Fagområde: Omdømme Tilflytting

Tilflytting, stedsutvikling, omdømme og bolyst i Snåsa

Snåsa har hatt to hovedprosjekter innrettet mot økt tilflytting, stedsutvikling, omdømme og bolyst.

Prosjekt Nyskaping i Snåsa

Prosjektet Nyskaping i Snåsa (NYSS) gikk fra 2009 til 2011 og hadde blant annet en målsetting om å snu befolkningsutviklingen. Dette skulle gjøres ved markedsføringsaktivitet mot utflytta Snåsninger og utenlandsk arbeidskraft, bedre boligtilbudet i bygda, trivselsfremmende tiltak, språkopplæring og integreringstiltak, og å få til ”Arbeidsplasser for to”.

Prosjekt GNEST

Prosjektet GNEST – Godt, Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa er en videreføring av NYSS. Her skal det vektlegges infrastruktur, servicetilbud, sosiale forhold og kulturelle betingelser.  Videre skal det arbeides med stedsidentiteten: ”Utvikle vår stedsidentitet for økt bokraft både hos dem som er født eller oppvokst i området, hos dem som har flyttet og de som kan tenke seg å flytte hit”.

Et konkret mål med arbeidet er at det skal ha ført til økt netto tilflytting i 2012. Prosjektet har to hovedfaser:

 1. Utviklingsprosess med omdømmeanalyse
 2. Attraktivitetsutvikling og omdømmebygging. Her inngår blant annet ”Aksjon arbeidsplass for to” hvor det skal rettes inn markedsføringstiltak mot ulike grupper. Det skal også tilrettelegges for inkludering av utenlandsk arbeidskraft og arbeides for økt boligbygging. Det har blitt opprettet en egen stilling for denne typen arbeid.

Periode

NYSS: 2009 til 2011.

GNEST: Fra og med august 2010 til august 2013.

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Vakker natur
 • Bygdemiljø/sosialt miljø

Samarbeidspartnere

 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Innbyggerne generelt
 • Ungdom
 • Samisk befolkning

Hovedmål

Snu befolkningsutviklingen

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting, stedsutvikling, omdømme og bolyst i Snåsa er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.