Bolystprogrammet

Bolystprogrammet er et utviklingsprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet gikk fra 2009 til 2013 og ble gjennomført innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Hovedmålet til Bolystprogrammet er at norske distriktskommuner skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Bolyst har også følgende delemål:

  • Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid.
  • Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

Se alle Bolystprosjekter

Erfaringer fra Bolystprogrammet

Hvordan få til godt samspill mellom kommunen og innbyggerne om lokal samfunnsutvikling? Bolystprosjektet Steinkjer – åpen, lys og glad har med sitt Bolysstteam utviklet en spennende metode.

Distriktssenteret har publisert rapporten Bolyst – innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling. Rapporten sammenstiller og vurderer resultater og erfaringer fra programmet, og innholder nyttige tips og råd til kommuner og og nyttig kunnskap til fylkeskommuner. Rapporten har tre hovedfunn:

  1. Det er sannsynlig at innsatsen i prosjektene kan bidra til økt stedetilhørighet.
  2. Programmet har mobilisert et stort mangfold av aktører.
  3. Bolystmidlene har utløst ytterligere tilskuddsmidler.

Rapporten er en videreføring av et arbeidsnotat om prosjektene i Bolystprogrammet vi publiserte i 2013.

Tildeling 2009 – 2013

Samlet har 147 prosjekter fått nærmere 179 millioner kroner fra KMD til bolystprosjekt. Mange av prosjektene har også regional medfinansiering, i tillegg til egenfinansiering fra prosjektene.

Gjennom satsingen har KMD fått fram interessante pilotprosjekter over hele landet. Tematisk har prosjektene særlig handlet om tilflytting, integrering, ungdom, kulturbasert steds- og næringsutvikling og omdømme.