Attraktivitet og verdiskaping – mulige sammenhenger

Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom et steds attraktivitet og verdiskaping.

Arbeidsplasser er den primære driveren for folks flyttestrømmer

Det foreligger ikke forskning som sterkt støtter opp om at det å satse på å tiltrekke seg mennesker først gir betydelige effekter på steders arbeidsplassvekst og verdiskaping.

Om dette notatet

Dette notatet levert av Trøndelag Forskning og Utvikling i forbindelse med at er et resultat av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterte 6 ulike kunnskapsmiljø til å diskutere stedsattraktivitet og verdiskapning i et arbeidsverksted, og gjennom korte notater vinteren 2015-2016. Notatet er ment som bidrag til en refleksjon om begrepsbruk, mulige sammenhenger og betydningen av stedets kontekst.