Attraktivitet og verdiskaping – Tilretteleggende tiltak i omstillingsprogrammer

Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom et steds attraktivitet og verdiskaping.

Det finnes ikke eksakte svar på hvilke tilretteleggende tiltak knyttet til omstillingsprogram, som ikke er rettet mot bedrifter, som gir best resultat for økt verdiskaping. Tilretteleggende tiltak må tilpasses hvert enkelt steds spesifikke utfordringer og flaskehalser og være fundert på kunnskap.

Om dette notatet

Dette notatet levert av Oxford Reserach i forbindelse med at er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatet er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.