Ungdommene trives på Snåsa

Hvis Snåsa-ungdommen hadde bestemt, ville de gitt alle skolebarn skolemat hver dag, laget et bredere ungdomstilbud og bygd flere kommunale utleieboliger.

Ordfører for en dag

Distriktssenteret har snakket med tre ungdommer om hvordan Snåsa ser ut fra deres ståsted. De tre er Maren Anna Kjenstad, elev på tredje året ved Grong VGS, Lene Cecilia Sparrok, opprinnelig fra Namsskogan og elev i 10. klasse ved Snåsa ungdomsskole og Fredrik Berg Holsing som går i 10. klasse ved Snåsa ungdomsskole. Fredrik er en aktiv ungdom som er med i Snåsa oppvekstforum, Snåsa ungdomsråd, UKM-komiteen og MOT. Maren Anna har vært medlem i ungdomsrådet tidligere og Lene Cecilia er aktiv i MOT.

Som representant for ungdomsrådet har Fredrik mulighet til å møte- og talrett i kommunestyret. På spørsmål om hva de tre ungdommene ville gjort ved å være ordfører for en dag så var svarene blant annet å gi alle skolebarn skolemat, samle ungdommene for å kunne gjøre flere aktiviteter sammen, gi ungdommene et bredere tilbud, stoppe bygginga av den nye sentralskolen og fått bygd flere kommunale utleieboliger.

Behov for flere møteplasser

Ungdommene ser for seg at de vil bo på Snåsa når de har blitt voksne. For de er Snåsa ei koselig bygd med mange tilbud og aktiviteter. Tilknytningen til hjemgårdene er også sterk, og den familiære og sosiale tilknytningen gjør at de vil bli boende etter endt utdanning.

For de fleste er den organiserte aktiviteten knyttet til idretten, kulturskolen og ungdomsklubben. Ungdommene savner flere sosiale møteplasser. I dag er det Coop-butikken i sentrum og Statoil som er treffpunktene. Andre møteplasser har begrenset åpningstid, så selv om tilbudene i seg er gode, blir det en utfordring å kunne treffes på et trivelig sted hver dag. Ungdommene vi snakket med savner arrangement som er spredt utover året. Både Snåsadagan og fiskefestivalen er sommeraktiviteter. Det ser vi nå at det gjøres noe med, gjennom det helt ferske arrangementet ”Aktivitetshelg for ungdom”.

Aktivitetshelg for ungdom

Aktivitetshelg for ungdom ble arrangert 19. – 21. oktober. Målgruppen var ungdom født i årene 1996 til 2000. Av 100 mulige kom det 81 personer. De fikk innblikk i nye aktiviteter som en ellers ikke har på Snåsa. Det hele gikk av stabelen på Finsås kurssenter med konserter, mat og aktiviteter. Ungdommene fikk busstilbud til og fra de tre dagene aktivitetshelga varte. Det gode oppmøtet på aktivitetshelga underbygger ungdommene sin egen definisjon på trivsel. For de handler det om venner, familie og et godt hjem, fritidsaktiviteter for ungdom og trivelige folk.

Ungt Entreprenørskap

Snåsa har gjennom sitt bolystprosjekt GNEST arbeidet med Ungt Entreprenørskap. Vinteren 2011/2012 er det gjennomført entreprenørskapsprogram hos alle de fire barneskolene i bygda. I tillegg er det gjennomført jobbskygging og gründercamp for ungdomsskolen våren 2012.

– Lene Cecilia forteller at de tre beste ideene presenteres for kommunestyret. En viktig lærdom er at de må lære seg å samarbeide for å få ideen utviklet og realisert.

– Lykkes vi ikke med ungdomssatsinga så lykkes vi ikke med prosjektet sin hovedmålsetting om at Snåsningene skal bli flere og gladere, sier prosjektleder Ann Lynum.

Ungdom og lokal samfunnsutvikling

Rapporten Ungdom og lokal samfunnsutvikling fra 2012 understreker viktigheten av lokale tilpasninger i arbeidet med ungdomsengasjement og ungdomsdemokrati, og derfor vil det for Distriktssenteret bli interessant å følge Snåsa sitt arbeid over tid. Distriktssenteret ser at det er samsvar mellom sentrale funn i rapporten og erfaringene fra Snåsa når det gjelder konsekvensene av aktøravhengighet i utviklingsarbeidet.

Stor gjennomstrømming av ungdom som deltar i lokalt utviklingsarbeid stiller store krav til at det etableres gode systemer og praksisformer. Ungdommene på Snåsa må ut av kommunene for å gå på både videregående skole og høyere utdanning, og dette vil etter Distriktssenteret sin mening gjøre medvirkningsprosessene enda mer krevende.

Snåsa

Snåsa er en kommune i Nord-Trøndelag med 2.164 innbyggere ved siste årsskifte. På Snåsa har hver innbygger en km2, og ett fiskevann hver. Landbruket er den største næringen, ved siden av treforedlingsindustri, bergverk og privat næringsliv. Snåsa er også et samisk sentrum med egen barneskole og internat for sørsamiske barn, det sørsamiske museum og kultursenter Saemien Sijte. Snåsa kommune deltok på Distriktssenteret sin omdømmeskole i 2011, og deltar i regjeringens bolystprogram med prosjektet GNEST (godt nyskapende engasjement skaper trivsel).

De unge er en ressurs i lokal samfunnsutvikling og det ligger et uunyttet potensial i arbeidet med å inkludere ungdoms perspektiver. Slik er det også på Snåsa, og Distriktssenteret vil følge utviklingsarbeidet på Snåsa over noen år for å hente ut erfaringer om utviklingskultur og utviklingsledelse.

Lohkh daam tjaalegem saemiengïelesne.