi at det kommunale bidraget ble mindre enn planlagt, at den fylkeskommunale andelen ble høyere og at egeninnsatsen har økt.

Dette betyr trolig at Bolystprogrammet har bidratt til å utløse ekstra tilskuddsmidler til finansiering av disse lokale utviklingsprosjektene.